Rhizome Note ni Randy

FLIPINO - SIKOPATOLOHIYA NG SCHIZOPRENIA NG MGA FILIPINO
SA PANAHON NG PINIRATANG KAPITALISMO —— ANTI

INTRODUKSYON

Bakit ba Pilipino ang mga Pilipino? Paano naging Pilipino ang Pilipino? Ito ba ay citizenship, o yung nilalagay mo sa blangkong kasunod ng citizenship? O ito yung mga tao na nakatira sa bansang pilipinas? Paano na yung mga Bombay na nagpa-five-six? Yung mga maliliit at malalaking intsik, wala na ang iba sa negosyong retail. Asan na kamo, nasa mga hegante nang parke ngayon nagtitinda-tinda lang ng mga sapatos dati at bigas. Syempre yung iba nasa binondo pa rin, o nasa mga kanto nagbebenta ng mga hardware at kung anu-ano pa. Yung mga koreano, na walang ginawa kundi magpasyal-pasyal at matuto sa mga Pilipino ng ingles. O yung mga Taiwanese, na kung anu-ano ang pinaggagawa dito sa bansa, kung hindi nagkacounntefiet ng piso, nagpapasok ng kung anu-anong gamot. Yung mga german, mga kano at iba pang mga tao sa pilipinas na natututong maging pilipino. Ito ba yung lenggwaheng sawang-sawa na nating pag-araalan. Marami ang nagsasabi, e mga Pilipino naman tayo bakit pag-aaralan pa ang pilipino o yung pagkapilipino,. E alam na alam na natin dapat yun, pero yun na nga ang punto hindi natin kilala ang mga Pilipino. Hindi natin kilala ang sarili natin. Hindi natin kilala ang ating kapwa. Hindi natin alam kung saan tayo nanggaling at saan tayo patutungo. Wala tayong alam.

problema, sa loob ng mahabang panahon ng kolonisasyon at dekolonisasyon wala
pang pagteteoryang Pilipino na nagawa maliban sa mangilanngilan na pagtatangka o pagrereklama at pagaapropriyeyt ng teorya galing sa loob at labas ng bansa. Pero lahat ay hindi nakakasapat upang maunawaaan natin ang sarili natin. Ang mga Pilipino na nakapag-aral sa mga akademya at iba pang konstitusyon ay nag-aakala na ang makapagbasa at makaalam ng mga pinakabagong kaalaman at teorya galing sa amerika o sa europa ay mayroon silbi sa milyon-milyong Pilipino na walang makain kundi mga talbos at halamang ugat na sana ay nalipol na ng sibilisasyon na tinatawag. Ang nakakalungkot, walang sustinadong pagkilos patungo sa pag-imbento ng kabuuang teorya kung saan maaaring maunawaan, maintidihan ang sakit at lunas ng pilipinas at ng mga Pilipino. Ang silbi ng teorya ay malalaman kung may kapasidad itong makapagpaliwanag at makapagtakda ng mangyayari sa hinaharap.

Limitasyon, ang pag-aaral na ito ay panimula lamang. Ibig sabihin ang proyektong
ito ay inilulunsad lamang at hindi nanganaghulugan ng pagkakaroon ng isang engrandeng teorya na makakapagpaliwanag ng lahat ng tungkol sa pilipinas at mga Pilipino. Ang pagtatangkang ito ay may dalawang kagamitan, ang horizontal at bertikal. Pataas tulad ng isang poste ng kuryente, kung saan papaimbulog ang laranagan sa lebel ng pagteteorya at abstraksyon, o anumang tawag doon sa aktibidad na walang kinalaman sa pagpapatunay o katibayan, kundi walang hanggang eksplorasyon sa patuloy na redipinisyon at pagdurog ng mga katotohanan.

Tunguhin, simple lamang ang nais na maging tiiunghin ng proyektong ito. Ang
pasabugin ang mga utak ng Pilipino at Makita ang realidad sa ilusyon at imahinasyon. Wala sa eskwelahan o sa pabrika ang kasagutan na ating hinahanap. Kinakaialnagan nang maghawan ng mga bagong landas sa mga lumang problema. Sa tinatakbo ng teknolohiya, kinakailangan na tayong makasabay, kundi maiiwan tayo nakakagat sa alikabok ng mga dating kasabay.

Hangarin, 1. makapagambag sa teorya ng sikopatolohiya,2. maisakonteksto ang
schizoprenia sa pilipinas 3. maipaliwanag ang mekanismo ng lipunang Pilipino 4. mabigyan ng konkretisasyon ang takbo ng piniratang kapitalismo sa pilipinas 5. mailugar ito sa mga teksto ng naratibisasyon at kontra-naratibisasyon

ambag/ kahalagahan, nasasainyo ang pagpapasya. Ang kahalagahan at ambag ng
pag-aaral na ito ay nakasalalay kung paano niyo pakikinabangan o balak pakinabanagan ang proyektong ito sa tunguhin ng pagpapabagsak sa estado at pagtatatag ng sariling mga intensyunal na mga komunidad na nakabase sa mutual aid at consensus based na pagdedesisyon. Nasa kamay natin ang pag-aarmas ng ating mga imahinasyon, simula ito ng ilang libong maliliit na simula ng pagrerebolusyon.

I.SIKOPATOLOHIYA, ang psychopathology ay isang sanga ng pag-aaral ng pagkilos, proseso ng
pag-iisip at apekto ng utak ng isang indibidwal na hindi hiwalay sa sa kanyang lipunang ginagalawan o realidad na iniimbistagahan ang mga abnormalidad nito. Pinag-aaralan sa psychopathology ang mga dahilan, epekto at pusibleng lunas sa mga anomalya sa pagkilos, proseso ng pag-iisip at apekto ng utak ng tao. Samantala ang sikopatolohiya ay pagsasakonteksto nito sa realidad ng pilipinas, ang sikopatolohiya ay konkretisasyon ng pagrereklama at pagaapropriyeyt ng konsepto at pag-aaral ng psycholopathology.

TEORETIKAL NA BALANGKAS, schizo-analysis ang pangunahing gagamitin na
teoritikal na balangkas sa proyektong ito. Maraming kaso ng pagbabasa/o maling pagbabasa dito. Mahirap pangatawanan na mas tama ang pagbasa ko kaysa sa iba pang mas nauna o susunod pang pagbasa. Sa pagsusulat, tulad ng pagbabasa ay hindi solitaryong Gawain. Kundi isa lamang kumplikasyon ng paggiging kunektakunekta nating kamalayan. Ibig sabihin, ang pagsusulat ko, ay kadugsong ng pakikipagtalastasan sa ibang utak at dila.

PANITIKAN NG PAG-ARAL, may ilang pangunahing ang teksto ang babasahin at
dududrugin sa pag-aaral na ito: una ang magkakambal na libro nina deleuze at guattari, ang anti-oedipus at a thousand plateaus capitalism and schizophrenia. Isa pang titingnan at susubukan maisakonteksto at magamit sa teoretikal na usapan at praktika ang dalawa pang teksto, na gagamitin sa kasunod na bahagi upang maiugat ang schizophrenia sa pilipinas sa mga manggagawa at mga estudyante. Ang unang artikulo, para sa mga estudyante ay ang poverty of student life ni raoul vanneigeim at para sa mga mangagawa, ang the right to be lazy ni paul laforgue. Isa pang titinganan bilang batis, ang multilinggwalismo ng makatang si maningning miclat, bagamat isa ring pintor, mas pipiliin ko ang partikularidad ng kanyang mga tula na nakasulat sa tatlong dila, mandarin, ingles at tagalog. Susuriin din ang mga istorya ng kwentista, filmmaker na si mes de Guzman. Mas bibgyan diin ang paggiging kwentista nito kaysa sa paggiging director ng mga pelikula. At huli, babasahin din ang nobela ni Norman wilwayco, bagamat, musikero din, mas babasahin ko ang kuha niya sa kabaliwang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang nobela.

DEPINISYON NG MGA TERMINO,

I.SCHIZOPRENIA, may dalawang feature lamang ang kukunin ko sa klinikal na deskripsyon ng
abnormalidad na ito upang maisakonteksto sa pilipinas. Ang paggiging delusional at pagggiging paranoid ng isang schizophrenic. Ang isang indibidwal na mayroong schizoprenia, na papalayuin na nating sa akmang depinisyon nito sa DSM-IV TR, o diagnostic and statistical manual 4 text revised ng american psychological association. Sa konsumpyon ng proyektong ito, bagamat masasabing malaki ang utang nito sa mga panlabas na mga kaisipan o pagteteorya, ang mas mahalaga ay ang gamit nito at silbi sa praktikalidad. Pagkatapos, kunin ang dalwang pangunahing feature o karakteristikong sintomas ng schizophrenia at mailugar ito sa pilipinas, ilalagay ko naman ito sa kaso ng mag estudyante at mga mangagawang Pilipino, partikular sa mga estudyante ng unibersidad ng pilipinas na may malaking kalituhan. Sa bertikal na lebel, mula sa schizoprenia ng dsm-4 tr, hanggang sa pilipinas at sa bawat Pilipino, dudulo ito sa mga estudyante ng unibersidad ng pilipinas, na nagpupumilit na makatapos at magtrabaho.

DAHILAN/RASYUNALE, simple lamang iskema ng proyekto ang unang
assumption ay may kabaliwan. Ang kabaliwan ay tinatwag na schizophrenia, ngayon ano ang dahilan ng pagkakaroon ng schizoprenia? Ang kasunod na assumption, ang dahilan, ang puno’t dulo ng sakit ay ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pero, kung ibabalik ang schizophrenia at anu pa mang sakit o abnormalidad sa psychopathology, ang mga sintomas ay andoon. Ang etiology, o ang mga pinanggalingan ng sakit ay makikita. At huli, matutunghayan ang pusibleng lunas sa problema. May apat na pusibleng panggagalingan ang sakit na ito, kung ang pagbabatayan ay ang dsm-4, una ang ipaliwanag ng mag genetics, nagpapalagay ito na nasa mga genes ang problema. Ikalawa, ang paliwanag ay binibigay ng neuroscience, ang palagay namna nila, wala sa mga genes ang problema, kundi nasa struktura ng utak,. Kung may abnormaldiad sa pagkilos ng tao, lahat ng abnormalidad na ito ay matutukoy sa akamng abnormaldiad sa utak ng tao, samakatuwid, ang problema ay nasa utak. Ang ikatlong paliwanag binibigay ng psychonalaysis, ang tingen nila wala sa mga genes o sira sa utak nanggagaling ang abnormalidad. Ang palagay ni freud at lahat ng sumundo sa knaya, ang problema ay makikita sa trauma noong bata pa ang tao, nasa kanyang pagresolba ng mga kontradiksyon ng pagnanasa sa ilang yugto ng pag-unlad, ang oral, anal, phallic, genital. Ang huling paliwanag, ayon sa dsm4, ay buhat sa mga behavioral-cognitivists. Ang paliwanag nila, wala sa genes, wala sa utak, wala sa childhood trauma, kundi nasa relasyon stimulus-response at mga kognitibong proseso sa loob ng utak ang problema.

EPEKTO/ASSESSMENT O DEPEKTO, ang kasunod na assumption, ang sakit ay
binubuo ng mga sintomas o mga pisikal na mga manipestasyon, ang konstelasyon na ito ay nakalista at nakasaayos sa listahan ng dsm 4. nakalagay ito sa mga axis ng dsm 4, kung saan nakalagay ang mga sintomas. Kung ang dahilan ay trabaho at pag-aaral, ang epekto ng Gawain na ito ay ang kabaliwan mismo, sa kasong ito ang schizoprenia, at ang depinisyon nito ay nakasalalay sa mga sintomas nito, may dalwang pangunahing sintommas ang pagtutuunan nito ag paggiging delusional at paggiging paranoid. Ang pag-aaral ng mga sintomas, o sintomatolohiya ay karaniwang nahahati sa tatlong bahagi. Ang unang bahagi ay bumubuo sa mga pusitibong mga sintomas, kung saan nakalista ang mga sintomas na makikita sa indibidwal. Samantala, ang ikalawang bahagi ay tumutukoy sa negatibong mga sitomas, kung saan nakalagay ang mga sintomas na hindi makikita o ang mga nwawala sa mga ginagawa ng pasyente. At ang huling klase, ang sintomas na disorganisado, ang pangatlong bahagi na ito, ay ang mga sintomas na wala sa pusitibo o negatibong mga sintomas. Ang mga katangian na nakalista sa bahaging ito ay ang mga hindi maikategorya sa unang dalawang klase ng mga sintomas.

PUSIBLENG TREATMENT/KASAGUTAN, may dalawang klaseng treatment o
pusbileng lunas sa sakit na tinatawag na schizophrenia: ang pagamit ng mga substansya ng gamot o droga na maaaring singhutin, sindihan, iturok o inumin,. Ang ikalawang uri ng gamutan ay may kinalaman sa therapy at mas long term na sagot sa problema. Sa kasong ito, may ikatlong klaseng pusibleng sagot sa sakit na schizophrenia, pinaghalong droga at therapy na siyang ipapanukala ng proyektong ito.

I.LIPUNANG FLIPINO, kinakailangan maisakonteksto ang psychopathology ng schizophrenia sa
pilipinas, kung hindi walang dadagdagan ang proyektog ito kundi ang katakot-takot nanag pang-iingay ng mga latang walang laman, kundi kayabangan, io pansinin nyo ako, may bago akong teorya na sa totoo lang ay may ilang dekada nang paso sa europa o sa amerika. Kaakibat ng pagpapalawig ng teorya ay ang paglalagay ng angkla at andamyo dito, upang maging kapakipakinabang sa lahat ng mga susunod na maghahawan ng landasin para sa lubusang kalayaan ng pilipinas. Ang lipunan, ang siyang ginagalawan ng mga indibidwal na parte ng estado. Ang lipunan ang kolektibong kabuuhan ng mga malilii na parte ng makina ng estado. Kung wala ang mga maliliit na parte na ito, hindi gagana ang buong makinarya, pero ang nangyayari sa totoo lang, naggiging indibidwal at nanatiling diskonektado ang mga indibidwal sa kanyang kapwa, parang sa assembly line sa kaso ng eskwelahan at maging sa aktwal na paggawaan, kung saan pisikal na magkakalapit ang mga tao na kadugsong ng mga makina, liban sa nawawawalan na unti-unti ng kuneksyon ang mga tao o mangagawa sa kanilang produkto habang natatapos ang produksyon. Ang lipunang flipino ay binubuo ng maraming mga katawan ng mga flip, o mga schizophrenic. Sanlaksang mga katawan na walang kuneksyon sa isa’t isa, bilang mga kapwa. Bakit umabot sa ganitong yugto?
PANAHON NG KAPITALISMO, ito ang yugto na nasa paggitan ng pyudalismo at
Sosyalismo, kung pareho nating tatanggapin ang mga sistema ng ekonomiya ni adam smith at ang pulitika ni marx, ang pilipinas ay wala pa talaga sa yugto ng kapitalismo nang tulad sa konteksto ng mga unang mundo. Hindi maaaring ikumpara anag kabuhayan ng ikatlong mundo sa tila utopikong eksena ng mga unanag mundo. May bahid ng katotohanan, ang analisis na ang yugto kung saan nakasadlak at patuloy na nakabaon ang pilipinas, ay mala-mala. Akmang-akmang ito para sa mga taong, malaki ang kalituhan. Mala-pyudal at mala-kolonyal, ang problema hindi naman moda ng ekonomiya ang kolonyalismo at hindi rin naman din talaga mailalapat ang pyudalismo na mayroon sa europa sa konteksto sa pilipinas, wala namang mga vassal lord at mga serf sa pilipinas, ni wala dito mga monarkiya o kaharian. Bagamat, ang esensya ng marxismo ay ang paglalapat ng konkretong analisis batay sa konkretong sitwasyon at kondisyon. Ang paggiging pyudal, ay kauna-unawa pa pero kung ikukumpara sa paggiging kolonyal, bilang moda, hindi ito katanggaptanggap. Mas akma pang sabiing moda ng deskripsyon ang paggiging kolonyal kaysa mismo ituring ito na aktwal na moda. Pero ang malinaw, may modelo ang pilipinas, tulad ng iba pang mga nakolonisang bansa nakabilang sa ikatlong daigdig, ang mga kolonisador na bansang kanluranin.
PAMIMIRATA/ DIGITAL O VIRTUAL, kung babagtasin ang kasaysayan, ang mga
sibilisasyon na nagbigay tuon sa bilis ang mga namamayagpag na mga sibilisasyon kahit hanggang sa kasalukuyan. Ang espanya, ang pinakamalupet na bansang kolonyal ay kauna-uanahang nakapagsirkumnaviagte sa mundo, kung kaya nakatisod siya ng mga lugar na mayaman sa miniral at pampalasa. Sa isang yugto, ito na ang pinakamabilis na transportasyon, ang pagkakaroon ng mga galleon at armada. Pero bumagal ito nang ilampaso ang mga espanyol na armada at galleon ng mga mas malalaki at mas mabibilis na sasakyang pandagat ng mga Briton, ang mag ginto at iba pang mahahalagang bakal na nangagagling sa timog amerika at ilang parte ng hilagang amerika ay nakuha ng mga Briton galing sa iba ng mga europeo, kay anaman tukloy tuloy na bumagsak ang espanya at namayagpag ang britanya, pero nang simulang gamitin ng amerika ang mga mas makabagong sasakyang pandigma sa cuba at pilipinas, na dumulo sa pagppapasabog ng kambal na bayan ng hapon, namaygpag na ang amerika bilang pinakamakapangyarihan na bansa sa mundo. Kahit ang unyong subyet ay napapraning sa kapasidad ng amerika na tapatan ang pinakamabilis na sasakyang imbensyon ng sobyet, pero nitong huli, mukhang mabilis na ang mga instik sa lahat ng bagay. Malapit nang matapos ang pamamayagpag ng amerika, at simula ng paghahari ng tsina sa mundo, ang numero unong pinanggagalingan ng halos lahat ng produkto sa mundo, mas mura, mas madami at mas mabilis.
MGA SCHIZOID NA FILIPINO, ngayon ano ang resulta ng pagpapabilis ng
kapitalismo sa porma ng gloablisasyon, nabubura na ang mga agwat ng espasyo at panahon. Pero ito na ang punto nang lahat, wala namang binubura ang globalisasyon kundi ang realidad at pinapalitan nito ng kopya ng kopya at minamaliit ang pagtalima. Binabalewala ng sistema ang kapisadad ng mga schizoid na mga katawan na masabotahe ang galaw at pagkilos ng makinang pandigma, ang makina ng estado.

I.NARATIBO/KONTRA NARATIBO,
POET/ AKTIBISTA, unang segment
ATHEISTA/ FICTIONISTA, kasunod na segment
KRITIKO/ FILMMAKER, huling segment

KONKLUSYON
rekumendasyon
susunod na mga pag-aaral
buod
pagdurog

SIKOPATOLOHIYA
i.SIKOPATOLOHIYA
TEORETIKAL NA BALANGKAS
PANITIKAN NG PAG-ARAL
DEPINISYON NG MGA TERMINO

DELEUZE/GUATTARI
Difference and repition
Anti-oedipus
A thousand plataues

ENRIQUEZ/FANON
From colonial to liberation psychology
Pamana: pagbabangon dangal
The wretched of the earth
White masks, black skins

PROBLEMA SINTOMAS

EPEKTO DAHILAN

PUSIBLENG SAGOT

KABALIWANG FILIPINO PAGTATRABAHO/PAG-AARAL NG MGA PILIPINO

FLIPINO PILIPINO

ANG PANGAKO ANG ILUSYON

MGA PAMIMILIAN WALANG PAMIMILIAN

ANG CHOICE ANG THREAT

TALABAN KONTRADIKSYON

DELEUZE/GUATTARI
Difference and repition
Anti-oedipus
A thousand plataues

ENRIQUEZ/FANON
From colonial to liberation psychology
Pamana: pagbabangon dangal
The wretched of the earth
White masks, black skins

PROBLEMA
May dalawang pangunahing porblema ang pag-aaral na ito, lahat ay magsasanga mula dito na parang network ng buhok o ugat ng puno na nakabaliktad. Una, ang porblema may porblema ang mga Pilipino sa kanyang pagkatao, maging ang pilipinas bilang resulta ay may problema. Pangalawa, may problema paano titingnan ang problema. Tatalakayin ng proyekto ang unang problema sa ikalawang tsapter. Habang ang ikalawang porblema ay hihimayin sa unang tsapter. Ngayon, tukuyin nayin ano ba ang problema ng mga Pilipino. Pero magsimula muna tayo sa mga assumption. Ang palagay ko, may problema. Ano ang problema? Ang porblema hindi alam ng Pilipino na may problema siya s apagkapilipino niya. Mas malaking porblema paano niya titingnan kungs akaling malaman na niyang porblema talaga siya. Parang isang batang takot na magpabunot ng ngipin dahil takot sa turok. Hindi siya takot magpabunot, ang kinakatakutan niya higit sa mismong pagpapabunot ng ngipin ay ang magpaturok. Kaya may mga dentista, o doctor ng ipin. Ang problema ng dentista, o sa mas malaking part eng mga doctor o mas gusto kong tawahin na mga simptomalodyist. Ang hinahanop ng mga doctor, ay hindi sakit kundi mga sintomas. Hindi sagot kundi problema. Dito naksasalalay ang kanilang propesyon at maging ang trabaho nng marmaing mga tao. Ang problema ng dentista ay: 1. bubunutin ba ang ngipin o hindi? 2. kung bubunutin, lalagyan na ng pustiso para hindi umurong at sungkisungki ang ipin., 3. kung hindi, aayusin ba ito ng pasta o linis lang. mas simple kung mekaniko ka, tapon o ayos. Kung itatapon ang sirang makina, ano ipapalit? O aayusin na lang ito kahit walang kasiguruhan kung kalian uli susumpungin. Ang unang unang assumption ko, baliw ang mga pilipibno. Hidni isolated na kaso ang kabaliwang Pilipino. Pang-masang sikolohiya ang kelangan ng pilipinas at ng mag Pilipino, para Makita kung nasan ngayon nakatuntong ang mag luatng na utak ng mag piklipino. Ang internal na problema nito, teoretikal ang proyekto. Kay anag solusyon ay gawin itong konkreto, ilaagy ito sa lupa at hawkan kung hindi mang buong-buo, kahit ang mag maliliit nap arte nito. Ano ba ang sinasabing kaba;;iwan, schizophrenia ang klinikal na tawag dito. Pero mas gujstong kong tawagin na flip. Pagtitripan ko rin ang pagiging taratado ng mga Pilipino, angf paggiging taranata ay ilan lamang sa konretong sintomas ng paggiging flip ng mga Pilipino. Hindi tayo mga ammerikano, pero nagiingkes. Hindi ma bobo pero nagsisisksikan sa mga bobong mga trabagho. May utak, pero walang mahanap na tarabaho. Gusting lumabas nanag lumabas wala namang sarilings asakyan. Gusting gusting gumastos, kulang namang ang kinikita. Ang pangalawang assumption, baliktad ang utak ng schizo. Ang tinitingnan na pinakamalabong mangyaring skait sa utak ay pusibleng balikatd din. Kung dati, kakaunti ang pusibolidad ba magakroon ng sakit tulad ng schizoprfenia, pero sa totoo lang ito ay normal at kondisyon ng lahat. Ang pangatlong assumption, hindi masama ang schizo. Hindi ito sakit kundi pusibilidad ito para sa pagtalima at resistans. Kahit ano ay maaaring gamitin bilang panlaban.

SINTOMAS
Kinakailangan gawing konkreto ang problema. Magagawa lamang ito kung aggawin g kornreto ang mag sintomas nito. Ngayong, kung ibabatay sa dsm4, o ang diagnostic at statistical manual ng American psychological society ang lsitahan ng mag sintomas, marami. Pero dalaw lang ang kelngan kong sintomas, ang paggiging delusional at paranoid ng isang schizo. Maraming delusion ang mga Pilipino, marami itong mag pinapaniwaalaan na walang batayan kundi gunigunit at bungang tulog. Wala itong batayang maaaring masubukan, scientipiko man o hindi. Ito nasusukat o mahahawakan,. Hidni to konkreto. Halimbwa ang mag ritwal sa buahy ng kristyanong Pilipino. Mula sa panganganak hanggang sa pagbabagon sa lupa. May ritwal na wala naamng batayan kundi ang nakasulat at inetrpretasyon sa bibiliya. Kahit wala sa bibiliya ay ginagawa. Ito na ang paggiging sparnaoid ng mag Pilipino. Pag may namatay, bawal magwalis. Bawla maligo. Bawal magpaasalamat sa mag pumunta para maglamay. Kahit ililibing na lang ay hindi daw pwedeng humabol o bumalik kung may nakalimutan. Isa pa pagka, mahak na araw. O pista ng anzareno. Hidni naman makikita sa bibiliya magings akatuwruan ng ma pare na kiankalangan saktan ang sarili para maghugas ng mga kasalanan. Wala din yung pagdiriwangg ng pasko. Sabi ng ialng mag muslim na mga Pilipino, wala daw ibang alam ang mag kristyano kundi ang gumastos kung okasyon.wala itong ginawa kundi ang kuamin at uminom kung may mag pistahan. Ang mag Pilipino, kahit aharap=harapan mo nanag dayain wala pa ring giangawa. Naniniwala pa rins a esensya ng eleksyon kahit nakikita nila pagkatapos ng bilanan walang pinupuntahan ang bayan natin dahil sa maling pagili. Ang kapalit ng singwkenta o ilang daang pisong panagko ng kaunalran ay panagko pa rin. Ang mag Pilipino, hianhalo ang pulitka at pagaartista. Maeramin g mag artista ang opuampasok sa mundo ng pulitika,, meorn din namang baliktad, may mga pulitiko naman na nagpupumilit na maging artista. Umaarte pa, kahit walang kwneta mapansin lang. ang eleksyon at bot9ohan s apilipinas libamn sa dayaan ay pasikatan sa mga tao. Mas sikat ka mas malaki ang pusiblidad na manalo ka. Ang mag nakakapag-aralsa ekslwehan, ayaw na ayw mag-aaral. Samantala ang mag hindi nakakapagaral gusting guitso naman magarl .

EPEKTO
Ang direktang epekto ay kabaliwang Pilipino. Ang pagkabaliw ay may apaty na dimension, 1. Deviant, lampas range ng normalidad, 2. mal-adaptive, hindi makapagakma sa kondisyon, 3. dysfunctional, hndi gumagana ayon sa inaasahan 4. rarity, bibihra lang meron ganitong kundisyon dapat bigyan ng malinaw na diperensya ang kabaliwan sa pilipinas, kabaliwan ng Pilipino at kabaliwang Pilipino. Ang tatalong binanggit ay tatlong epekto ng trabaho/di pagtatrabaho at pag-aaral/di pag-aaral.

DAHILAN
May apat na dahilan ang kabaliwang Pilipino ang pagtatrabaho/di pagtatrabaho at pag-aaral/di pag-aaral. Pero ang puno at dulo ng lahat ng problemang Pilipino ay ang estado. Hindi ito

PUSIBLENG SAGOT
Nagbabago na ang panahon, kung dati-rati mas malakas na medium nag salita, sabi nga s abibiliya ang salita ay diyos at ang diyos ay salita. Mas mahalagang medium sa mga tao noon ang salita o tunog, sapat na ito para magpahayag at maging daluyan ng komunikasyon. Peor nang maimento ng tao ang alpabetop, nagkaroon ng representasyon ang tunog. Sa pamamagitan ng mga representasyon na ito nagkaintindhian ang mag tao, o hindi nagkaintindihan. Pinalitan ng biswal ang tunog, mas naging malakas na medium ang biswal na representasyon kaysa sa reperesentasyon ng tunog. Pagkatapos ibinunsod ng elektronikong medium ang panibagong rebolusyon sa pakikipag-uganatyuan at komukiasyon ng tao. nilampasan nito kapwa ang biswal at tunog na mag representasyon.pinaghalo nito ang dalwa at iniwan ang mga lumang daluyan. Pero mukhang ang nangyari, lahat ng inembento ng tao ang siyang nagiimebento sa tao bialng mag malalabong reprsentasyon. Tuald halimbwa ng pagkakaimbento ng relo, walang direktang klauganyan ang panahon at orassan. Pero nanag maibento ang relo, nagbago ang uganayan ng tao sa kanyang kapaligiran, tinakdaan nito ang giangwa ng tao at umabot ito s apunto na ang tao ay alipin na ng oras.

KABALIWANG FILIPINO
Sa pilipinas, indi mabilang ang katwagn sa kabaliwan. Hidni ito ang pag-aaral na maglilista ng mag
termino para sa kabaliwan at magpapaliwanag sa mag kahulugan nito. Sa totoo lang, ang problema ng kabaliwan ay hindi namn talag ang problema. Hindi rin talaga dahilan ang pag-aaral ta pagtatarabaho ng kabaliwang pilipino, kundi mga mapaghlinlang na mga sintomas lamang ito ng kabaliwan. Ang totoong salarin ay ang kahirapan at kagutuman. Ito nag dahilan kung bakit kinakaialngan pumasok sa eskwelahan para ano? P[ara makapasok sa trabaho? Para ano? Para magakroon ng matas na sweldo. Para ano? Para maging konsyumer at mamatay annag nakadukotsa bulsa gustong gumastos. [ara ano? Para mamatay nanag maaga. Hindi normal ito, hindi normal ang mamatay nang maaga. Hidni normal ang g7umastos nanag gumastos. Lalung hidni normal ang gumastos nang mas malaki kaysa sa kinikita. Hindi normal ang maging kosnyumer na walang utak kundi ang guamstos. Hidni norml ang sumweldo. Hindi normal ang mag-aral at pumasok sa eskwelhan. Ngayon ano ang normal? Ang usapin na ito ay pwedeng ikumpara s ausapin ng moraldiad. Ang ultimate nakatanungan ay ano ang tama at mali. Mayroon kasi tayong tinatwaga na moraldiad ng malakas at moraldiad ng mahina. Ang moraldiad ng malakas ay hindi moralidad ng mahina. Ganun, halimbawa. Gawin nating konkreto, gawin nating malaks ang elepante. At gawin naman nating mahina ang daga. Kung tatapakan ng elepante ang daga, durog at mapipisak ang daga. Para sa daga mali ang pagtapak sa kanya. Pero sa elepante tama ito. Binaliktad ng estado ang prinsipyong ito, ang estadong naksasalalay sa bothan o ang tinatwag nating demoraksya ay mahinang klase ng gubyerno, dahil nilalagay nito ang pusibilidad sa kamay ng mag hihinang kinakaialnagn maiboto bago mamuno. Ang mag malalaks na sibiliasasyon ay hindi naging malakas at dakila nanag dahil sa payapang pamamaraan. Nanagyari ito nanag dahil sa katakottakot na gera. Ang mag tao ay ipinanganakl na hidni pantaypanatay, mayroon malakas at m,ahina. Mayroong normal at abnormal, pero sino ang angsasabing normal o hindi ang tao kundi ang estado o ang awtoriada. Sa kasong ito ang science o medisina, dsm 4, dito nkacatalogue ang mag katangian ng mag abnormal. Lahat nanag hidni pumapasok kategorya nito ay tinuturing na normal.

PAGTATRABAHO/PAG-AARAL NG MGA PILIPINO
Nakakabaliw ang pagtatrabaho. Lalu na sa lugar na katulad ng pilipinas, walang panahon ang tao dito na maging tao. ang tao ay ekstensyon ng mga makina, ang tao sa pilipinas ay mag andriopid na hindi nagrereklamo, nagtitiis at masunurin. Hindi na mangagawa ang mag nagrereklamo, nagwewelga at hindi nagtityaga sa maliit na sahod. Tumtigil na sa paggiging andrioid ang mga mangagagwa sa yugttop ng hidni pagtatarbaho/ ganun din naman ang mag estudyante, nakakasira ng bauit ang pag-aaral. Hindi mga tao ang mga mag-aral kundi mga robotr. Sa pagawaan, susweldahan ka kahit paano depdne hidi sa hirap ng ginawa mo kundi sa haba ng oras na ginugol mo sa paggawa ng produkto.

FLIPINO/PILIPINO
Ang mga tao sa pilipinas ay schizoprenic. Hkndi sakit ang schizoprenic, hindi ito abnormalidad. Nagawa na
ng sistema ng paraan para maloko ang postmodernong tao na mapaniwala na wal nang dahilan para magerbolusyon. Batay sa prinispyo ng konsumeristang siste, lahat ay maaaring mamili at makabili ng anu-mang prodyukto. Baliktad ang mundo ng prinsipyong itoo, kung kaya baliktad din ang pagpapahalga ng mga taong nabuuhay sa ganitong siste. Lahat ay maaaring makabili at mamili ng produkto sakondisyon na mayroon siyang pambili. Sa prinsipyong ito naksalalay ang panganagilangan ng pagtatarbaho, kung gayon ang pag-aaral. Sa malaking parte ang mabuhay sa mundo ng atrasadong kapitalismo ay pagpapakamatay at pagkonsumo ng produkto. Ganito tayo sa [pilipinas, bagamat kulang-kulang ang kinikita ay hidni nauubusan ng mga praan upang gumastos at bumili ng kung anu-anong produkto na hindi naman talaga kinakailangan.

ANG PANGAKO/ANG ILUSYON
Ano ang ipinpangankong buhay ng paggiging konsyumerista? Sarap o hirap? Sa unang taya, mukhang masarap ang komunsumop ng produkto. Sabi nga nila, ang tao ay kung ano ang kinakain niya. Sa ngayon, mas akmang sabihin na ang tao ay kung ano ang kinukonsumo niya. Sapagkat pusible na kumain lamang at hindi komukonsumo, ang pagkain dati ay simpleng pagkuha ng bagay sa kalikasan nang hindi kinakailangan bumili at palitan ng pera ang bagay na ito. Samantalang sa ngayon, kahit mamili[pit ka na sa gutom , walang pakialam ang estado sa ating lahat. Kinakaialngan magkaroon ng sapat na pera pamalit sa produkto na dati naman ay hidni kinakailangan bayaran. Sapagkaty ang bagay ay naging komoditi na o produkto. Kinakailangan itong tumbasan ng pera o monetrayo, samakatuwid hindi na ito libreng bagay na maaaring pitasin sa paligid. Ang produkyon g produkto at reprodujksyon ng pagnanasang bumili ay hindi magkaiba sa sistemang kapitalista. Kinakailangan nito ang dalawa upang mapanitili nito ang sarili. Habng komukonsumo ang tao sa ngayong panahon, kinukonsumo na irn niya ang sarili. Walang pangakong totoo ang kapitalismo liban sa ilusyon na mayroon. Sa palengke, hidni ka maaaring magsabing nagugutom ako kinakaialnagn kong kumain. Hidni bibiigay sa iyo ng tindera ang kanyang oaninda kung hindi ka naman bibili at papalitan ng pera ang kanialng itinitindang produkto.wala nang saysay ng relasyon ng tao sa tao, ang nanaitili na lamang ay relasyon ng produktyo sa kapwa niyang produkto. Palitan ng mga produkto lang ang maksaysayang palitan na nagaganp.

MGA PAMIMILIAN/WALANG PAMIMILIAN
Ang pilipinas ay isang maliit na pamilihan, o mas tamang sabihin tambakan ng basura ng ibang bansa. Ang pilipians ay ukay-ukay ng mag unanag-bansang nagtatapon ng kanialng surplus para hidni malugi. Tuwang-tuwa naman ang mga pilipinas. Lahat naka-levis. Lahat naka-nike. Lahat naka-fruit of the loom na t-shirt,. Kahit brief napalitan ng boxers at maging bra pati panti imprted na ribn. Mahal na amahl natin ang ating mag kolonisador sa pamamagitan ng pagpapatronize. San ka nga naman sa mura o sa am,s mahal. Pero ang hidni naiintindihan ng ibang mag pilipino, habang nabuuhay sial sa improted na buhay ay mayroong mga negosyanteng pilipino maliit at medyo malalaki ay namamatay sa pagpasok ng katakot-takot na trabaho. Pinatay ng ukay ang textile industry sa pilipinas. Ngayon, may massbi ba tayong choicwe o pamimilian sa paggitan ng mga produkto? Tuwing sasapit ang eleksyon, di mo na kinakailanagn tingnan s amag peryodiko kung ano nang petsa. Pagnakit mo na ang makakapla na mukha ng mag pulitkjong nangangampanays a pera ng mga tao at dumadan sa manipis na kinurakot na mga kalsda. S apilpians, eleksyon na. Sa dinami-daming mga kandidato aklin mong ang dami-dami mong pamimilian. Pero sa kung iisipin mo rin, sinmo ba itong mag pusibleng papalit o mananatili sa kani-kanilang upuan. ;pagkikibitbalikkat ba ang sukli ng mag pulkitkong ito sa pagboto ng kanyang mga kababayan. Ang kahirapan ba sa pilipinas ay ibinunsod ng pagpapalit ng ilangd aang piso kapalit ng boto. Milyon-milyong komisyon ang nasa bangko ng mga pulitiko, wala nang natira sa bayan. Sabi nga ng muslim, sa kanya bumuli ng tsinelas. Kasi, ubos na raw ang paa mo ang tsinelas hidni pa. Kung ilalagay ito sa naunang konteksto, ubos na ang kabangbayan, may nangayyari ba? Wala pa.

ANG CHOICE/ANG THREAT
Ano nga ba ang dahilan ng lahat ng paghiirap ng mag pilipino? Ang estado na nagsasabing masama ang walang trabaho at hidni nagaaral pero buong-loob na yiinayayakap ang erlaid na mas marmi ang hindi nagtatarabho at hidni nag-aaral. Ang amsam, walng ginagawa ito. Ito ang malaking kaibahan ng kpaitalismo sa yugto ng paggiging atrasado sa paggiging abante. Sa madling sabi ang kapitalismo sa mag uannag mundo, mas marmi ang nagtatrabaho/nag-aral kaysa hindi. Pero sa kabilang banda, dito sa tin iba. Maging sa iba pang ikatlong mundo, mas marmi ang hindi nagtartabaho.nag-aaral kaysa pumapasok sa pabrika at paaralan. Sa uannag mundo, hidni na interesado ang mag tao sa rebolusyon dahil sa palagay nila wala nanag dahilan para dito. Lahat ay ibinibigay na di umano ng sistema. Subalit sa atin, mas marmi pa rin ang gustong magsagwa ng rebolusyon dahil sa pagkalam ng sikmura at hirap ng mag kondisyon. Pero unti-unti pinipirata na ang mag produktos a marming bansa at tinatambak na dito sa pilipinas. Papakonti na lang ang gustong kumilos, dahil napapaniwala na rin sila na walng butas ang sistema at walang kinakailanagn gawin kundi takpan ang butas nito. Ang pangangailangan na magtrabaho at mag-aral ay hindi choice sa pilipinas, kundi isang threat. Ang dambuhalang diperensya ng threat sa choice: meron bang dirensya ang pagtatanong ng diyos kung gusto ng tao na maligtas sa ksalanan at mapunta sa langit o mapunta sa impyerno at habampanahon masunog sa kumukulong aopre? Kug ikukumpara ito sa panghoholdap habang naksakay sa philcoa na jeep, may tutok na kutsilyo sa leeg mo. gusto mo bang mabuhay o gusto mong mamatay. Sa siste na mayroon tayo sa pilipinas, ganito ang tinatwag nating choice ang mamatay o mabuhay kung hindi magtaatrabaho/mag-aaral.
Ang talaban/kontradiksyon

ii.SCHIZOPHRENIA
DAHILAN/RASYUNALE
EPEKTO/ASSESSMENT O DEPEKTO
PUSIBLENG TREATMENT/KASAGUTAN

Debord/society of the specatcle
Vannegiem.poverty og student life
Mga situationists

Eskwelahan

Personal/ publiko
Estudyanbe estduyante

Ilsuyon realdiad
Pagkakaroon kawlaan ng
Ng maraming pamimilian mga pamimilian

Kayamanan kahirapan
Ng buhay estudyante Ng buhay estudyante

Titser estudyante
Awtoridad
Naghahari pinaghaharian

pabrika

Personal/ publiko
Manggagawa manggagawa

Ilsuyon realdiad
Pagkakaroon kawlaan ng
Ng maraming pamimilian mga pamimilian

Kayamanan kahirapan
Ng buhay Manggagawa Ng buhay Manggagawa

Boss manggagawa
Awtoridad
Mananamatala pinagsasamantalan

Eskwelahan bil;amg pabrika ng mga utak
Pabrika bilang eskwelahan ng mga katawan

ii.SCHIZOPHRENIA
DAHILAN/RASYUNALE
May dalwang pangunahing dahilang ang kabaliwang pilipino. Una, ang pag-aral sa eskwelahan. Ikalawa, ang pagtatrabaho sa pabrika. Kinakailangan ilinaw na iba ang tinatawag na schizophrenia sa dsm4 o diagnostic and statistical manual 4 ng american psychological association sa schizophrenia na tinutukoy sa proyektong ito. Bagamat sa malaking bahagi, mas appropriated na ang pakahulugan nito kaysa sa aktwal na kahulugan nito kung hahanapin sa mga librong medisina o sikolohikal. Ang schizophrenia dito ay tintawag na kabaliwang pilipino o ang paggiging flipino. Unang-una hindi ito sakit, kundi normal na sitwasyon sa yugto ng atrasado o piniratang kapitalismo. Ang unang dahilan ay kinakailangan ding ilinaw, hindi lamang pag-aral sa malaking parte kundi lilimitahan lamang ito sa pag-aarl sa loob ng eskwelahan. Kung halimbwa, pagaktuto ang pinag-uusapn hidni lamang ang karaniwang ekswlehan ang nagbibigay nito sa mag estudyante. mAaaring sabihin na ang buhay at karansan mismo ang pinakamalaking ekslwehan. Sa kasong ito ang pag-aaral sa lugar na tinatwag na ekswelhan ay tumutukoy sa pagsasgawa ng pagkatuto o mas tamang sabihin na pagbibigay ng training sa mga susunod na hanay ng mag sahurang alipin. Ang trauining center na ito ay tinatwag na eskwelhan. Ang ikalwang dahilan naman ng kabaliwang pilipino ay ang pagtatrabaho sa pabrika. Sa [pilipinas kasi may tatlong klase ng pagtatrabaho: 1. Ang paggiging underemployed 2. Ang paggiging unemployed. 3. Ang paggiging employed
EPEKTO/ASSESSMENT O DEPEKTO
Ang konkretong epekto nito ay ang kabalwiang pilipino mismo. At ano ang mag sintomas nito, marami mga sintomas pero nakastuon lamang ang proyektong ito sa dalwang partikualr na epekto ng kabaliwan. Ang paggiging delusional na makina at paggiging paranoid na makina. Sa yugto ng piniratang kapitalismo, hindi na tao ang tao. ang tao ay makina na. Ekstensyon sila ng produkto, kung akaya kiankaialngan komunsumo siya. Ang tao ay kung ano ang komoditi. Habang komukonsumo siya, kinukonsumo niya ang sarili niya. Ang pagiging makian ay may kinalaman sa pagkilos o paggalaw. Ang paggalaw ng makina ay depnde sa kilos ng pinakamalaking makina, ang makina ng estado. Ang awtoridad ay nabubuhay sa kamatayan ng tao bilang makina. Kung ang buhay ay paggalaw, ang kamatayan ay hindi paggalaw. May dalawang klase ng paggalaw. Ang paggalaw ng makina at paggalaw ng tao. konstruksyon ng mas malaking makina ang pagglaw ng makina habnag konstruksyon ngs arili ang paggalaw ng tao. ang tao ay kumikols batay sa kanyang pangangailangan at pagnanais. Pero ang paggalaw na maaari lamang gawin ng makina ay nakadepende sa makina ng estado. Ang ganitong klas eng paggalaw ay hindi totoong paggalaw. Ngayon ito ang problema, ang epekto ng makina ng estado sa mga makina ay ang ilusyon ng paggalaw. Pinapaniwala ng makian ng estado na may pagkilos ang mag maliliit na makina. Ang mag maliliit na makian ay naggiging delusional at naggiging paranoid. Ang pag-aaral sa eskwelahan at pagtatrabaho sa pabrika ay parte ng paggiging makina. Ang dulo nito ay alyanasyon o pagkatiwalag at minimintina ito ng ideolohiya ng paggalaw. Ang paggiging delusional ay nagbabaliktad sa natural na kaayusan. Hidni ito natural na pagkilos. Hindi ito talaga pagkilos. Ang ideolohiya na siyang nagmiminta sa makina ng estado ay nagdududlot ng paggiging delusional. Naniniwala ang makina na kumikilos kahit hidni. Sa loob ng eskwelahan, niniwala ang estudyante na gumagalaw siya sa pagkuha ng mga walang kwentang subjek sa mga walang kwentang mag titser na matataas na magbigay ng grade. Ang mga manggagawa sa pabrika ay nabobola sa pagbibigay ng mas mataas na sweldo. Ang dulo nito ay paggagatong sa spektakulo, ang amteryaliassyon ng paggiging makina at paggiging pasibo.
PUSIBLENG TREATMENT/KASAGUTAN
May tatlong pusibleng treatment, una ang paggamit ng droga. Pangalawa ang paggamit ng therapy. At pangatlo ang paggamit ng droga at therapy ng sabay at magkasama. Pero may pang-apat na pusisbildiad, ang paggiging nomad. Ang paggiging nomad ay nangangahulugan ng paggalaw at pagkilos. Maaaring ireklama ng makina ang paggiging tao niya sa pamamagitan ng paggalaw. Ang spektakulo ay nabubuhay sa kondisyon ng kabalintunaan. Ang kabalintunaan ng hidni pagkilos sa maskara ng pag-aaral at pagtatrabaho. Mamatay ang estado kung madidiskubre ng makina na hindi niya kinakailangan mag-aral o magtrabaho. At kapag nangyari ito, mabubuwag ang makina ng estado. Ang mananatili na lamang ay mag sitwasyon, ang rebolusyon ng araw-aarw na buhay. ang makian ay magiging tao uli sa pamamgitan ng nomadolohiya, sa pammagitan ng pag-aaral ng mag sitwasyon, tyansa at paggalaw. Ang paggawa ng mga bagong sitwasyon ay paggalaw. Ang ang pagsunod sa tyansa ay paggalaw. Ang paggiging nomad ay paggalaw. Mula s amga matatraik na kondisyon ng paggiging mga estudyante, maaring piliin ang sitwasyon ng pag-aaral sa labas ng eskwelahan. Ang mangagawa ay maaaring magbawas ng oras ng trabaho. Kung ang isang araw ay binubuo ng 24 oras, maaari itong hatiin sa tatlong bahagi. Anim na oras para sa trabaho. Anim na oras para sa pahinga. Anim na oras para sa paglalaro. Bagamat paulitulit ito iba ito sa pagpapaulitulit ng rutin sa paggiging estudyante at paggiging manggagawa. Kung ang rutin ng paggiging estudyante ay nakadepnde sa eskwedyul at pagkakahati sa first exam, second exam, midterm at finals, ang rutin ng nomad ay nakadepdne s amag sitwasyon na hindi pinaplano. Ang rutin ng mangagawa ng pumasok sa pabrika at magobertaym para guamwa ng mag produkto na hidni naman niya maaaring direktang gamitin, kung hindi ipagpapalit sa sahod. Iba ang rutin ng nomad, sa dahilan ang rutin nito ay nakadepnde sa direktang pangangailangan at purong pagnanasang mabuhay. Madudurog ang spektakulo sa ganitong paraan, ang buhay ng tao ay direkta na muling isinasabuhay ng nomad. Hindi katuald ng makina na nabuuhay sa mag malalabong representasyon ng dapat an maging buhay nila.

Debord/society of the specatcle
Binubuo ito ng mahigit sa dalawang daang mga maliliit na thesis, ang deskripsyon, kritik at analisis sa spektakulo ang sentral na usapin sa buong libro. Mula sa sale-salenggwang na pagbabasa kina marx at hegel binuo ni debord sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon sa teoryang situationist, ang analisis ng kontemporaryong pamumuhay sa panahon ng abanteng kapitalismo. Ang buhay ng tao sa ngayon ay binubuo ng katakottakot na spektakulo, ang dating buhay ay hindi na ngayon. Kung ang paggalaw ay buhay, ang hindi pagkilos ay nanganaghulugan ng paggiging apsibo at pagpapatangay sa spektakulo. Ang paggiging pasibo sa mga kondisyon ay nangangahulugan ng paglakas ng makina ng estado na siyang pinapanatili ng spektkulo, sa madaling sabi resulta ang spektakulo ng alyanasyon ng tao sa kanyang paligid, sa kanyang produkto. Ang realisasyon ng kanyang takot, angas at bangungot, pero hidni niya ito matanggap kung kaya niyayapos niya ang makina ng estado nang walang alinlangan. Ang pagpapatangay sa spektakulo ay nanganaghulugan ng hidni pagkilos at pananatiling kampante. Ang paggiging palagay nito ay nagrereulsta sa pananatili ng spektakulo. Ang spektukulo ay pagpatay sa tyansa, sitwasyon at paggalaw. Pagpuksa ito ng makina ng estado sa anumang oposisyon, ang pinakamabisang paraan upang panatilihin ang kaayusan ng estado. Ang paggagatong sa spektakulo ay nagiging pusible, umiikot lamang ito at nanatili buhay na organismo. Ang resulta ng ideolohiya ng hindi pagkilos ay pagaktiwalag, ang deskripsyon ng spektukulo o hindi paggalaw. Pero ang dahilan din naman ng hindi pagkilos ay ang spektkulo, kung kaya masasbing gumugulong lamang ito sapagkata hindi natin napuputol ang lisyang relasyon ito sa ating buhay. hindi natin kiankaialngan ng spektakulo upang aliwin ang sarili natin, hindi matatag ang makina sa paggiging adik sa spektakulo. Inaakala niya hindi niya kayang mabuhay kung wala ang spektkulo, pero kung tutuusin. Wala pa ang spektakulo buhay na ang tao. nagsimulang mamatay ang tao dahil sa spektakulo at sa estado na may kaggawan nito. Dalawa lamang sa manipestasyon nito ang pagkakaroon ng eskwelahan at pabrika.

Vaneigem.poverty og student life
Kadugsong ito ng pag-aaral ni debord sa spectacle, katulad ng mas mahabang trabaho ni vaneigem na the revolution of everyday life. Ito ang radikal na prognosis at preskripsyon ng mag situationist sa mundo, ang paggiba ng mga hangganan. Malaki ang kauganayn nito sa proyekto ng paggawa ng butas sa edipisyo at pananabotahe s apaggalaw ng estado. Ang kaibahan at seperasyon ng art sa panga-arawaraw na buhay ng tao ay binabasura. Tinatanggalan na ng diperensya ang mag teorya t praktika nito, ang rebolusyon ay hindi na lang pinapalano, ito ay ginagawa nang araw-araw. Sa paggiging estudyante pa lamang, nakatanim na ang mag binhi ng pagrerebolusyon. Ang kahirapan ng buhay ng estudyante ay tulad ng paghihrap ng mga mangagagw sa pabrika. Ang kahirapan na ito ay may kinalamn sa paggalaw, de-numero ang kilos ng estudyanet sa loob ng silid aralan. Tuald ng mangagaw, na ginagawang ekstensyon ng mga produkto na hidni din naman niya napapakinabangan.nawawala ang purong pagnanas asa pamamagitan ng kahirapn ng paggalaw na ito, ang nangayayari naggiging vbatas ang perbersyon ng kalikasan ng tao. hindi lahat ng gusto mo ay makukuha mo. o lahat ng gusto ng tao ay mabibili niya sa pamilihihan. Ang paggiging estudyanet ay hindi nagangahulugan ng pagkatuto, ang mag eskwelahan ay hidni lugar kung makakpaulot ka ng kaalaman na magagamit mo upanag makapag-isisp nang mag-isa. Ang esklwehana ay luagr ng pagssanya, upang maging amsunurin na makina ng pagawan. Ang mag estudyante ay sinsanaya na mmaging masunurin at hidni maging reklamador. Ang trabaho ng estudyante ay magbigay ng mag sagot hidni mga problema at mga tanong. Ang eskwelhan y kontra-rebolusyuanryo at kontra-produktibo sa parte ng mga tao, sa eskwelahan sinsanay na maging makina ang tao. episyent, hindi nagrereklamao, at higit sa lahat hindi magrerebolusyon. Mahirap maging estudyante, kung lahat ng sinasabi ng mag titser ay kelnagn sundin. Kung lahat ng titser ay tama, ano pa abng psuibildiad na ng estudyante ay hidni magkakamali. Sa eskwelahan, ligal ang paggiging alipin. Epro imbes na swelduhan ka o bigyan ng sahod anu mang liit, ikaw pa ang magbabayd. Kinakialangan tumbasan mo ang eduaksyon nanakukuha mo, hindi ito binbigay kundi binebenta. Hindi ito nilalako, dahil tao mismo ang lumalapit at nagmamakaaw na maging mga alipin. Hidni natututo ang mga tao sa eskwelhan maliban sa maging mga tagasunod at maging makina.

Mga situationists
Nagbubukas ng mga pinto at binatana ang mag situationist sa hidni lang pusibilidad, kundi ang pagakakataon na ireklama ang paggiging tao sa paggiging makina. Mga robot at laruan tayo sa panahong piniratang kapitalismo. Wala tatyong layaw na sumunod sa gusto natin, sa sarili nating libog at pagnanasa. Ang libog sa digital na panahon ay nakabuyangyangs a bangketa, nasa mga billboard at mga makikinatad na magasin. Walng tyansa sa panahon ng spektakulo, ayon sa spektakulo. Pero kung babaliktarain ito, ang kawalan ay pagakakroon. Ang pagkakaroon ng pusibilidad at pagkuha ng mag tyansa.

Eskwelahan bilang pabrika ng mga utak
Ang lugar na tinatawag na esklwehana ay pabrika ng mga utak. Ang eskwelhan ang siyang gumagaw ng mga utak at nagdedetermina kung ano ang dapat at hindi dapat matutunan. Sa loob ng kung ilang taong pag-aaral. mUla el-em, hayskul, at maging sa kolehiyo, lahat dapat ng dapat matutuhan ay natutunan na ng tao para maging ganap na makina sa paggiging mangagawa. Noong el-em, tinuturuan ang lahat ng mga salalayang kasanayan upang magamit sa mas kumplikadong mag operasyon, magtitiyak ito ng panganagilangan na mag-aral pa at magpatuloy pa ng pag-aaral. Ang pagkakabisa ng mga letra at pagakaksunodsunod ito upang makagawa ng mag naiintindihan na mga salita, pagkatapso tuturuan na makapagsulat ng mga representasyon ng tunog. Pagkatapos nito, tuturuan naman tayo ng nmga numero, para magamit s apagkwenta, nagsisismula ito sa pagsasaulo ng wastonga ayos ng isa hanggang sampu, hanggang sa maging singkwenta, maging isang daan, libo, milyon, bilyon, trilyon… pagkatapos, pagbabawas naman, pagkaraang makabisa ang pagbiblang pagdadagdag. Tapos kinakaialngan nang kabisahduhin din ang multiplication table. Hanggang sa masanay na ang utak ng tao sa mga gawin na gagamitin niya sa sususnod. Sa hayskul, masespeyalisado na ang mag ituturong mga sabjek. Hindi na lang pagbibilang, pagsusulat, pagbabasa at pagsasalita ang pagkakabalahan, kundi kasaysayan, kultura, ekonomiks, science, algebra at trigo etc. bagamat meron nang mga abang nito sa el-em, mas malawk at mas mataas na ang lebel ng pag-aaral/pagsasany. Binibigay na halos lahat ng kelngan matutunan sa hayskul na kakaialnganin niya pagtutongtong sa kolehiyo. Sa kolehiyo namna, pipili ka na kungs aan ka magiispesyalisa. Saang area ng paggawaan gusto mong magpaalipin, dito buhat sa malawak na pagkatuto ay uni-unting tututok sa kung ano ang area ng ispesyalsiasyon ang mas pipiliin. Pagkatapos nito, tunay na buhay na mukhang hindi totoo. Buong-buo na ang makinang produkto ng eskwelahan at maaari na ibenta s apinakamalapit na pagawaan ng ibang produkto. Sanay na ang mag utak na ito sa loob ng ilang taong pagsasanay ng mag kinakaialngan na mga kasanayan para sa gawaing makina.

Personal/publiko na estudyante
Nakakaburyong ang buhay estudyante. S aloob ng eskwelahan kinakaialngan mong sumunod, walang lugar sa pagtalima. Ang katapat nito ay disiplinari aksyon, ang pinakaextreme ay ang pagbagsak. Ang pagsunod ay may reward, ang matas na grado., hidni katalinuhan ang sinusukat ng mag marka sa eskwelhan, ang sinuskat lamang nito ay ang paggiging masunurin. Ang pagakakroon ng mag matataas na marka ay hindi nangangahulugan ng paggiging matalino, hindi din naman ito nanganaghulugan ng katangahan., ang kahulugan nito ay hindi makukuha kung gaano kataas din ang antas ng natutunhan sa eskwelahan. Ang mga marka ay tuald din ng sweldo sa mga mangagawa. Ang mag estudyante ay namomotivate ng mag grado tual dng ng sweldo na nagmomotivate sa mga mangaggawa. Ang paggawa ng mga estudyante sa pinapagaw ay pagsasanay sa pagtatrabaho. Kaiba ito sa trabaho na nagayyari sa eskwelhan, sa dahilang hindi ka sinuswelduhan dito, ikaw pa nga ang magbabayad ng tuition para tamasahin ang edukasyon. Pero sa esensya walng pinagkaiba ang paggawa sa eswkelahan at paggawa ng produkto sa pabrika. Ang pinagkaiba lamang atlaga niya ay ang porma ng sahod, sa eskwelhan ito yung tinatwag na grado sa klaskard habang ang katumbas naman nito sa mga mangagawa ay sweldo tuwing a-kinse o katapusan ng buwan. Pero sa pnagkalahatan, ang buhay ng isang estudyante ay marami. Marami ang buhay na ginagawa at ineembento ng estudyante para mapanghawakn niya ang sarili niya sa kondisyon ng pag-aaral. Pero kung susumahin, dalwa lang buhay niya bilang estudyante, ang pribado at publikong buhay nito. Ang pribadong buhay ng estudyante ay buhay niya s alabas ng silid aralan. Samantala ang buhay niya sa loob ng eskwelahan ay publiko at alam ng lahat. Sa loob ng sildi aralan, estduyanet ang estudyante. Makinang nag-aaral at gumagwa ng grado. Para makagawa ng grado, kinakailangan kumuha siya ng mga eksamen, para makapsa siya at makakuha ng mataas na marka sa eksamen kiankailangan niyang mag-aaral. Para makapag-aral kiankaialngan niyang gumawa ng mga exercise, assignment at papel. Para maagwa niya lahat ng ito, kailangan niyang maga-aral batay s asilabus na binigay ng titser at mag absbahin na iniwan upang iseroks. Kelngan niyang magbasa pra makapagsulat. Ang grado ay paggawa tuald ng paggawa ng mga papel at pag-aaral. Sa proseso ng paggawa mararanasan ang paggiging makina sa loob ng eskwelahan. Pagkatapos ng klse, binibigyan siya ng pagkakataon upang maging makina sa labas ng silid aralan. Maging ang pribado niyang buhay, sa kasamaang palad ay paggiging makina. Kinakailngan niyang magpahinga sandali, matulog, makipagsex, uminom ng alak at kumain ng pagkain upang mareprodyus niya angs arili para maipagpatuloy ang paggawa. Maging ang pakikipagrelasyon sa ibang estudyante, sa pamilya at kahit ang pagkakaroon ng karelasyon bukod sa mga kaeskwela ay parte ng paggawa ng grado.

Ilsuyon/realidad ng Pagkakaroon o kawalan mga pamimilian
Para sa estudyante walang diperensya ang ilusyon at realidad. Hindi niya ito pinagkakaiba, bagamat mayroon siyang mga hinala na ang baliktad ang tingen niya sa dalawa. Ang ilusyon nito, makakatakas siya sa paggawa ng grado sa maraming paraan. Ang pagtakas ng estudyante sa paggawa ay maaaring makita sa pakikipagbarkada, pakikipagsex sa karelasyon/di karelasyon, paginum ng alak, paggamit ng gamot at maging sa pagkain ng masasarap na pagkain. Pero ang realidad, hindi naman siya nakakatakas talaga sa paggiging makinang nag-aaral. Ang totoo, kailangan lang niya lahat itong gawin upang maipagpatuloy ang kanyang ginagawa, ang pagkakaroon ng marka. Ang ilusyon ng pagkakaroon ng pamimilian sa pagpasok at hindi pagpasok ay realidad. Samantala ang pagpili na hindi mag-aral ay lisuyon para s amga makina na nag-aaral. Kaya naman ang ilusyon na mayroon pamimilian ay naggiging realidad ng kawalan din naman talaga ng totoong pamimilian. Ang mga gawin tulad ng pakikipagbarkada, pakikipagtalik sa syota, paginom ng nakakalasing na inumin, paggamit ng ipangbabawal na gamot at pagkain ng sobra ay ilusyon, bagamt totoo na pamimilian mo ito.

Kayamanan/ kahirapan ng buhay estudyante
Ang sentral na usapin dito ay ang pagkakaroon ng akala at maling akala. Nagsisimula ang assumption ng makinang nag-aaral sa assumption na kelngan ng grado sa katapusan ng pasukan. Ang assumption na ito ang nagpapagulong at nagpapagalaw sa rutin ng estudyante. Inaakala niya ang batayan ng paggiging mayaman o pusibildiad ng paggiging mayaman ay naksalalay sa pagkakaroon ng matataas na grado,. Pero kung iisipin mo, hindi lag ikaw ang nag-iisip ng ganito. Maraming iba pa na maaaring mas matataas ang marka kaysa sa iyo. Kaya may kahirapan ang paggiging makinang nag-aaral. Ang kayaman na makikita sa pagkakaroon ng mataas na grado pagkaraan ng pasukan, ay hindi totoo. Baliktad sa katotohanan na walang kinalaman sa pusibilidad ng pagyaman ang pagkakaroon ng matataas na marka. Ang totoo, sa esensya ang kumpetisyon na kakahrapin ng makinang nag-aaral kung maggiging makinang nagtatrabaho na siya ay ginagawa sa eskwlehan pa lang.

Titser/estudyante: ang naghahari at pinaghaharian
Ang mga propesor ang naghahari sa eskwelahan. Sila ang angpapasya kung makakapsa ka o hindi. Mga titser ang sasabi kung ano ang mga itatanong sa eksam. Siya ang gumagwa ng silabus at nagdedetermina kung ano ang mahalg at hindi sa pinag-aaralan. Limitado sa isang semestre ang buhay ng mga mortal na ito na nagpapanggap na imortal. Samantala ang kanilang mga pinaghaharian, ang mga estudyanteng tango lang ng tango sa loob ng silid arlan. Wala itong ginagawa kunid ang maging tupa sa eskwelahan. Tagsunod ng utos ng titser ang mga titser. Ang mga titser ay mga makinang nagtuturo ng hindi nila alam sa kanilang mag estudyante. Ang mga makinang nagtuturo ay takot sa mga makinang nag-aaral. Pero hindi sa mga makinang tamad mag-aral.

Pabrika bilang eskwelahan ng mga katawan
Sa pagawaan, walang silbi ang magmatigas. Kung ipipiliit at igigiit ang sarili sa loob nito, pagkasibak ang kahahantungan ng manggagawa, ang makinang nagtatrabaho. Mula sa paggawa ng mga estudyante, ang kasunod nito ay ang paggawa ng trabaho na ang akpalit ay sahod. Hindi grado ang ginagawa ng manggagawa kundi trabaho, ang paggawa ng produkto nang sinuswelduhan. Ang sukatan ng paggiging magaling na mangaggawa ay ang taas o baba ng swldo nito. Ang pangako sa knaya ng boss ay ang prmotion. Maraming aral na makukuha sa loob ng pabrika, tulad ng eskwelahan, ang pabrika ay lugar kung saan kiankaialngan magakaroon ng paggawa. Kung sa eskwelhan gradop ang giangawa, sa paggawn komoditi ang ginagaw. Ang grado ay napalitan ng sweldo. Ang mga estudyante ay naging mga mangagawa. Ang mga makinang nag-aaral ay naging mga makinang nagtatrabaho. Ang pabrik ay naging eskwelahan ng mga katawan. Iisa lamang ang leksyon sa ganitong klase ng eskwelahan, ang hindi maging salenggwang na makinang nagtatrabaho. Kasi kung maggiging salenggwang ka na makinang nagtatrabaho ka, tiyak, buaks na buaks din mas marming mga makainang di nagtatrabaho ang gustong gustong maging makina na nagtatrabaho. Sila ang papalit sa iyong pwesto.

Personal/publiko manggagawa
Tuald ng mag estudyante o mga makinang nag-aaral ang mga makinang nagtatrabaho ay may maraming buhay. pero kung susumahin, dalwa lang talaga ang pribado at publikong buhay nito. Ang publikong buhay ng mangagagaw ay ang buhay nito sa loob ng pagawaan. Samantala ang pribado namang buhay nito ay anumang buhay sa labas ng pabrika. Ang mag bagay na hindi niya nagagaw asa loob ay ginagaw niya s alabas ng paggawaan. At kung gayon, ang lahat ng mga bagay na ginagawa sa labas ay hindi niya maaaring gawin sa loob ng paggawaan. Ang mga buhay ng makinang nagtarbaho ay hindi naman talaga natatapos ng ilang oras na pagtatrabahos a maghapon, kundi ekstensyon ng kanyang paggawa ang pag-aaliw. Ang pag-iinom, ang pangbabae at paggamit ng nakakabali ng utak na mga gamot ay parte ng pagggiging mangagawa niya. Lahat ng ginagaw niyang ito ay kasama sa paggiging makina niyang nagtatrabaho.

Ilsuyon/realdiad Pagkakaroon o kawalan ng mga pamimilian
Ang ilusyon ng makinang nagtatrabaho, akal aniya ay nakakatakas siya at hindi na parte ng kanyang pagggiging makina ang ginagawa niya s alabas ng pagawaan. Pero ang realidad, hindi lag niya napapansin kasiraan lahat sa katwan ang kanyang ginagawa upang mapalitan isya ng mas bagong makinang nagtatrabaho. Tinutulak ng makina ng estado ang manggagaw upang mapalitan ito. Sa ganitong pusisyon, mas lalong bibili sng paggawa kung papalitan na ang mga luma ng bagong makinang nagtatrabaho. Unti-unti pinipiga ng makina ng estado ang buhay sa mga makinag nagtatrabaho, maging ang mga mas bagiong makinang nagtatrabaho na papalit s aknaila ay ganito din ang sasapitin. Ang ilusyon ay nainiwal ang mag mangagawa na nakakataks sila sa pamamagitan ng pagiinom, pambabae at paggagamot. Pero sa totoo lang snisira niya ang katawan niya. Pinapabilis niya ang paggiging luma niya para mapalitan na rin kaagd ng mga mas bagong makina.

Kayamanan/kahirapan ng buhay Manggagawa
Yayaman ka raw kung sisipagan mong magrabaho.

Boss/ manggagawa: ang Mananamatala at pinagsasamantalan

iii.LIPUNANAG FLIPINO
PANAHON NG KAPITALISMO
PAMIMIRATA/ DIGITAL O VIRUAL
MGA SCHIZOID NA FILIPINO

Baurdilalrd
Simulacra
Cool memories
The detah of exchange

Use value/pagpapahalga
Sa gamit/function
Silbi, pakinabang

Exchange value/pagpapahalga
Sa presyo o abstraktong halga

Symbolic exhcage/kamatayn
O katapusan ng palitan

Xerox/seroks/kopya
Kopya ng kopya po [aghahanap
Ng original, simula o unang kopya

Simulacrum/simulacra
Assumption na palagianmg may
Piangmumulan ang lahat ng
Bagay sa mundo

Problemtaisayon, paano kung
Wala nag talagang pinagmumulan
Ang lahat

LIPUNANG FLIPINO
Ito an hitsura ng mga pilipino, ang mga tao sa pilipinas. Binubuo ng mga indibidwal ang estado, ang knailang soyal na heograpiya ay ang tinatawag na lipunan. Tulad ng konsepto ng mga malalking konsepto ng demokrasya at nasyonalismo ay imahinaryong relasyon tulad ng relasyon ng mga elemneto sa isa’t isa. Ano naman ang kinalaman halimbawa ng tubig sa apoy at lupa sa hangin? Mukhang wal, pero ang abstraktong relasyon na ito na nag-uugnay sa mag elemento ang gumagawa ng sariling rason sa pagkakaugnay. Ang lipunan at estado ay mag abstraktong konstruksyon, tao ang gumagawa o nagiimbento ng mga konspeto na ito. Lumalampas na sa sipleng emperisimo ang batayan ng katotohanan, ibig sabihin hindi na lang kung ano ang nalalsahan, nararamdaman, napapakinggan, nahahawakan, naamoy at nakikita ang totoo. Kundi ang interpretasyon ng mga pakiramdam na ito, ang binubunag ng interpretasyon ay mag konstruksyon na kinakailangan ibalik sa simulang estado nito para makuha lamang ang mag parte nito na kinakailangan talaga natin. Ang kahit na anong bagay sa mundo, may buhay o wala ay may espasyo at panahon na inookyupay. Kahit na gumagalaw halimbwa ang libro sa ibabaw ng lamesa, ang hindi paggalaw nito o paggalaw na masasabi sa pagbabago o hindi pagbabago ng pusisyon nito ay kuamkain ng epsasyo kung saan eksaktong lugar na pinapatungan nito at umaandar sa relo ang panhon na nakalipas at patuloy na nauubos. Ang libro sa ibabaw ng lamesa ay nasisira, nababawasan at nabubulok. Hindi man nakikita ng tao ang mag maliliit na detalye ng pagkamatay ng libro, kasi naman kung titingnan wala nga naman buhay ang libro e paao naman ito namamatay. Ang ibig kong sabihin, may katapusan ang buhay ng libro sa paggiging libro. Habang lumilipas ang panahon ay bumabalik ang libro s anatural na estado nito ang paggiging parte ng kaliksan at ng lamesa, maging ito ay babalik sa lupa. pero iba ang lipunan sa lamesa o maging sa libro, pero ang alam natin, ang lipunan ay gumagalaw, hindi din naman talaga ito natatapos nang tuald ng alam natin kundi umiikot ito at bumabalik sa simula. Ang klase ng pagikot na ito ay hindi tuald ng reolusyon ng mga planeta sa sistema ng mga axis nito paikot sa araw, kundi mas ang tinutukoy dito ay ang pag-ikot ng mag buwan sa mga planeta. Ang lipunan ay umiikot din tulad ng buwan sa plnaeta, o maguing tuald ng pagikot ng mga planeta sa araw. Ngayon, ano ang punto? Ang punto kasi, ang lipunan ay konstruksyon, inembento ng tao. ang lipuna ay gandun din, konstruksyon ng mga may kapangyarihan. Habnag gumagalw ang lipunan at ang tao, may mga walang kapangyarihan na kumukwesyon sa paggiging totoo o katanggaptanggap man lang ng ganitong mga klase ng mga pagiimbento. Ngayon, kung ganun may dalwang klase ng lipunan na nakapatong sa iisang materyal na espasyo nakamapa sa pilipinas. May dalwang nagtatalo at nagtatalaban na klase ng lipunan, ang lipunan ng mga mahihirap at mga mayayaman. Pusible rin na may dalawa din na moda ng produksyon sa bansang tinatwag na pilipinas

PANAHON NG KAPITALISMO
Ang panahon ng kapitalismo ay konstruksyon. Kasama nito ang teknolohiya, kultura at pulitikal an mga struktura para manatili ito bilang moda ng produksyon. Marami pa symepre kasamang mag detalye ang konstruksyon ng panahon at kapitalismo. Unahin muna natin ang konsepto ng panahon, mual sa ksaysayan iba-iba ang naging pagtingen ng tao sa kanyang panahon. Ang tinutukoy na panahon dito ay ang pisikal na panahon o yung tinatawg na pisikal na oras, pero may dalwa pang klase ng oras ang oras ng indibdiwal at oras ng lipunan. May kinalaman sa bilis at akselerasyon ang diperensya nitos a sisa’t isa. Sa tatalong klase ng oras ang pinakamabilis ay yung oras ng indibidwal habang ang pinakamabagal ay yung pisikal na oras. Ang pisikal na oras kasi tumutukoy s amga mababagal na proseso na nagyayari sa paligid, sa kalikasan. Ang pagurong at pagsulong ng mag tektonik plates sa ilalim ng lupa, ang pagbubuo ng mag stalactites at stalagmites sa mga kweba. Ang pormasyon ng mga sedimentary rocks sa paanan ng mag talon na napapadpad sa bangbang ng mag ilog hanggang sa mga durog na buhangin sa dalmpasigan. Lahat ng mga pagababgong na ito ay mabagl kung ikukumpara s adalwang sumundo na klase ng oras. Ang pinakamabilis naman ng klase ng oras ay ang oras ng indibidwal. Mas partikualr ngayon, lahat ay nagamamdali. Nagmamadaling umuwi at pumasok sa eskwelahan o sa trabaho. Nagammdaling kumain pagakatapos at bago tumulog at magpahinga para sa maagang apsok bukas. Nagmamadaling sumakay nanag hindi malate sa trabaho o pasok. Lahat ay nagmamadaling magahnap buhay, kasi unti-unti na rin niyang pinapapabilis ang kamatayan niya. Ngayon, ang nasa gitna ng pinakmablis at pinakambagakl na oras ay yung oras ng lipunan. Makikita lamang itos a mag malalakihang pagabbagong nangyayari sa mga lipunan, nang maibento ang gulong. Nang makgawa ng alpabeto at paran ng pagsulat.nang lumabas ang unang eroplano. Nang pinasabog ng amerika ang nagsaki at hiroshima. Nang madebelop ang internet. Marami ang nagyari pagakatapos ng mag pagbabagong ito, ang mga pagbulwak sa pagkakaimbento ng mga partikualr na mga imbensyon na ito ay nagsisilbing tungtungan ng mga kasunod na klase ng mga imbensyon. Ang mag lumang teknolohiya ang nagsisislbing baliakt ng mga hegante na nilalampasan ng mga bagong imbensyon. Ano naman ang kapitalismo sa panahon ng kapitalismo? Kung napsadahan na ang pagpapalalalim at paguugat sa panahon at oras, dumako tayo sa kapitalismo. Unang-una, ang kapitalismo ay hidni lang deskripsyon kundi ang teknolohiya ng paggawa ng mag produkto at pagbibigay ng kahalaghan nito. Ngayon, may punto pa rin ang analsiis sa moda ng produksyon sa pilipinas ay mala-pyudal at mala-kolonyal. Pero may problema, ang paggiging pyudal ay papasa bialng moda ng produksyon. Pero hidni ito papasa kung ang pagbabatayan lamang ay ang paggiging tali ng mag tao sa pilipinas sa agrikultura. Totoo, nakatali pa rin ang mga pilipino sa lupa pero ang relasyon ng tao sa lupa ay nagbabago hindi sa punto ng pagkakatli nito dito kundi sa relasyon ng paggging produkto hindi ng lupa o nakukuha dito kundi ng tao. ang mag dating simpleng tagsaka at tenante ay hindi lamang nanatiling ganito, kundi naging mga mangagagawa sila sa bukid. Kapalit ng pagtatanim ay hindi na lang ng kung ano ang inaani nila kundi ang presyong maaari nilang ipagpalit sa kanilang itinanim na bunga. Ngayon, sa paggiging kolonyal naman ng moda ng produksyon. May kalituhan dito, ang moda ng deskripsyon ay hindi tumutugma sa moda ng produksyon. Hidni moda ng produksyon ang paggiging kolonyal kundi deskripsyon lamang ito kasabay ng totoong moda ng produksyon ang atarsadong kapitalismo. Totoo pa rin naman, ang deskripsyon ng paggiging kolonyal sa pilipinas. Ang edukasyon sa pilipinas ay kolonyal, nanatili pa rin ang edukasyon sa pagtuturo ng lenggwahe at kulyura na wal tayo. Kaya sa huli, natututo nga tayo sa eskwelahan, wala naman tayong natutunan tungkol sa ating sarili. Ang paggiging kolonyal ay deskripsyon hidni ang mismong moda ng pagtuturo sa eskwelahan. Ngayon kung hindi pyudal o kolonyal ang mdoa ng produksyon sa pilipinas ano? Piniratang kapitalismo. Ngayon, nagkakaroon ng oberlap ang iba-iabng klase ng oras depende sa ung sino ang tumitingin sa kanyang inembentong relo.

PAMIMIRATA/ DIGITAL O VIRUAL
May kanya-kanyang modelo ng pagunald, ngayon ng maibento ang mga bagong termino na hidni na rin namna talaga bago sa ngayon, ang hatiang una sa ikatlong daigdig. Kung gagamitin ang hatian na ito, ang diperensy at distansya ng paggiging una sa ikatlong daigdig ay papalaki nang walang hanggan.hindi na nanganaghuklugan na pagsang-ayon nito kundi mas binbigyan lamang ng diin ang paggiging abeylabol ng mga termino na magagamit habng hidni pa nagbabago ang mag struktura sa lipunan hidni din namna magbabago ang mga deskrispyon na ito. Hindi naman nmawwal ng mag simbolo ng kapitaslimo habng buhay na bauhay pa ito at gumagalaw. Balikan natin ang hatiang, una at ikatlong daigdig ang lohikal na konklusyon kasi nito ay magiging ang pinakamagandang modelo ng pag-unlad ay walang iba ang mag uanang daigdig para sa mga ikatlong daigdig. At ano pa ba naman ang moda ng produksyon ng mga basang nasa unang daigdig? E di kapitalismo, ang deskirpsyon? Abante? Ngayon, ang kumopya sa modelo? Kapitalismo pa rin, kaya lang atrasado at pinirata. Tingnan natin ang ehemplo na ito, huwag na tayong lumayo sa pilipinas, maging sa pianguusapan. Ang diprensya ng tower records sa tower recto ay hidni lanmabg ang hitsura ng lugar kundi ang presyo ng mag produkto na ibinibenta. Wala nang cd na mayroon sa tower records ang wala sa tower recto, kung nagkataon na wala pa nga naman talaga. Maghintay ka ng mag isa hanggangd awlang linggo meron na ito. Kahit mamaya, pustahan tayo halos lahat ng hinahanp mo makikita mo sa recto, hindi sa twioer records. Mura, mabilis at higit sa lahat gumagana. Ngayon, ang kwestyon ay ang kwestyon sa kalidad. Alam natin, ang pinapangalandakan ng tower records, bumili ng orig sapagkat sisirain lang ng mga pirated na cd ang mag players. Dati kasi ng mga panahon, kahit ng mga dinasaur na mag turn table, kukunti lang ang may kapsidad na bumili nito. Kaya lang, habang tumatagal at bumibilis ang teknolohiya. Unti-unting nadadagdagan narin ang mag tao na may kapasidad na bumili ng produkto. Hindi dhail tumataas ang kanialng sweldo at kikita sa trabaho, kudni bumabagsak na ang presyo ng mag maiiwanan nang mag teknolohiya. Alam naman ng mag bibili ng piniratang cd, hidni matagal ang buhay ng mga produktong nabili nila. Kaya nga, ilang gamit pa alnag ay tumatalon na agad ang biniling cd sa twoer recto. Pero, may teknoohiy ana rin ang mga mamimili na pataglin ang buhay nito. Sa pamamagitan ng home-based na kalse ng pamimirata pwede mo na rin I-burn ang cd mong malapit nang masira para magpatuloy pa ng buhay ang cd mo galing sa recto. Ngayon, balik tayo sa konkretisasyon g piniratang kapitalismo. Ang lohiak ng pamilihan ng pamimirata ay parang lohika na rin ng globalaisyon. Pinapaliit na ng globalsaisyon ang esaspyong tatakbuhan ng mag tumatalima sa estado, binibigay na ng gloablaisyon ang ikatlong mundo ng mga teknolohiya upang makasabay sa kumpetisyon. Kung ang esensya ng globalisasyon ay pukpukan sa kumpetisyon, pamimirata ng lohiakl na sagot sa mag nahuhuli at lalo na sa mag nangungulelat na mga bansa. Pero depektibo ito, kasi para mabuhay o humaba pa ang buhay ng estado kinakaialngan nitong ireprodyus ang sarili niya. Ito ang rasyunalsaisyon, bakit mo kakaialnganin na piratahin ang iba? Akit hidni mo na lang piratahin ang sarili mong produkto. Ang punto, dahil sa ang pinakamalaking excuse ng mag bwaka ng inang sistmea, pinapatay ng pamimirata ang industriya. E san naman manggagaling mag orihinal na kopya ng mag namimirata. Ang solusyons a problema, na binabandera ng gloabsliasyon ay rasyunaliaasyon sa pammagitan ng paggawa ng pinakamrming produkto at pagbebenta nito sa pinakamarmaing bilang ng konsyumer sa pinakamaikling panahon. Hindi na estado ang nagpipirata, tayo na mismo ang nagpipirata sa kanila. Mas madali na ang trabaho ng estado. Mas humirap ang trabaho natin.

MGA SCHIZOID NA FILIPINO
Paano na ang mag filipino? Ano ang nagyayari sa taong apektado ng gera? pero ibang kalse ng gera, paano kung nasa virtual na ang gera at nas bilis na ng digital? Virtual na rin ang kamatayan. Digital na rin ang buhay ng tao. ang gera ng tower records at tower recto ay hidni nagreresulta s apagkamatay ng mag katwan ng mag tao kudni ang pagakmatay ng kamalayan ng mga ito. Natataranta ang mag filipio sa pagpili, ano ang pipipliin sa paggitan ng produkto a at produkto b? virtual na ang epsasyo ng gera, hindi na lang pisikal ang heograpiya at kaayusan ng digmaan sa ngayon. Lahat ay virtual at virtual ang lahat. Ang digmaan sa ganitong panahon, ay pinipirata na rin. Ano namna nag rasyunale ng war ng aggression ng amerika s amga ibang bansa? Na maging ang gera sa taliban at iraq ay pinirata nito. At naghihikayat pa ng ibang bansa na piratahin ang ideya ng terorismo. Nakasalalay sa bilsi ang mg akasalukuyang digmaan, tuald ng kumpetisyon sa pamamagitan ng globaliasyon. Ang gera ay nangangailangan ng bilis. Sabi nga ni sun tzu, crucial ang bilis. Kung sino ang mas mabilsi, siya ang mas mananalo sa gera. Ngayon, ang bilis na naman sa kasalukuyan ay digital na. Instant na ang transmission at paglilipat ng impormasyon. Salamat sa teknolohiya at hidni salamat. Habang bumibilis ang mag teknolohiya sa bilsi ng digital, mas napapdali an rin ang buhay ng tao. hindi nabubuhay ang mag tao sa ngayon, pabilis na nang pabilsi ang kanyang kamatayan. Ang ganitong bilis ay makikita na rin sa eskwelahan, maging sa pabrika. Wala pang sampong taon, unti-unti nang makokonkritisa ito. Hidni mo kinakaialnagn na lumabas ng bahay mo para makapag-aral at magtarabaho. Hindi ito ang inaasahan kong paggiba sa mag eskwelahan at pabrika. Kasi naman, gnagawa na rin ng estado ito s asariling beryson ng piniratang kapitalismo niya na may dalwang moda ng produksyon, ang paggiging digital at paggiging virtual. S apagnitong nakakalulang bilsi, ang resulta nito sa utak ng tao ay kaabliwan. Kaya maraming tarantadong mag pilipino, kasi mas marami ang mga natataranta. Marami ang natataranta sa bilis.

Symbolic exchange and death
may tatlong pagbabago ng klase g produksyon at konsumpyon sa kasaysayan at napipintong pagbabalik nito sa simula. Ang mag pinakaprimitibong mag lipunan ay modelo na ng mag pinakaabanteng lipunan sa ngayon. Sa mga lipunang luma, ang pagbibigay ng mag regalo ay siyang palatandaan at pianngagaligan din mismo ng kapangyarihan. Ang mga indibidwal, grupo at lipuna mas malaks magbigay ng pordukto ay mas kinukonsiderang mas makapangyarihan kaysa iba. Nakasalalay ang pagbibigay ng regalo sa kapagyarihan. Hindi katuald ngayon, mas marami kang natatanggap at napoprodyus tinitingnan kang mas makapangyarihan pero. Hidni naman talkaga nagbabago ang moda ng konsumpyon sa pagbibgay ng regalo. Ang mag bansa halinmbwa na malalakas guamwa ng mag produkto ay mas malakas magbenta s amag mas mahihinang mag bansa. Hindi na tinitingann ang tumatanggap at komukunsumo na mas makapangyarihan kaysa sa nagbebenta sa kanya ng mag produkto. Ngayon, may tatlong modelo kasi ang pagbibigay ng halaga sa mag produkto, kasunod na mapasadahn ang mag ekonomiya na nakabatay sa produksyon at mga lipunan na nakabatay sa konsumpsyon. Noong una, ginagamit ang use value para takdaan ang silbi ngmag produktong nagawa. Ang mag produkto ay puinapalitan ng mga prodyuktong may kasing halga dito. Nabakabatay ang pagtatantya s ahalag s apamamamagitan ng silbi ng bagay na ito. Mas konkreto ito at hidni nakalutang tuakld ng sumunod na klase ng pagbibigay ng halaga sa produkto. Ang pagsupot ng madamihang paggaw sa pabrika, ang nagbigay daan sa exchange value. Hidni na lang tinitingnan ang mag produkto sa kung ano ang silbi nito kundi sa kapatapt na halaga nito sa pera. Kung ang halaga ng pera ay iniisepkyuleyet depdne e sa dami o unti ng mga dollar reserve o sa gold reserve sa bangko sentral. Ang presyo ng produkto ay naksalalay sa pagbibigay ng mg anakalutang na halaga dito. Hidni na lamang sa haba o ikli ng oras na ginugol sa paggawa ng prokduto. O kung sa kung gaano kahirap na magaw ang produktong ito. Kundi, simula na nang patagin ng maramihang paggawa ang mag kaibahan at diperesnya sa halaga ng mag produkto sa iilang istandard par amas madaling amibenta ang sobrang produkto nito.pero sangayon, patay na ang use at xchaneg value, ano merons a ksalukuyan ay ang tiantwag na symbolic exchange. Hindi na lang ang halaga na nakadepnde sa gamit, silbi o function bagay nakasalalay ang halaga ng produkto. Hidni na lang sa haba ng pras na ginagmit para magawa nag produkto o sa hirap ng paggawa na inabot ng mangagawa o laki ng puhunan ng kapitalista nakabatay ang halag ang produkto. Ang binibili at binbenta na ng tao sa ngayon ay pawang mag simbolo na lamang. Bumabaha na ng katakottakot na mga simbolo.

Simulasyon/Simulacra
Ngayon, problema ito. Ang pinakamalaking kabalintunaan sa sistema ng kapitalismo lalu na sa mga piniratang bersyon nito. Mas lalong dketibo, butio nga sana kung bumabaha ng produkto dito halimabw a sa pilipians. e yung mga magsasaka hidn nakakakin ng palay. Ang mag mangngisda wala nang mahuling isda. Ang mag lokal na mga negsoyante pinapatay na ng liberaliassyon. Walang sobra sa pilipinas, kulang. Malaki ang kakulangan dito. Dito nagkakaroon ng silbi ang simulasyon. O ang pangungubinsi ng estado na hidni namna naghihirap ang pilipinas at hindi naman naghihirap ang mag pilipino. Sa totoo lang, ayon sa kanila, ang dami nanag mga franchsie ng mga mcdo at jollibee sa mga suloksulok ng bansa. Meron nang mag fastfood sa mga lugar na dati ay hidni pa sibilisado. Para sa estado, nanganaghulugan ang pagkakaroon ng mga simbolo na ito tuald ng fastfood ay tumutugma na ito sa kaunlaran. Pulos kopya lang ang mga simbolong ito sa kung nao ang meron sa ibang bansa,. Partikular kung ano ang makikiatng simbolo sa mga uannag bansa. Pilit na ginagawa at ginagaya ito sa pilipinas upang pagtagapan ang katotohanan na nabubulok na ang sistema at patay na ang makina nito, kaya naman umaasa na lamang ito sa pamimirata ay kasabay nito ay ang pagsisi mismo sa teknoohiya na ginagamit niya para hidni maisip ng tao na ang ginagamit nila ay pang bigti na rin.

Hot at Cool memories
Kung nao ang uso, yun ang mabenta. Hidn dahil sa may aktwal na kagamitan ito sa buhay ng tao. lahat ng imbensyon ng tao sa ksamaang palad ay may hahanatungan na disgrasya. Lahat ng mga teknolohiya ng tao ay gianwa par amaging ekstensyon ng katawan ng tao, pero ang nagyayari habang tumatagal ay tao na ang naggiging ekstensyon ng mga makina na siya mismo ang nagimbento. Ang mag telepono nagyon na dati ay ginagamit lanmabg ng mag tao upang pangtawag at pangtxt, sa madaling sabi ang pinakabatayang silbi ng telepono. Pero sa ngayon, iba na. Ang pagkuha ng letrato, hindi na sa pamamagitan ng camera. Ang agtingen sa relo, ay hidni na sa orasan na nakasabitr sa dingding o sa naksuot sa kamay. Ang pakikinig sa radyo, hindi na rin ginagaw s atarsnistor. Maging ang panonood ng mag pelikula hindi na sa sinehan. Dala-dala mo na sa bulsa mo ang kamera,m relo, radyo at sinehan. Ang lahat ng ginagawa ng tao, nasa telepopono na. Hidni kaya telepoo na ang tao? o ang kanyang sarili ay teleopono na? Kaya naman nang nakaraan n na bagyo, halos magbuladbulad na ang mag tao dahil brownout at wlang makargahan ng teleopono. Hidni lang mga abetrya ang mamatay, kundi sa tingin nila sila din.

The death of exchange
Walang signipakenteng paggalaw sa panahon ng piniratang kapitalismo. Ang palitan ay hindi na sa paggitan ng mga aktwal na prodyukto na kahit produkto ng opresyon at pagaktiwalag ng mangaggawa sa sarili niua, masasabing meron namang silbi. Pero s angayon, wala nang silbi ang pagpapaalipin ng mangagagawa at pagbebenta sa kanyang lakas paggawa kapaalit sahod, sapagakta pagalabs niya ng pabrika. Kiankaialnagn magpahinga siya at piratahin angs arilio niya para bukas. Pero bago, yun may pagakakataon siyang pumili ng mag simbolo. Hidni na dumidiretso sa esensya ng mag produktong ginagawa niya bilang aliping sahuran sa pabrika. Haharangan muna ng mga simbolo ang aktwal an silbi at halaga ng mag produkto. Ano naman kaya ang paliwanag bakit sa bawt kanto ay meron nanag ukay-ukay? Bakit hidn I hindi pa nalulugi ang mga tindahan sa sm? Kung lahata y anaguukayukay, e di patay na ang negosyo ni henry sy. Di naman talaga nalulugi ang esem, kundi ang mag nagrerenta langs a kanya na marami na namang magreernta ng iba liban sa kanya. Sa huli, magsasara ang amg pwesto pero pag hindi na nagbaayd ng renta kay sy, meron na rin agad kapalit ito. Pero, hindi pa nasasagiot ang ams naung tanongs a ukay. Marmai na rin ang tumatangkikilk dito at bumibili sa mga ukay. Habnag tumatagal, hidni na rin mura ang dating murang ukay. Kundi papatas na rin ang presyo nito habang gdumadami ang mga ukay. Medyo malabao to at hidni tugma sa paggalaw ng suplay at demand sa palengke. Sa ganitong lohika, kung mas malaki angbilang ng suplay kay sa demand. Dapat maibaba ang presyo kung gustong mapaubos ng nagpapaukay ang kanyang mag binbentang abubot. Pero kung mas malaki ang dmand kay sa suplay, malamang karapatdapat lamang magtaas ng presyos apagkat amarmai nag magaagaw s anaiisa nang apres nsg apatos o sinturon na hindi naman kasya sa sinturenas talag, o mag tsinelas na panglamig. Ganun din ang mag dait na kahit kuaps, meron pa ring selyo made in us, ganun din ang iba pang mag produkto. Bast a may tatak, ok na., pero ang kabalintunaan na ito ay mas lalaong maggiging konkreto ang epekto ng pagkamatay ng [palitan kung baalik tayo ng ilang hakabang bago ang ukay. Ang ukay ay mag relief galings a salvation army, mga namatay, naputulan, naaksidente, nabaril, nawalan ng kamay, hita, paa, mata at hiya. Tulong nila itos a mag mahihiarp na bansan tuald ng piipinas, dahisl a tardisyon natin sa pamimirata. Kinuha natin nito at piangakakitan pa. Kung kaya abnormal talaga ang pagpepresyon ito at kapwa di malulugi ang sm at mag ukay. Habang pinipirat ni hery sy ang sarili niyang produkto na inismagel niya galing tsina. At habang patuloy na nagsusulputan ang mag ukay sa buong pilipinas, na galing naman sa amerika. Ang malulugi ay ang mag mamimili, hidni ang mag nangangapital.

Use value/pagpapahalga sa gamit/function silbi, pakinabang
Noong panahon na wala pang sistema ng monetaryo at wal pang mag pabrika, ang halaga ng mag bagay ay dinidetermina sa pamamgitan ng silbi nito sa tao. ang bato ay mahalaga sa tao dahil maaari niya itong gawing instrtumento at kagamitan sa pang-aarw-aarw na buhay. ang mga hayop nadomestika ay mahalaga sa gawing ahrikultuar ng mag uanng tao. ang mag uannag irahan ng tao na bubungan lang at mag tungkod ay mahalaga dahil nagsiislbi itong proteksyon sa ulan at init. Ang mga bagay ay may halaga dahil sa silbi nito.

Exchange value/pagpapahalga sa presyo o abstraktong halga
Pagkatapos, manalo ng reboluyson ng mag alipin at maimbento ng tao ang mga makina. Dumulo ito sa pagkakaroon ng teknolohiya na gunmawa maramihang produkto. Ang mag abgay sa paligid ay natransporma sa paggiging komoditi at palitan. Ang halaga nito, mula sa pagkakaroon ng silbi nito sa pang-arawaraw na buhay. ang naging halag ang produkto ay napako sa paggiging abstrakto ng paggawa at konkretiasyon nito sa komoditi. Ang distansya ng produkto sa mangaggawa na guamwa dito ay nagdududlot ng pagkatiwalg o alyanasyon. Ang pamamaraan ng estado sa pagmimintina ng ganitong ayos ay nakasalalay sa pagpapaniwal sa mga tao sa pamamagitan ng ideolohiya at mag prente nito sa mag institusyon. Tinatabunana ang relaid sa pamamgitan ng ideolohiya at sistematikong paglihis ng pansin natin sa paligid. Ang pagpapahalaga ng mga tao sa mag bagay na naging produkto ay nakasalalay sa haba o ikli ng panahon na ginugol ng mangagagwa sa paggawa ng produkto. Ganun din naman ang hirap na inabot ng mangagagwa sa pagagw ng komoditi, ito ang pinagkakakitaan ng mga kapiatlsita. Ang sobrang panahon at pagpapahalaga sa komonidti. Sa pamamagitan ng petishissmo ay nabebenta ang amg produktong itos a halaga.

Symbolic exhcage/kamatayn o katapusan ng palitan
Ngayon, sap anahon ng bilis at akselrasyon ng mag teknolohiya, sa paggawa man o sa larangan ng gera. Sapagkata ang kumpetisyon ay nakadepende sa bilis at akselarsyon. Ito ang esensya ng gera at aging ng ekonomiya. Ang mas mabilsi ay nabubuhay. Ang mga babaglbagal ay naiiwan kumakain ng alikabok ng mag ams naunang makapagakyumuleyt ng kapital. Patay na ang use value at exchage value, ang natitra ay ang multo ng mga simbolo. Ang simbolikal na palitan ay palitan na gumagawa ng mag simbolo at umuubos nito sa pamamagitan ng konsumpsyon. Ang mag tao sa ngayon ay hidni na lamang bumibili ng pordukto ayon sa gamit nito. Ang mag tao ding ito ay hidni na rin bumibili ng produkto ayon sa presyo o halaga ng komoditi. Ang mga taong ito ay bumibili ng produkto batay sa mga simbolo ng produkto. Ang mga simbolo ang siyang binibili natin sa ngayon. Ang mag pangalan ng brand ay sapat nanag dahilan kahit wala naman silbi sa pang-aarwaraw na buhay liban sa paggiging walng silbi nito. Ang mga simbolo ng komoditi ay gianagwang dahilan upang ambenta at makonsumo ang sarili nito. Habang tumatgal, o habang bumibilis nag panahon unti-unti nawawla bna ng katuturan ang mga simbolo na ito. At imbes na ideolohiya, mga simualsyon na lamang at paghohologram ang nagappatakbo sa ekonomiyang kapitalismo na siyang tumutustos sa makian ng estado.

Xerox/seroks/kopya Kopya ng kopya po paghahanap ng original, simula o unang kopya
Ang paghoholgram ay panibagong moda ng ideolohiya, pero parehas lang ang bunag nito. Ang pagkatiwalag, alyanasyon at pagkakalundo sa mag spektakulo ang resulta ng paghoholgram. Ang Simbolo na nabubuo ay tuamtakip sa mga mata ng tao na makita ang realdiad nanag lampas sa mag makikitid na pagtingen at analsiis. Hidni nagbaago ang opresyon pero nagbabago ang mag moda nito. Ang mag teknolohiya ng paghohologram ang moda ng ideolohiya sa panahon ng piniratang kapitalismo. Ang piangmumulan nito ay mga takot ng tao. nag pagkatakot ng mag mangagagwa na ma-fire out ay siya ring pagkatakot na nararamdaman din ng mag estudyanet na natatakot sa pagbagsak o pagakakroon ng 5 sa klaskard. Ginamit ito ng makina ng estado upang makagawa ng mapanghikayat na paghoholgram para magkaroon ng ilsbi ang patay nang estado. Multo ang paghoholgram. Hidni ito totoo, naggiging totoo ito sa pamamagitan ng takot ng mag tao. habang natatakot ang mag tao, lalong dumdalas ang aparisyon hanggang sa hindi na ito mawala sa utak ng tao. ang abstraktong makina ng estado ay hindi na sentarldaisasyon ng lahat ng kapangyarihan ng mag indibidwal kundi akumulasyon na ng lahat ng mga takot ng mga maliliit na parte ng makina. Sa huli, naggiging totoo ang hologram kung hahayaan natin ito sa pamamagitan ng hidni paggalaw nang dahil sa sindak.

Simulacrum/simulacra Assumption na palagianmg may Piangmumulan ang lahat ng Bagay sa mundo
Katanggap-tanggap pa rin naman talaga ang anlsiis ng mag pinakabanteng pwersa sa lipunanag pilipino ang mga maoista. Ang pagsususri ayon sa konkretong kondisyon at pagallapat nito sa konkretong sitwasyon. Pero, paano na sa panahon ng digital at virtual na pamimirata. Paano sususriin ang spectacle nanag konkreto. Totoo din naman na ang giangawa sa spectacle ay di lang sinusuri kudni nilalapatan ng konkretong pagkilos at pagtalima. Pero, bago umabante ang gulong ng rebolusyon kiankailangan ng bagong pagbasa sa mag bagong problema. Hindi din naman talaga nagbabago ang problema, ang problema ay ang patuloy na pagpapatangay sa sinsabi ng estado at hidni pagkwestyon. Nabubuhay tayo sa paggiging komportable at kukuyakukoy lang sa upuan. Kung ang estado ay isang makina, ang makinang ito ay isang hologram. Ang simulasyon ay paghohologram para matabunana at mapalitan ang realidad sa panganagoalngan ng rebolusyon. Ang potensyal ng rebolusyon ay nagsisismual sa pagsususri at pagtatanong. Pagkatapos nito, ang pagsasama ng kalatkalat na spekualsyon, hinala at pagpapaliwanag o pagbasa sa paghuholgram ng makina ng estado, ay samasamang paggalaw o pagkilos. Ang paggiging kinetik ng rebolusyon ay nakasalalay sa samasamang paggalaw. Ang pamimirata ay ilsuyon na naging totoo. Isa itong panaginip na ginwang amteryal sapgakakroon ng teknolohiya. Noong panahon ng mga plaka ng mag lolo at lola natin. Ang turntable ay naging cassette. Ang cassette tape ay naging cd. Ang cd ay naging vcd at mp3. Ang vcd ay naging dvd. Ang mp3 ay naging mp4. Habang bumibilis, nagakakroon ng momentum ang makina ng estado at ang inertia nito ay paggiging komportable sa upuan at lamesa. Hinihili ang mag pwet ng mag indibidwal na walng gawin. Ang ilusyon halimbawa ng paggalaw. Sa mag luamnag pelikual, walang tunog at walang kulay liban sa itim at puti. Nagkaroon ng tunog. Ang mag paggalaw ng akamera ay nakatigil lang nanag parang surveillance sa mag tindahang moderno. Luamlakad ang mag tao. kumakain. Tumatae. Lumalabas at puampasok sa frame. Pero ang kamer aay nakatigil lang sa isang anggulo. Ang mag pagputol at pagdugsong ng mga pelikula sa pamamagitan ng pag-edit ang gumagaw ang ilusyon ng paggaalw. Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagalw ang kamera. Ang kamera ay nagagaya ng taop na naonood dito. Hidni tuald halimbaw ng radyo, na maaari ka pang maglaba, magluto at mamalantasa. Pero ang telbisyon, nakapako ka sa upuan. Walang ginagawa. Walng paggalaw. Ang paggalaw naman sa kabuang moda ng produksyon at kakambal nitong konsumpsyon naman ay hidni malayong penomenon ang kapitalismong nakatuntong sa pamimirata ay pinakamalaking ilusyon tuald ng mga magician na guamagw ng mga ilusyong optikal. Pero may piangmumulan ito. Ang mag penomenon ng rasyuanlsiasyon, pagmemerge ng mga heganteng mag kumpanya, pamimirata at pagbaha ng murang produkto ay epekto mismo ng paghoholgram o simulasyon. Ang paniniwala na nalulugi na ang idnustriya ay hidni totoo. Kung may mag kopya, may pinagmulan ito. At saan naman ito magmumula kudni sa mismong industriya. Ang lohikal na rason kung bakit kiankailngan magmerge upang maging mas episyent ang mag kumpanyang dambuhala na ito. Para, mas maging mabilsi at mawalan ng suswelduhan. Nanganaghuklugan ito ng maksimum na kita sa minimum na gamit ng kapital. Tinaggal nila ang mag tao sa trabaho sa pamamagitan ng mag merger pero binigay nila sa iab ang teknolohiya para piratahin ang mag produkto nila. Ang ilusyon na walang pagakakiba ang original at porated ay totoo. Isa lang ang pinagagalingan ng lahat ng ito, ang makinang hologram. Ang angsaabi na normal ang ganitong kondisyon ay nagdudulot ng pagkataranta. Hindi na maisiep ng tao kung ano ang bibilihin sa katakottakot na mga murang mga produkto.

Problemtaisayon, paano kung Wala nag talagang pinagmumulan Ang lahat
Ngayon, kung bumabaha ng mag opurtudnaid bakit marami pa rin ang nagugutom at nahihirapan. Maraming mga mall at fastfood para s amag taong walng trabaho pero may panggastos sa alak, katuwan at pagaliw. Kung gagawing batayan ang mag mall at mag fastfood chain sa mag liblib na mga probisnysa sappilipians, hidni nagpopropaganda ang estado. Nagsasabi na ito ng totoo. Ang problema, ito na ang kondisyon. Sanlaksanag ang opurtundiad sa mag pilipino. Nagayyari na ang panaginip na hidni mo na kiankaialngan mag-aral sa eskwelhan at magtrabaho sa pagawn. Kahit nasa bahay ka lang maaari ka nang magtrabaho at mag-aral. Kahit sabay pa. Ang penomenon ng pagkakabuti at pagdami ng mag mall at fastfood ay sintomas lamang ng paggigng piniratang kapitalsita ng pilipinas. Ang mall ay ginawa aksama ng fastfood upang ubusin ang oras ng tao. ang pagaali ws akanila na ayos lang ang lahat, kahit wala kang trabaho. Ayos lang.

iv.NARATIBO/KONTR NARATIBO
POET/ AKTIBISTA
ATHEISTA/ FICTIONISTA
KRITIKO/ FILMMAKER

POET/ AKTIBISTA

Labingwalo
Unang labingwalong tula ko sa up. Hindi ko na matandaan kung anong klaseng mga tula ang naisulat ko ng mga panahon na iyon. Unang klase ko, kom1. Naburat ako at nagwalkout sa kalse para magyosi sa sunken. Bagong bago pa ng up sa akin. Parang pelikula lang an tuamtako sa utak ko ang eksena ng paglalakad, pagpasok at paguwi sa unibersiodad ng pilipinas, ang piankamaluppit na eskwelahn sa pilipinas. Hidni pa nababsag ang ilusyon ko sa up. Unang araw ko sa up, para kaming mag gao ng mag kabatch ko, uamagang uamga tuamnggap kami ng mag rasyon ng kung anu-anong mag libreng produkto. Mag pamyapay, kendi, pagkain, mangunguya, bolpen, papel at iba pang mag walng kwentang bagay. Nasa gitna kami ng lagoon at nagsimula na ang ritwal ng kabliwan sa eskewlhana. Hinatihati kamis a mga block, parang mag mobiel na mga preso ang block. Magakakeskwela kayo sa mga parehong subjek. Arw-araw kayo magkikita. Nagakroon din ng orientataion, o ams nalala ko masarap anag panaginip ko nun. Sa thteare malamig e. parang pianpanood mo ang sarili mo astig anstig na naksakay sa kabayo at may mga magagdnang babe sa isang isla na iakw lanag ang lalaki. Pagising ko nagsisialisan an ang mag tao. sa labs, may panibagong pila na naman sa pagtanggap ng kung anong rasyon. May kuamlabit sa akin, oi kamusta. Hidni ko maisip kung sino. Hanggang kinuha niya ang numebr ko at nagpakilala uli sa pnaglawng pagakkataon. Di ko na talaga maalal. Kianbukasan. Lumabs kami, pagakatpso annag halos magdamagan ng pakikipagbulahan gamit ang teknolohiya ng text. Kumain kami at nagpakalatkalat sa up. Habang diniskubre namin ang isa’t isa. Sympre, hidni ko naman nasibak sa uanng date yung babae. Pero malapit na dun, kaya lang hidni pa rin talaga. Sumunod na araw, hidni na nakontentos a up. Niyaya niya akong luambas. Sa esme ata, sa maynila. Pakikilala daw niya ako sa mag barkada niya. Suamma naman ako, kasi crush ko siya noon pa. Wal naman ako girlfriend non. Nasa probisnya, kaya naman teknikali wla talaga. Jologs talaga ako nun. Hidn ipa ako nagwawala. Pinakilala niya ako nun. Naaalla ko si juday opa at si shawi ang bida. Magakpatid sila. Nagaway at walng hanggang melodrama ang labas. Paglabas, pinakilala niya ako sa boyfriend niya. Dun nataos ang maikling romansa ko sa up. Nadala na ako.

Up ugat
Nakatula pa rin naman ako pagkaatpos. Mas magaganda pa ang mga naisulat ko kaysa sa dati. Na pulos kakornihan aat kamangmangan. Ayaw ko nang manood ng sine. Lalo na sa sm. Ayaw ko nang ipamigay number ko,. ayaw ko na rin makipagusap sa tao nun. Lalao na kung mukhang may interes sa iyo, mas lalu kung babae. At lalu na na kung crush ko rin. Namatay ang paggiging romantic ko dun. Pero mas lumakas ang libog ko. gusto kong makaranas naman ng mga bagay na wala sa probinsya. Cool naman din sa probinsya namin. Wala akong kaagaw sa pagakain, damit, baon at iab pang pianaawayan ng mag kapatid. Nagiisa lang ako, bunso at panganay. walang pakialaman sa abhay. Si erpat andun lang. Si ermat, nagtatatrabaho. Si lola, kalaro ko ng chess. Nagaalaga ng mag hayop sa zoo. Malaing zoo ang bahay namin. Sa labas maraming puno, parang gubat. Palaging wlecome to the jungle. Sa loob, welcome to the zoo naman. Iniwan ko lahat yun kapalit ang mag libro sa up. Ayaw kong magabsa noon ng mag binabsa ng iba. Ang mag binabasa ko yung mag libro na walang humihiram. Pasimple lang ako, binabasa ko rin ang mag paborito nila pero gusto ko. pero mas madalas ayaw ko ng binabasa nila. Pumunta ako sa vinzons, para sumalis a mga mga aktibsita. Wala akong ka-alam alam kundi state and revolution, hundred pomes at communist manifesto. Marami pa akong hidn ialama at kilalang mag personaldiad. Sabi ko sa kasabay kong babae, kung uulan. Pupunta tayo. Hidni din naman ako seryoso sa simula. Hindi sa babae. Kudni sa ideya ng paggiging aktibista, yung iniimagien kong palaging nakakunot ang nuo, nakikipagtulakan sa mag puli at nagsasayw sa kalye. Walang tyansang umulan. Ang taas ng tirik ng araw at hanggang sa iallim ng balat kung kumayod anginit nito. E umulan nung hapon. Natulyoy akong matangay at madisgrasya sa babae, amlang ganun din sa buong ideya ng pagrerebolusyon.

Up quill
Unang ed ko, binomba ko na ng lahat ng tanong na pumaosk sa utak ko. mukhang nabadtrip sa akin yung nageed, babae. Pero ayos lang, lalu na yung aporetng dumating na sa attasulok ng mga uri sa pilpinas. Hidni ko makuha yung pagkakaiba ng pyudalismo at semi-pyudalismo. At bakit naman naging moda ng produskyon ang semi-kolonyal. Ang labo, maging ang pagbalikatd sa mga ui ay nalabuan ako. e kung babalikatrin e di lalakpak pa rin sa paggigng tatsulok. At kung appalitan ng gubyerno ng mag komunista ang gubyerno na meron tayo ngayon, e di ganun din. nAgpalit lang tayo ng baterya sa remote control. Lahat ng mag tanong ko, hidni nasagot ng sinalihan kong grupo. Hanggang sa maiangat ako sa km, natuwa ako sa ideya na may mag sulat sulat pa akimi at mag kodakoda. Astig to parang totoo, para kang spy namay ibang mga pangalan.astig. may mag sekretong emeting kayo sa sekretong oras at lugar sa up. Gusto ko yung ideya na bakit kelangan kang magtagao baka ka masunog sa mga awtoridad. Parang damo lang, nasususnog. At napapaso. Nagbibigay na rin ako ng ed, pero nagbabas ana ako ng mga hidni ko kilala na mga komunista. Naaliw ako sa mga komunistang mga artist. Sina rivera, si kahlo at si picasso. Pero nadiskubre ko rin si trotsky. Nagbigay ng daan ito para mapaso. Symepre, pagkataspo ng mag ed ed ang taontaon na ritwal ng sona. Uanng sama ko palng. Kompo agad kami. Pero nung tuagaltagal, nasa mag gilidgildi na lanag. Hanggang sa malayo na sa mga forntliners. Nagmamartial na lang. Tumutulong sa mga statement sa op at od. Pinakamsaya yung pagoop at od. Ang headrush nang baka ka mahuli. At kunsga kali, ano sasabihin,. Gagmit ba ng koda. Paano kung tortyurin. Ano na

Sol/ Macis
Kung anu-ano na mag dahilan ang sinabi ko sa mga magulang ko kung bakit ako palagi giangabi at halos nakatira na sa simbahan ng mga tibak sa vinzons. Dun na rin ako kuamin s aplastik. Kian aling lina, sa gitna ng narra at vinzons. 2 piso pa lang ang kanin nun at 10 ang ulam. 6 ang gulay. Ok na yun. Solb na kami. Dun din ako naging chainsmoker. Dati marlboro ang yois ko, peor naging winston na. Pula. Natotoo na rin akong magdubie. Pakuntikonti lag dati hanggang sa padami na ng padami. Nakalabas din ako ng maynila. Parang pisyl ana inisasyon ko at tikim ng pagsi cs. Sa bulakan, binabahabaha pa. Nammangka kami sa ilog at dinaan ang bahay ni jun cruz eryes, ang awtor ng utso ng hari. Sa balara pa ako tumitira, tipid sa damit dun. Tamd ako maglaba. Ayaw ko nang magsapatos at magpalit ng damit. Kaya paulitulit. Shorst. Tshirt at tsinelas. Hidn ilangs amga ed daldaal ko ang paggiging sceptic ko, lalu na sa mag kalse. Asar na asra hidni lang amg kaeskwela ko sa akin, lalu na ang mag tiser,. Yun ang liabnagan ko, siandal sa pader at pshutin sa dram ang mag titser. Hidni ko talaga titigilan hanggang hidni na masaot ang mag tanong ko. ayaw kong akusapin ang mag kakals eko. Kaya mahina ako sa pagrerekrut.pero malakas akong magabsa. Di nagtagal e natamabak ang mga tanong na hindi nasasagot ng mga tibak.

Ayi ,sy
Nung panahon na yun, tulyan na akong nakabig ng kabilang pwersa. Mas ok ang mag ed. Panira s akabila. Lahat ng kontra, nasagot nila. Ang paggiging mala-mala ay paggiging semi-formal at semi-casual. Mas madlaing umangat. Mas kasundo ko ang mga tao. mas nahihiraman ko ng libro. Nakakadebate at nakakawentuhan ko sa mag binasa ko. nakakaplitan ko pa ng mag libro. Ganun pa rin, kontrabida pa rin ako sa kalse. Parang si george estregan sa kalse. Palaging rapist o mamatay tao na sira-ulo. Wala akong kiankauasp. At wala din namn kuamkausap sa akin sa loob at labas ng kasle. Sa kabila may mga mas konkretong saghot. Mas mabilis at ams praktikal. Halos ganun din naman. Iba lang ang mag apmagat ng ed, pero mukhang isa lang pianggagalingan. Nagkaiba ng lang panagalan. Pero dumudo pa rin naman sa rebo ang lahat. Iba ang analsis. At iba ang taktika, isnureksyon. Pero pareho lang hantungan. Rebolusyon. Dito ko na nadiskubre sina gramsci, lukacs, althusser, reed at iab pang hind kasama sa familiy protrait ng mag pamilyar na mga marxist.lahat ng mag hinahanp kong libro, das kapital, ppoverty of philosophy, ten days that shook d world at iba pa. Magdudubi kami, kakain at magbabasa. Madalas ako sa bliss nun, alam ko kung paano pumunta. Di ko lang makabsia ang numero at anong phase. Alam ko ang palikoliko at pasikot sikot kahit sabog. Hidn na ako nakatira sa vinzons. Bihira na lumipat ako sa bliss.

tsongLevy
Nun ko lang nalaman me asawa pala si lualhati. Ayw kong basahin ang mag nobela niya. Natuwa lang ako nung una kasi popular s amga tibak, pero hidni ko makuah ang koneksyon nito sa rebolusyon kung uunahin ang pagngangawa ng mag babae. Pero wala lang, ayaw ko lang ng mag melodrama. Napakamelodramatiko na nga ng buhay, lalu na ang paggiging tibak tapos ito nga. Kakalatkalat pa sa magkabilang bakod. Hindi naman kami natutukoy at nasusunog. Nung piangpupultaym na ako at iaangat na sa paggiging partidista. Hindi na. Nagisip na ako. hinahanp na ako ng mag magulang ko. isang semstre lang ako sa balara. Nawlan ako ng teleopono, nilipat ako ng nanay ko sa kuamre niya. Para mabantayan daw ako. wla naman akong tiantago sa kanila. Kahit pagdudubi at pagiinom at paggiging tibak alam nila. Hindi naman sa pinapapbayaan ko. pinadadama lang siguro ako ng nanay at tatay. Tumutulatual pa rin ako hidni natungkol sa rebolusyon o pag-ibig at libog. Mga hidni ko maintindihan na konspeto ang tinutula ko. abstrakato pero sa tula nagagwa kong konkreto. Ang mag walng koneksyon nagagawan ko ng kuneksyon. At andun pa rin ang anlsiis. Ang mag pagislogan. Ang pagupak sa gubyerno. Paglalaglag ng mag pangalan. Ang pagkuqoute ng mag taong patay na. Sumali ako ng isa pang org, dun na nagsimula ang gyulo. May nakursunadahan kami. Pero siya na ang piandama ko. ayoas lang. Wala lang. Masaya na ako. mga bohemian din apla sa up. Ayaw makiapgusap sa mag taong ayw nilang kausapin. Ang trip nial ay uminom at kausapin ang sarili at magpalitan ng mga tual. Sa eksenang ito ako nabuhay ng sandali. Hindi pa ako myembro e nasipa a ako. kala kasi nila pinagtitripan nila ako, e sila yung napagtripan ko. kaya yun.

Kalasag
Nabigayn naman ako ng pagkakataon namapublish. Kahit paano kahit isang beses lag, nakita ko naman sa papael ang pangalan ko. pakiramdam ko sikat na ako nun. Kumuha ako ng maraming kopya para ipamigay sa mag kakilala ko. nagiipon pa ako ng mga kuli nun. Tas kahit yungs a akin, didnadala ko talaga. Apa akong gagao na nagiimport ng kung anuanoa mga papael. Nauuna ako lagi sa uwian. Nageeksam pa lang at finals ng mag aksela ko, umuuwi na ako. kumukha na agad ng dfinals. At guamagwa ng papael. Simula pa lang semestre, binabasa ko na lahat ng nasa sialbus tsaka ako nagababs ang mag ustong basahin. Kulang ang 5 borrowers acrd ko, hanggang maubso ko ang mag lirbo sa lib. mula sa sa stacks at socsci. Hanggang sa filipiniana at cal. Inubso ko. sabi nga ng iba, baka may fetsih daw ako sa libro. Ayaw ko nga may nakakakita s akain na may mag libro s abag ko. naabutan ko pa yung mag troli na mag abg nung elemntari ako. yung matiags na maleta na may gulosg. Hanggang sa bagpak na madaming pwedeng isilid na libro. E yung iba notbuk lang ang dala hanggang sa mubso yung mag sholudbag na hindi naman shulderbag na pangalalake. Ag labo, ako malalaki ap rin ang bag ko at trip kong magbas a bahay. Halos magdamag,. Hidni ako natutulog hanggang di ko natatapos yung mag libro. Kelangan mas masarami akong biansa. Tas nagsusualt an ako ng mag tual tungkols a mga bianbasa ko,. may daldadla akong crosswise na papel non, di na iangamit yun s aup. Ako lang, di na uso yung ¼ o ½ na lengthwise. Para kahit saan abutan, sulat na lang., agad. Kug ano ang mapagtripan yun ang sinusulat ko.

Ulatlat
Unang nalathala sa interenet ang mag tual ko, bago pa s apapael. Alwi na alwi ako sa konspeto na marami ang makakabasa a akin. Kesa sa kungs a appael lang naksaguslta. Uanag una, walang bayad. Iakalwa, yun na ang uso. Hidni uso yung mag appael papel. Nas ainternet na lahat. Bibihira na ako sumama sa mga rali. Ayw ko nanag maged. Naasara lang ako at nauuwi sa away ang debate. Pag di na kinakaya ng mag akdebate ko, dinadaan na ako sa personalan.nag labo, kaya utiunti bago ako masunog e ako na arin ang paso mismo. Kung dati e halos arw arw ako ngaeed. At nagayayya ng mag diskusyon, hanggang sa ang isang linggo naging 3 bese na lang. Hanggang sa naging misna na lang sa isang linggo. Hanggang sa tulyan na ako nawalan ng gana. Unti unti kasi, nakikia ko, pagkaatpos ng rali at piket. Sa mcdo din namna sila pupunat at kakain. Tatambay at magmimeeting kunwari sa jollibe. Habang nagugutom ang mag komrad sa mag komundaid at nagiintegarte. Kumakain sila ng choken koy at swirl.ang labo. Di ko na natiis, naghanap pa ako ng makaksagot sa problema ko.

Debord
Nadiskubre ko ang dada, tapos natwua ako sa cabaret voltaire. Di nalang sina marx, lenin, mao at enggels ang paborito ko. naging idol ko na sina hugo ball, emma jennings, huelsenbeck, trsitan tzara, hans arp at iba pang personaldaid, pero ang pinakaidol ay si breton. Kinuha ko ang mga salenggwang nilang paraan ng pagtual, pagsulat at pagabbasa. Pati si freud at psyhcoanalsysi, kasam kong nagustuhan sa kanila. Hidn ilang palagi seryosos ang rebvlusyon, may iba pa lang rebo. Ang mag avant gard. Hanggang sa huamntong itsoa mga surrealist, nagkawatak watak ang dada. May napunta s anew york, sa paris, sa cologne, sa spanya at kung saan pang lumaplop. Pabirto ko na si dali noon at lalo na si duchamp. Tang ina haliamw yung urinal niya at large glass. Hidn iako makapaniwla, hanggang dun ang rebolusyon.

Psr, amrandoLwianag
Lalao ako naging disinterasado sa partido nun, abdtrip,. Nagiging masikip na ang rebolusyon. Nakaksakal na ito, at naggiging mabigatna obligasyon kaysa sa pagging libog kalayana ang dulo. Tinapon ko na sa basurahan ang kopya ko nu ng psr. Tinignan ko kung kelan napublish, nabas ako yung thesis tungkols apagtatranslate nito. Saan lumabs at paano. Mag detaley ng mag nagtarnslate. Wala na akong pakialam sa mag luamng kalse ng pakikipaglaban. Wala nanag saysaya ang analsis na ialng dekad na ang nakaraan. Wala naang matutunana sa psr. Kelngan na ng bagong psr, iba na ang sitwasyon. Papaunti na ng papaunti ang mag tibak. Humihina na at naghihingalo ang tradisyon ng katibakan sa up, sa up pa man dn. Ang abo. Naging ugali ko na tingana ang lsitahan ng humiram ng libro at wala akong nakikita kong mga konrad na nagabbasa nito. Hanggang dekda sitenta lang sial at konting communist amnipesto. Hidni ko sila nakiat na nagdiddiskas ng ams malaliman. At nagiging tagatanggap lang ng mag utos galing sa taas. Naghihinaty na mapagalitan ng mag po para kumilos.

Mga beatnik
Nanag amdiskubre ko ang on d road. Sa kwento ko na lang ito nasba. Hidni ko nabas ang libro. Eto na lang huli nanag makakait ako ng akwatl an kpya. Yun ang dahilna bakit ako natambay sa mag bukstor. Wala nang libro sa lib na inetresante sa akin. Inaantok na ako sa mga fiction at tula. Nakakatulog na ako sa mag pilosoper. Nabuburyong na ako sa mag jargon ng mga marxist e pareparehas lang naman g mga piangagalinagn at analsiis. Pauliotulit. Gusto kong magtravel. Magtrip. Marami an ako napuntahan na lugar sa pilpinas. Baguio, sagda, cebu, bohol, dumaguete, mindoro, zamboanga, davao at gensan. Gusto kong pumunta sa batanes. Hindi naman umabot.

Si ginsberg
Pabirtong tula niya ang howl. Nalaman ko rin na basura ang formalism ni elliot. Wala nanag bago sa new critciism niya. Tinamad na ako. naghanap na ako ng mga bagong idolo at mababasnag libro. Nadagdagan naman habang nababwasan na ang pasgususlat ko ng mag tual. Bumalik ako sa pagsusulat ng mag essay. Na gianwga kong kwento.pakwentong essay,. Di ko makuha kung kelang nagiging nobela ang nobela at naggiging short story ang short story,. Hidni ko alam ang sagot sa tanong na bakit libro ang lirbo.

Popoy lagman
Saby ko nakilala ang teorya at praktika ng mga anrkist kay popoy. Kakalse ko si j. sa swimming. Hidni puampaosk palegi kung di late absent. Mas marami nga siya talag absnet kaysa present. Nasgsuuslat din siya at naglalabas ng sarili niayng babasahin. Niyay aniya akong amgsulat at magkontribyut sa zine niya. Uannag engwkentro ko yun sa nakakatuwang abbsahin n akung atwagin ay zine. Naalala ko, ang letrato ni britney noon na natirik ang mag utong at nakasandal sa pader. At naikwento niya ang tungkol kay popoy, nung namatay siya at sa guerrila art movement. Humingi ako ng reading ist s akanya para lalo akong kamian ng mag dating mag mga kasama. Dun ko na naabutan sina bakunin, proudouhn at kropotkin. Nang kinalaunan, maging sina bukchin, goldman, ang buong assembalge. Nakapsok din akos a bigskymind at surroudned by water.sinubukan kong amgpinta peor napanaginipan kong masisisra ang buayy ko sa pagpipinta. Naabutan ko pa si emil, at ang ang instant doodles. Kaya lang nung huli silang tmgtog, hidni natuloy. Walang euqipment,uminom na lang kami hanggang sa malasing at malson ako kianbukasan sa kawtakawan sa tahong at libreng beer na lietral na bumabaha.

Ernesto cardenal
Bumalik lang ang pagtutulatula ko nang mabasa ko si cardenal. Mas nauna kong absahin ang in cuba niya kaysa sa zero hour at nanag makakkita ako ng kopya ng makapal niyang lirbong cosmic canticle. Sumabog ang utak ko at nagtrip uli sa pagtula. Naging metapisikal ang tual ko at naging mukahng scientipik. Nagtranslate ako ng mag haiku ni keourac, mga cantiga ni cardenal, mg suicidal na tual ni plath, mag pagibig ni neruda, paggigng iba ni baraka, maging sina dario at mistral sibukan kong tulain sap pilipino.ang hidni ko matapso tapos yung howl ni gnsberg., ang haba kasi. Natrasnalet ko ang four quartets pero naihirapan sa wasteland.s kinaialnagn kong ubusin uli ang divine comedy para luampas s akalahati ako sa mag tual ni pound at williams. Ang paborito ko si whitman, ibang klase e. malao sa lahat. Pero naging luma siya kay rimabud at dirediretso uli ang pagtula ko. pero naging halohalong sabg na kalamany ang mag tual ko. sa kapapanood ng mag lirbeng pelikual ang mag term paper ko naging literary at sa katagalan, ang mag pagsulat ko ay naubos hanggang maging term paper.

soluble fish
nung madiskubre ko ang bagong kalayn sa paggawa ng mga zine, walang mga gramar at speling pulis, mga though authorities, mga expert, mag pa-postpost modern, mga sectraian na mag tibak at higit sa lahat censorship. Alahat ng gusto mong ilabas, kayang kay mo. ang kelangan lang e bolpen, papel, typwriter at pc kung meron, gunting at papel. Ok na yun, exciting ang ideya na may magbabasa sa iyo at makakadiskubre pang iba sa zine. Bukas pa noon ang croweded house ang paborito naming tambayan sa likod ng vinzons. Ang dating ktedral ay may tamabyan sa likod, tugtugan, kapihan, bukstor at tamabyan. Madalas dito mageksibit ang mag bohemian at mag artsy fatsy. Dito rin nageelvis. At nagappatugtog. Buwan buwan pa akami ng naglalabas ng zine. Noon.

batanes trip
mageeleksyon noon, at nagiisip ako ng magandang direct action. Naisip ko bakit di guamwa ng dokyu tungkols a eleksyon na hindi nanagnagmpanaya. Ang istilo, mala-michale moore at verite. Cool na cool ang plano, ang usapan tatlo kami, ako si jong at si bong. Ang taktika, gerilya. Ang gagawin gegerilyahin namin ang mga madadanan namin papuntang batanes nanag may ilang daang piso lang ang lamang ng bulsa, ilang delata at ilang set ng mag damit na pwedeng suotin ng apat na side. Magbabyahe kami hanggang maratings a destinasyon, sa dan magtatanong tanong kami sa mga makakasalubong kung sino ang paborito nilang superhero at kung may kapangyarihan sila tulad ng iniidolo, ano gagawin nila para mailigtas ang pilipinas.

jong/abi
isang araw bago ang byahe, sinubukan rumaket ni bong sa may gawing intramuros, nagtataoo siya ng hena at gumagawa ng mag print at kung anu=-anong abubot. Sa ksamang palad, dinampot siya ng mga pulis nanag walang maipakita na permit. Ang hinahanap na konting pagdagdag sa trip ay nauwi sa pagkabagansya at pagkumpiska ng kanyang mag parapernalia. Ang problema, may karaga siyang damo. Buti naitapon niya at kianbukasna ay nabalikan din niya kung saan niya initsa. Ang usapan, umagang uamga. Sa boarding house ni jong. Ang problema pa si bong, babalikan daw niya yung mga gamit niya sa hanapbuhay para kungs akaling kapusin at hidni payagang maghitchhike at magscave ng pagkain e may iba pang paraan. Sa lawton ang kitaan, nagpaseroks kami ni jong at kumuha ng ampa. Pumnta kami sa liwasan para hintayin si bong, kaso hindi ko maintindihan kung bakit nagmamadali si jong at hidni mapalagay.nagdesisyon kami, imbes na maghitch papuntang olonggapo. Nagbus kami, nabawsan agad ang pondo namin. Pagdating, txt lang sususnod daw si bong. Kiangabahian pagakatapos nang pagkaligawligaw at pasikotsikot at pagpapalipalit ngs asakyan nakarating naman si bong. Saktong alis ni jong, may pupuntahan daw siya. Wala pa kami nasisimulan. Iniwan niya ang kamera, pero wal nanag baterya.

ramon, rodney at ramil
nagabotabot namn uli kami nina jong at bong sa gapo, pinakilala ni jong si abi. Ang kanyang pinakamamahal. Bago yun, nagtrip muna kami ni bong. Nakahanap siay ng pwestos a subic para maghenna. Nagdesiyon siyang magapiwan muna. Kaya kami na ang tuloy, dito talaga nagsimula ang adbentyur namin ni jong. Unang hitch namin, sa trakl ng gualy papauntang trinidad, bumaba kami sa baguio,. Ang problema wal kami kontak sa baguio, at pagabi na. Buti nakahanap kami, kinabuaksna takbo na kami sa trading post para maghanap ng masakyan. Nadan naman sa magandang usapan. Ok naman, nakaabot kami ng tarlac, la union at ilocos. Pero hanggang ilocos na lang kami umabot, nagaway kami ni jong at natakot siyang kapusin kami ng pera at di pa makabalik sa maynila. Di na kami umabot sa batanes. Sabado de gloria nang bumalik kami sa maynila, pagakatpso ng mahabahabang paglalakbay sa mainit na mahal na arw.

anti capitalist copnergence
alam kong, tuloy tuloy lang ang mga diskusyon at mag debate ng mag punks at mag anarkista, sa mag istorya lang ni jong ko nakilala ang mag malalaki na personaldiad sa eksena. Sina mark, teri, ramon, rodni et al. Ok naman, wala lang. Wala akong masbi. Closet na anarkist a akong takot sa ipis at dugo. Pero gumagawa lang ng gustong gawin nang walang nagpapasunod s aakin. Kaya naman, madals ako magkaproblema sa awtoridad, sa tarabho at lalo na sa mga boss. Sa lahat ng mga naging tarbaho ko, lahat nasibak ako, kung di man maging sa mga sinalihan ko, natanggal ako, sinipa at nasunog. Ang labo, pero malaki ang impluwensya ng zine, punk na tugtugan, pagi-scav at paghitch sa aking palagiang pagkamatay at pagkabuhay.

bakunin, kropotkin produhun
nagbasa pa ako nang nagbasa. Alam ko namn mahina ako sa mga praktikal na mga bagay, pero kung hidni man ako magaling sa pagsususlat. Masasbi ko marunong naman akong magbasa. Kaya naman lahat ng pusibleng basahin tungkol sa teorya, pratika at praxis ng anarkismo. Sibukan kong basahin. Si jong lang talaga ang nag-agit sa akin. Nung panahon na medyo naangasan ako sa kanya kaysa nawiwirduhan. Inisiipi ko kais, tangi na may akribal na ako sa paggiging pinakawirdong tao. hindi ko naman sinasadya, yun ang ang palgaiang tingin sa akin.ayaw ko lang aksi sumunod sa mga palagiang ginagawa, sinasabi, pinapaniwaalan. Dun ako palagi sa udnerdog, dun sa walang pumipusisyon. Tingen ko nakuha ko yun sa A, ang pinakamasang salita na mapapakinggan mo.

mario the radical
di ko na maalala kung kelan kami uannag nagkita ni mario.pero palgi siyang kinukwento ni jongs a akin. Kakolektib niya daw dating baliw. Nung una kami magkaengwkentro, bakbakn agad. Umaatikabo agad, binabakbak kasi niya kami palagi ni jong sa anarkismo namin. Imbis na ako ang saluhin ni jong, palaging sinasalo ko si jong. Ang lumalabas kasi e paramihan ng mag nabasa ang labanan palagi namin ni mario kung makipagdebate siya. Pahabaan ng mag quote sa mga gawa ng mag nabasa niya, pero nung tanungin ko siya ano masasbai niya nanag hindi kiankaialngan magbuhay ng mag batay. Unti-unti siyang nanahimik pero di din naman talaga nagpadaig sa akin.kasi naman ang mag nabasa niya ay nabasa ko na rin, ang mag kakilala niyang mag awtor ay kilal ko rin. Uyun ang investment na giangaw ng mg amagnunulat o nagpapanggap na manunulat, para malaman kung ano na ang mga naunang tinutungtugan na tradisyon. Pagdating panitikan, nagkakasundo naman talaga kami ni mario, ero di tungkol sa rebolusyon at analisis nito. Hardcore na marxist at popoyista si mario. May alatar siya sa abahay ng dalawng taong iyon, na para sa kanya ay parang mag diyso na kinakaialngan irecite ang mag pangalan kahit sa mga debate.

noam chomsky
cool, naman talaga si amrio. Epro ang aura kasi niya halimaw alaga. Nakakai9ntimidatae. Pero yung mag kwento ni jong, ito yung di ka lang sasabihan na dududrugin kita ta dididikdikin. Kundi, ang paborito ko sa kanyang linya. Maghanap ka na ng puno ng mangga at magbitay ka na. Ngayon, sa kesnea kasi namin sa pagsususlat at pilosopiya. Mahalaga ang maraming nabasa, pero mas mahalaga kung may konkretong nagagw maliban sa paggiging manunulat. Sa kom2 ata o sa fil40 ko unang nakasalubong ang pangalan ni chomsky. Epro mas nauna ko na siya natalisod sa mga pulitikal na pamplet na umaatake sa maerika at mga irasyunal na mga gera na sinisimulan nito. Baa, teorista at linguist pala ang mokong na ito pero aktibista din.ibang klase ni chomsky, kasi di lang siya pangakademya kudni pumupusisyon din siya laban sa mga institsuyon kasam ang mismong trabaho niya bilang ahente ng estado, kawnter agent siya.

manila indymedia
nagsimual ito saideya at marming meeting sa harap ng ateneo, sa strabucks na hidni naman talaga nagkakape. Tumatambay lang, nakataas pa ang dalwang paa. Nanag simulan namin ni jong ang kosnepto at opurtundiad na binibigay ng mga bagong media at teknolohiya, lalu na sa internet. Konkretisasyon ito ng paggiging akademist namin ni jong at sa isang banda, paggiging aktibista sa aming mga paraan. Pilipinas indymedia ang germinal na ideya habang hindi pa nakakapagtayo ng mga lokal na mga center ang imcd s apilipinas. Dito muna kami pansamantala, ginaw namin ang principles of unity, editorial policy at iba pang mag batayang dokuyumento nito nakabatay sa global imc, ang nanay ng lahat ng mag imc s amundo. Nagsimual ito sa inetrebenyson ng mag aktibistang may pagkiling sa A noong mga riot s aseattle, nanag pumutok ang gera laban sa wto. Ditos apilipinas, wala pang ganun. Kaya nag laki ng opurtundiad na binibigay nito sa mag aktibsita upang makakunekta sa pinakamalawak na hanay ng mga tao nang hidni lang nagpopropa kudni nagbabahagi din ng improasyon. Ang punto, di na kinakailngan iasa pa sa mag propesyunal at experts, kudni tayo na mismo. Pasabugin ang coroporate media, ideliber natin ang impromasyon bilang sandata.

KRITIKO/ FILMMAKER

jacques dertridawriting an ddifference ang unanag seryosong derrida na binasa ko. sa beginner’s guide to philo ko natalisod ang pangalan ni derrida at kaudgtong eswkelahan nitong deconstruction. Nakakalibog ang deconstruction at mukhang magagamit ko sa pagbabasa at opagsususlat. Hindi lang siya dadgdag sa mag walang kwentang snub na mag teoryang galings apransya na iimbes na makapagpalianw ng mag punto ay lalaung nakakapagpalabo. Simple lang ang mag argumento ni derrida pero nakaksakit ng ulo. Mas masrap na nakawin na l;amang ang dieya ni derrida at gamitins a pagbabasa ng mga teksto. Hidni naman ako mahilig maglagay ng mag quote at mga panagalns a papel ko liban sa akin. Nasa biblio ko lang ang mag patay nanag pangalan, wala sa papel mismo.
Nagtitrip lang itong derrdia, kahit sa pangbababoy niya sa phenomenology ni husserl at sa mag debate niya sa kanong linguits na si austin. Ang gusto lang patunayan talaga ni derrida sa simula’t simula pa ay hindi magbigay ng mag tamang sagot, kundi magbigay ng mga kritiakl na mag tanong. Kinakaialngan lang maging kritikal sa lahat ng bagay na andyan na, iba ng psuisyon na itos a mga absulutong mga skeptik. Kahit ang mag balangaks at teorya ay hidni tinatanggap. Walang tinatanggap. Hidn inaman ganun ang deconstruction, gamit lamang ito na maari nang isantabi pagkatapos.

michel foucault
mas mari akong nabasang mag trabaho ni foucault, hidni tuald ni derrida na bukod sa salengwgang ang mag libro at nagbaadtrip lang sa mga nagpapanggap na mga inetlektwal.makapagquote lang sila e akala nila ay intelektwal na rin sila. Sapilipinas naman, tingen ko walang mag intelektwal. Isguro nagugutom pang mga intelektwal na walang pambili ng libro. Nagugutom pa siguro, marami. Mag itelektwal? Tinegn ko bibihira lang. Mas marmi nag ngaakala at nagkakamali.kaya kiankaialngan talagang magkalkal. Pero mas msarap basahin ang mga libro ng interview at maiikling mag lketyur niya. Malakai ang tendensiya ni foucault na magsalita s alenggwahe ng mga kinakalaban niya.kaya imbis na maabot siya ng mag akraniwang mambabasa e hindi rin niya naman naabaot. Mas nakukuha ang mga laman at pamamaraan ng mag argumento ni foucault s amga lektyur na maiikli at mag binigay niyang panayam. Kahit na mali ang tantya s atingen ko ng mga librong ito na pianghalong interbyu at lektyur notes, imbes na isakonteksto lang ang mga klibro ni foucault sa tamang panahon, perspektiba at tradisyon. Maging ang mag kahulugan at nais talagang sabihin, e tinatanong. Nagsisimsula yun sa assumption na mahirap basahin si foucault at nalulubog sa mag datois ang kanyang gusto talagang sabihin. Peor s atingen ko, hindi din namna mahirap talagang basahin ang mag wtor na ganitong kasleng magsulat. Kelangan lang natin na magbasa pa.

deleuze/guattari
pinakaimpluwensyal na libro sa kapanahunan ko, hindi nga lang maabot ng marami ang mag jargon ng dalwang mokong na ito. Si deleuze ang philosopher at si guattari ang psychologist. Nakakainis at nakakatuwang isipin na ang mag anarkistang mag ito ay lumalabas na mga mas konserbatibo at mas old skul sa lahat. Bagamat nagbibigay sila ng alternatibong pagbasa ng kabaliwan sa panahon ng kapitalismo, aksidente at kaabkibat nito hindi lang ang pagbibigay ng deskipsyon, sintomas, epekto kundi pusibleng sagot. Ang nomadology, laban at kontra sa makina ng gera na tinatwag na estado. Abstrakto ang marmaing argumento at talaga namng nakakabiak ng utak ang dalwang libro ng dalawnag lokolokong ito. Mas magandang basahin ito kaysa sabihn ang mag maling interpretasyon ko.

baudrillard
malaki ang iutang ko sa mamang ito.piankasnetral na usapin kay baudrillard ay ang usapin ng symbolic exhange at kamatayan. Pero ang pinakamahalagang konspeto na nakuha kos a kanya ay ang ideya niya ng simulation at simulacra. Itong dulo ng alienation sa porma ng ideology ng kapanahunan natin. Iba na ang moda ng produksyon, kaya naman, iba na rin ang moda ng pagpapaliwanag sa mag penomenon sa ngayon. Sa bilsi ng panahon, wala nanag paggitan ang ideology at alienatoion. Instant na magksam na ito sa proma ng simulation. Ang masyadong pagpapaniwala sa mga napapanood s apinakamalaking telebisyon na tinatawag nating estado. Sapat nanag dahilan ang panaonood sa kung ano mang pipiliin nating agwin mamaya. Pero bago ka pa man amakapamili, nagwa na ang pagpili sa iyo. Taops na at wala ka nanag kawala. Nahihila ng telebisyon ang aktibong paggalaw mo at iniiwan ka ng spaat lang na lakas na maging pasibo. Ang resulta nito ay pagkakagraviatete sa upuan at sa bahay o sa kanayakanayang mag mundo. Ayaw nanag lumipat ng iab pang mag planeta.

virilio/mcluhan
ang pagpapalit ng mag technolohiyao midyum. Simple lang naman ang mga argumento ni vriilio. Aksidente lang na nadiskubre ko si vriilio. Mas mcluhan pa ang binabasa ko at iba pang mga teorista. Si zerzan kasi masyadong hardcore at malakai ang tendensiyang bumalik sa simulang simula. Ang bersyon sa atin nun e yung mga nativists. Yung mag teorista na naghahanp ng golden age, lahat ng maganda sa pilipians dun matatagpuan. Lahat ng pangit ay nangyari nanag sakupin at ikolonisa ang pilipinas. Kaya ang lumalabas, kung walng kolonyalismo ay nasa golden age pa rin ang pilipinas hanggang ngayon, kaya nag dulo ay primitibismo na hidni malayo sa iniisip at sinusulat ni zerzan. Wala nanag sinabi pagkatapos nanag ideklara ni mcluhan tungkol sa midyum. Aksidente lang talag ana nabasa ko at napulot ko ang ideya mismo ng aksidente kay virilio kasama ni mcluhan.

mga situationists
destroy the media, deliver na message ang motto ko sa ngayon. Direkta nang ibigay s atao ang impormasyon. Ibalik sa paggiging impormasyon na ginagamit at hidni hiwaly sa buhay ng tao. pang-arawraw na ginagamit ng tao ang impormasyon. Inaarmasan niya ang sarili niya s apamamagitan ng impromasyon nakukuha niya sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at meidum. Pero ang problema kung naging corporate na ang media. Kung ang impormasyon ay binebentya na at pinapakete at binebenta ng tingetineg s amga tindhan ng imporamsyon. Ang mga binibigay na impormasyon ay patapon na at walang pakinabangan. Lahat ay kinakailangan nang bilhin. Paano yung mag taong walang pangbili ng improamasyon. Paano nial armsan ang kanialng imahinasyon. Sa pamamagitan din mismo ng medium. Nabubuhay tayo sa perpetual na kinabukasan. Hidni na natyo nabubuhay sa ksalukuyan. Hindi na sa pamamgitan ng mag sitwasyon. Sa konkertong realdiad na hindi na lang pinoproject at nilalabas bilang hologram na nangagaglin sa mga ready made na produkto ng estado. Kinakaialngan magprodyus ang estado ng mag komoditi at kiankaialngan din nito gamitin lahat ng teknolohiya upang magbenta ng mga produktong ito, kahit na, lalu na ang improamsyon.

debord/vannegim
mas abstrakatong basahin ang mag salengwang na mga interpretasyon ni debord. Mas direkta at mas romantik ang mga ideya ni vanneigem sa kanyang mag sulatin. Pero parehas lang ang proyekto ng dalwang situationsit na ito. Hidn idin naman mahalaga na lagyan ng pangalan na situationism. Lahat ay kinakailangang gumalaw ayons a kanyangs ariling kagustuhan. Hidni paggalaw ang paggalaw batay sa desire ng iba. Ang rebolusyon ay arw-araw. Hindi ito darating kung hihintayin. Hindi rin kung gagawin bukas. Hindi tayo nabubuhay sa utopia ng hinaharap. Dapat tayo mabuhay sa ngayon at sa mag sitwasyon para marekalama natin ang ating pagkatao s apamamagitan nito,. Hidn itayo mga makian na walang ibang libog na gaw na at sinusubo lang natin. Hindi nga naman inaalayze lang ang specatcle kundi sinusubukan na gawin. Ang eksaktong paraan nito ay paggaw ng mga sitwasyon ayon sa pggalaw natin sa ating sariling libog.

negri/laclau at mouffe
mayaman ang kasasyyan ng italya sa rebolusyon. Kaya naman hidni ganun kahirapa nag makapagteorya kung ganun kayaman. S apilipinas, tingen ko hidni rin naman ganun kahirap ang pagteteorya. mAyaman din ang ating karansan bilnag mamamamyan sa pagtalima at pagsasagaw ng rebolusyon. Kung meorn man, preacritym, red brigade, neo marxists, anarchists, situationsist etc sa italay sa pilp9inas, meron mga ra, rj, maoists, psuedo marxists, anorko, punks etal. Ang problema ang pagteteorya, emdyo absurd nga na atakehin ang mga teorista at pagteteorya kays a mag totoong problema na pinanggagagalingan ng pagteteorya at mismong teorya.

zizek at lacan
paano magpaliwanag ng mag diprensya at [pagakakhawig ng the real, the symbolic at the imagianry ni lacan sa mag popular na pelikula. walang banal banal kay ziziek, kung nao ang mapagtripan na pelikula at iba pang babashain, gagaw at gagaw ng paran si zizek para magamit ang mga bokabularyo ni lacan at ng psyhoanaklsysi para magpalalaim ng diskurso sa mga sa unag tiegn ay walang wkentang produko ng kapiatlismo.ang pagagamit niya ay hidni lang kakaiba, kudni praktikal. Sa pagsususri, hidn ilamang ng mag konkretiong penomeno at kondisyon kundi maging mga produkto ng mag debate, konsiderasyon at paniniwala o pagpapakalat ng idelohiya tuald ng pelikula. nanag muntikan nang malunod sa paggiging obscure ng mag teorya at pagtingen ni lacan, nagawan ng paraan ni ziziek. Kahit ang eklektik na paggamit ni ziziek ng postmodern na mga teorista o inaaklanbg postmodern, iba pang suapin bukdo s asimpleng pagkakategorisa sa mga tao at perosnaldiad kaysa sa katwal an pagposisyon.

dziga vertov vierte/roach
rusong dokyumentarista at filmmaker, isa a pinakauna kong nakilalang teoristang guamagawa ng mga pelikula. syempre ito ang pianmgaggalingan niya, ang kosnpeto niya ng matabilang kamera at utak bilang eidting machine. Ang mag nakikita ng mata o nakukuhaan ng kamera ay pinproseso ng utak bilang editing machine. Marami siyang balak na mga pleikula at mga dokyu na baigyan ng konkretiasyons a pamamagitan ng pagagwa din mismo ng pelikula. intereseante ang kanyang mag pinaplano at nagawang mag pelikula. isa s apaboritong kong babasahin ang kanyang diary at mga notebooks kung saan pinapalaiwanag niya ang kanyang mag teorya s apagagwa ng pelikula at propaganda. Ang paggaw ng dokyu o pelikual ay hindi lang tungkol sa estitiks o kung ano man may kinalaman sa art ng pelikula mismo kundi hinahagaip at sinsalo nito ang mag teoretikal na mga kunsiderasyon at aktwal na silbi ng propaganda sa rebolusyon. Para manalo sa rebolusyon hidni lamang mga propesyunal nma mga rebolusyunaryo ang kinakaialngan kudni mgapropagandista din. Sa teknolohiya na inabot ng kanapahuanna iya, kiankaialngan maikumbina ito sa kabuang proseso ng rebolusyon at sa pagsasagwa nito. Ang tinatakbo ng teknolohiya ay makikita din sa progreso at pag-unald ng rebolusyon, sabayang parktiak ito at teorya sa praxis ng propa at pelikula.

sergei eisenistain montage/pudovkin
battleship potemkin at odesa ang una kong napabnood na gaw ni eisentsien. Maikli lang ang mga dokyu na pelikula. mga unanag bersyuon ito ng dokyu nanga nagsisismula pa lamang umunlad ang teknolohiya ng paggaw ng pelikula. symepre, old skul na old skul talaga. Kakauntk ang tunog, wala pang kulay liban sa itim at puti. Pero ang pagkukumbina at pagaayos ng mag pagkakasunodsunod ng mag shots at kuha ng mag eksena ay isa lamangs a mag inobasyon na unti-unting kukunin ng amerika at ng holloywood. Si eisenstein kasama si pudovkin ang mga imbventor ng montage.

film cenetr, up
ito ang tamabyan ko sa loob ng mahabang panahon. Kahit anong libre, kainan inuman, pelikula at tugtugan ay pinupuntahn ko. kahit mag-isa lang ako, wala akong pakialam,. Puta, libre naman ito. Hind ilang naman yung mga events s aup ang pinupuntahan ang mag tao sa up. Kundi ang kainana at inuman. Laghat gusto ng libre. Kahit hidni imbitado at buaks s apubliko, ginagate crash ko.kiankaibigan ko ang mag maliliit at malalaking tao sa eksena. Ganito ang eksena sa up. Di man aako nakakalabas gaanp sa up, liban sa ilang pagkakataon na kianakialangan talaga sa trabaho o sa papel. Andito ako sa mga lektyur, forum, kumperensya, simposyum, libreng pelikula at mag tugtugan. Lahat halos ay may kasunod na kainan o inuman.ganito ang eksena sa up. Meron, maranmi ang guamagalw. Palabas at papasok sa mga panulukan ng pamimigay at pagkuha ng mga impormasyon. Ito ang mag bagay na kahit paano, kahit galit na ako sa up. Ito ang pinakamalaking bargaining chip sa akin ng ayw kong ekswelhan.

eigai sai
taun-taon meron nito, kulang sa isang linggong libreng pagpapalabas ng tematikong mag pelikula galing sa japan. Iniisporan ito ng japanese embassy. Kung may mag perosnaldiad o taong malalaki, na iniimbitahan para magbigay ng mga introduksyon sa taunanag tema. Halso tiyaka nang may kainana pagaktapos. Pero kahit walang kainana, walng problema. Sapat na sa akin ang makapanood. Aabsent ako sa klase pero hindi sa mga ganitong pagkakataon.ito ang isa kong trip at luho, o sabihin na nating kapritso. Walang gustong maging sinikal at kritiko. Pero dito ako nagsimual sa pangadadaot at paghahanpa ng mag mali, pero hindi naman tumitigil dun. Ibis na nmagngakngak e, sinsarili ko nal lang ito. At binibuhos a pagsususlat at pagagw ng sariling pelikula. kahit paano, nagagawa ko naman kahit isa sa dalwang paggalaw sa nabanggit. Ito ang sekretong eudkasyon ko sa up, bwaka ng ina. Kung asa ka lang sa mga bobo na mga propesor at mag bobo mong mag kaeskwela, kakaunti lang talag anag mapupulot mo at lalong kakaunti ang madadala mo sa labas.

iwwf filmfest
dalwang beses ko pa lang naabutan ang filmfest na ito. Epro ibang klase, halo halo ang napapandood ko. dito. Ito ang sumplemnatri sa kababsa ng kung ilang anags sa pagteteorya ng mag peminista na kialal ako at guamagwa ng libro. Sino ba naman ang magtityaga na magabsa kung mapapanood mo naman ang plastisidad nito sa mga pelikula. dito ko giangamit ang mag patepryateorya ko, ito ang pratkila na kagamitan ng kritisismo ang maitwaid s aibang tao na wala sa sinehna ang mag mahahalagang tinatayaang mahalaga kaysa iba. Importanateng tukuyin na may kakaulangan ang lahat. Walang kumpletong babsahin na andun lahat, kung meron man e di wala nanag panagangaialngan na magsulat pa. Kaya may panganagialnagn sakristismo ay dahil sa hindi naman lahat ay makakapanood. Ikalawa, hidni naman lahat ng nakapanood ay may napupulot talag sa napanood nila. Pangatlo, hidni lang naman lahat ng lami sa pelikula ang sinusulat ng kritiko.s atinegn ko, walang tradisyon ng kritsisimos a pilipians liban sa manakanakang pagrerebyu. Pero iba pa ito sa pagkikritiko. Hidni simpleng pagrerebyu ang giangaw ng mag kritiko. Ang mga sinusulat ng mag kritiko ay mga tualy at pintuan at binatanang binubuksan para sa lahat para pagsimulan ng mga debate, pagteteroya at pagpapalalim.

cine europa
bakit ba namamatay ang pelikualng pilipino? Uannag una pakunti na ng pakunti ang nanonood. Kung wala nanag manonood wala nanag punto ang paggaw ng pelikula. pero balikatd magisip ang mag pilipino. Kaya pangit ang mag pelikul aat kakaunti sa mga nagagwang pelikula ay maganda, kasi imbis na manood e iabng pelikual ang pianpanood natin. Nakakatamd ang manood. Lalo na kung pangit ang papanuurin mo. ang pulitikal na ekonomiya ng pilipinas ay naksasalalay sa basura. Kaya hidni nakapagtataka kung bakit pangit ang nagagawang pelikula. kasi naman, pangit din naman nag binibigay sa mga manonood. basura ang napapanood ng mga manonood kasi basura ang edukasyon ng pilipino sa panonood ng pelikula. hidni ito basta basta inuupuan ng isa at kalahating oras, pagakatpso ay kakalimutan. O isa at kalahating oars na pagsasawan at panonourin uli, epro hindi tumatagos s autak ang paleikula, kasi meron na sa bangketa na kahit kelan ay mapapanood mo uli.

korean, spanish
basically, may dalwang kalse ng karansan ang makukuha sa panonood ng pelikula. may dalwa ring kalse o pamamaraan ng panonood ng pelikula. ang unang kalse ng panonood ay ginagwa ng mga mas konserbatibong tao, nanonood sila s aloob ng sinehan. Nagsusuot sila ng maayos¸kumakian bago at habang nanonood. May kasama silang pamilya, kapatid, asawa o anak. o sa mga wala pang asawa o pamilya, yung mag karelasyon, girlfirend o fuck buddy, pwede na rin. Pasok pa rin sa uanang kategorya. Habang ang isa pang kalse ng panonood ng pelikula ay hidni mo na kinakailangan magbihis nang maayos, kahit nakasando ka lang o nakabrief o nakahuabd ok pa rin. Hidn ina rin kailangan may kasam ka. Kahit magisa ka lang, ok lang. Walang problema. Ito ang ikalwang kalse ng panonood ng pelikula, sa pamamagitan ng mag piniratang vcd o dvd. Ngayon ang dalwang klase ng karansan nakukuah sa panonood, kahit ng isa lang pelikula sa dalawang magakibang paraan ay iba. Ang panonood s asinehan ay mas sosyal at hindi mapaghati kundi sa kontrari ay mas nakakabuo ng direktang komunidad. Samanatala ang isa pang kalse ng panonood, sa bahay o sa pc o sa opisina ay kadalasang mapanghati at guamgaw ng mag ilusyon sa pagkakaroon ng mga iniimagine na komuniadd. Kala mo may kasama ka, sa kabialng sulok ng virtual an mundo. Kahit wala naman talaga.

iranian, asian filfests
ngayon, anong diperensya. Pwedeng tingana ito nang mas malaliman. Maari tinganan ang mag epekto ng dalwang kalse ng karansa sa panonood at maging mismo, impliaksyon ng [panonood ng pelikua sa dalawang magkaibang moda. Pwedeng pusitibo ang peketo o negatibo. Ang pusitibong epekto ng panonood sa sinehan o maginsga sabahay lang sa vcd/dvd player na pinirata din, ay mas marami na ang nakakapanood kung ikukumpara noong unang panahon na kunti lang ang may pribilihiyo ng panonood ng ganitong kalse ng porma ng pag-aaliw. Masasabi ding pusitibo ang epekto ng panoood sa eskapistang high na naibibigay ng panonood ng pelikula. samantalang ang mas negatibong epketo nito ay ang pananatiling pasibo na manonood, walang kapsidad sa reaksyon o kahit simpleng pakikilahok sa pelikula. peor kung tutuusin, parehas lanag ang pekto ng panonood ng pleikual ang pagagaw ng kpangyarihan sa mag manonood ayons abatas at dikta ng pulitikal na ekonomiya ng pagbebenta at pagkonsumo ng mga basura. Kahit hidni mapagpalaya ang mag pelikula napapanood sa sinehan o maginsg a mag vcd/dvd player na galing din sa bangketa, maaari itong pagsimulan ng lainagsngas ng rebolusyon. Sa pamamagitan ng paggaw ang sariling pelikula na hindi mo mapipintasan na pangit. Sa huli, hindi na mahalaga kung pangit o hindi ang pelikula, ang mahalaga ay ang paggawa ng sariling paraan ng aprtisipasyon gamit din mismo ang aparato ng paggiging pasibo. Maaari pagmulan nito ng butas at opurtundiad.

rox lee
paborito kong dokyumentarusta/graphic artist/tagagaw ng komiks artist. Kahit anong kalse, kayang gawin ni manong rox. Malapit sa puso ng mag kanapahuann ko si manong rox. Ganun din, malapit sa puso niya nag mag batang nagsisismualng guamwa ng mga pelikula. hindi siya mahirapan sakyan, ang mag interes niya ay ineters din ng mga bagong klase ng mga filmmakaer. Ang problema, kung kelan pa naging aksisebol ang mga kagamitan at teknolohiya ng pggawa ng pelikula. oo totoo, dumami naman talag anag paggawa ng pelikula, ang dindahilan ng idnustriyang pilipno na namamatay na ang paggawa ng pelikula ay kasinungalingan. Apgkata, nauubusan lang ng ideya ang mag ito sa paggawa ng panibagong absura. Nanag pumutok sa eksena ang video, youtube at murang adobe premire. Sumabog din ang mga pelikula. ang rpoblema, absura pa rin. Pero may improvement kaysa dati. Kumukuha lang ng mariripoff ang mainstream sa mag nagpapa-indie. Abng dulo ng indie, o sobrasobarng pagiindieindie ay paggiging Hindie maintindihan.

kidlat tahimik
hindi ko pa rin napapanood ang mababangong bangungot,. Una kong nakita si kidlat sa isag lektyur niya symepre tungol saan pa. E di sa indie/indio filmmaking. Ang labo ni kidlat, di mo malaman kung nagppahardcore lang siys a nativism niy aat kinukumbina niya ito sa pagagw ng pelikula o kiukontra lang niya ang paggalaw ng mainstream. Medyo reaktibo ito at counterproductive. Marami naman magagawa, liban sa pagmumukmok. Sell-out na si kidlat. Symepre ito naman ay nangagagling sa mag taong hindi pa sikat. Yung mga taong sumisikat nagsesell-out. Hidni na puro ang intensyon. Parang tumakbo ka at pumasok sa eksena ng pulitika sa pilipians. kung hidni ngayon, sa susunod na araw e makakakabig ka na ng estado. Gaano ang trend kasi, kung babangga ka sa estado ay tataklbog ka lang. Kung wal ka naman gagawin, e sisisipsipin ka lang nito. Ngayon, tingen ko kahit paano e may nagagawa naman ang paggawa ng pelikula. pero nag tingen kong piankapraktikal na gawin ay gumawa ng mga butas sa pader at palikhin ito paunti-uti. Ang mababangong bangungot ay isang butas sa edipisyo ng estado. Kiankaialngan pa ng maraming maraming ganito para tuluyan nang matibag ang estdo na pumipigil sa paggalaw.

ken laoch
hindi ko masyado natripan ang pelikula niyang may kianlaman sa spanish civil war. Ang magndang nagyari lang e na-agit ako at nagbasa tungkol dito. Naghanap ako at nagkalkal pa ng mapupulot sa nakaraang civil war sa espanya at papel ng anarkismo dito. Natwua lang ako sa paggiging internatiolist ng oryentasyon ng pagkilos labans a mga pasista ng panahon na iyon. Malaki ang talaban ng epsanya at pilipinas, maging ang mga pagkilos at uri nito. Malaki ang relasyon at kianlaman ng mag pangyayari sa pilipinas at sa espanya. Hindi naman natin kianakialngan na itakwil ang impluwensya ng mag espanyopl sa pilipinas. Ang labo nga, ang mga muslim na sumakop ng matagl na panahon sa espanya ay siya din namn mga tao dito nang datnan nila ang pilipinas nanag sakupin nila. Symepre wala pang pilipinas noon, artipisyal lamang ang pagkakahati nito.hidni din naman nasakop talaga lahat. Sa mas malaking bahagi, hidni nakolonisa ng epsnya ang pilipinas. Marming lugar sa pilipians na hidni nila nasakop. Pero malaki din naman ang ang naging kontrbisuyon nito sa pag-unald ng bansa. Binuksan nila ng pilipians sa mas malawak na area ng kalakalan, bagamt mayroon nang mga mangangalakal noong unang panahon na dumdyo at nakikipagpalitan ng kalakal, iba pa rin ang naging takbo ng ksayayan ng magakroon ng rutang akapulko-maynila.

luis buneuel
mas marami akong napakinggan na kwento sa napanood ko kay bunuel. Itong kelan lang napanood ko ang un chien andalou. Isnag trabahong kolaboarsyon ang pelikula ito sa paggitan ng magakibigan at dating magkaeswekalng si bunuel at dali. Improtante ang mag kunkesyon na ito, malaki ang epketo nito sa batang bata pa noong mga espanyol. Doon nagaabotabot ang malkatang si lorca at filmmaker na si bunuel. Nagsisimualng maghiwalay pa lang sa eksena ang mag konserbatibo at mag liberal, sa eksena ng eskwelahn nila. Pero kunsga bagay, matagal na ito nangyayari sa lahat ng panahon.hindi talaga magkakasundo ang mag pwersang magkabaliktad ng takbo.ang sia sa dalwa ay mahiila papuntang hinaharap.ito ang direksyon ng art sa lahat ng lugar. Naiiwanan ang mga kilusang nakatalikod sa kianbuksan.

nam june paik
bago ko pa nadiskubre na nag-abot si nam june at john cage, kilala ko na ang mga trabaho ni nam june. Mewstisong amerikano at koreano si nam june, nag-aaral sa japan at germany at tumira hanggang mamaty sa maerika. Nsabwat siya sa happenings at fluxus, guamwa ng sariling mga inobasyons a paggamit ng pelikula, vidyo at mag gadget para pag-laruan ang mag medium na ito. Short circuit ng kanluranin at banyagang kaisipana ng mag tarbaho ni nam june. Ibang klase. Ang pag-aaral niya ng musika at teknolohiya, implwunwensya ng zen, elektronika at ni john cage. Nam june paik ang kianlabasan.

wener herzog
kung meron mang isang filmmaker na pinakapaborito ko, si herzog yun higit sa lahat. Mga grandiose at pinaka-lahat ng trabaho niya. Wal asiyang ginawa na simple, laht ay kumpliakdo, impusible at halimaw. At sa alhat ng pelikula niya, kung meron man pinakaengrande maliabns apelikual mismo ay yung ag pangarap at hinahanp ng mag tauhan niya. Kadalsan may mag depekto ang mga panguanhing tauhan niya,. Abnormal, may sakit, deviant, hindi tanggap. Lahat ay may problema. Pero lahat ay may pinakaengrandeng pangarap.

mowellfund

lav diaz
pinakanotorius na direktor s apilipinas,. Kasunod lang si khavn dela cruz. Sya nga pala, yung kakilala kong editor yunge ditor na tinakbuhan siya kaya muntikan nanag mabulilyaso ang pinakambisyoso niyang pelikulang ebolusyon ng pamilyang pilipino. Pinaghalohalong technique at saksakan ng bagal na pelikula. 10 oras ng mabagal na pelikula, na hindi ko kayang tapusin. Kung yun ngang batang westside niya ay hidni ko na matapos nanag hidni nakakatulog at nakakpanaginip. Yun pa kayang sampung oras niyang pelikula.

mes de guzman
malaki ang epekto sa akin, hanggangs a ngayon ang batang trapo. Napanood ko na yung diliman niya at daan papuntang kalye kalimugtong. Nabasa ko na rin ang mag antolohiya na indeit niya. Kahit yung nobel aniyang hidni pa napapalimbag tungkol sa mga cow boy at sigarilyo. Nabasa ko na. Kahit yung best seller niyang libro ng mag istoryang barriotic punk. Pero sa lahat, pinakaastig pa rin ang una niyang pelikula , hindi mo masasabing hindi totoo. Kahit inembento lang niya ang drama e hango naman ito sa lahat ng kahirapan sa pilipinas. Katmbas niito ang ilusyon na ok lang na unmira sa pilipinas. Ok lang na kumain sa mcdo. Ok lang na pumunit ng malaking mukha ng mga pulitikong umuubos ng pera sa pilipians. ok lang na magpabangga sa sasakyan. Ok lang na mamatay sa pilipinas. Ito ang art, may responsibilidad na magdeliber ng mensahe. Kuha ng mga kritiko. Kuha ng mga gumagawa din ng pelikula. lalung lalu na , kuha ng mga tao na pinapatungkulan nito.

ditsi carolino
literal na masakit sa mata ang unanag dokyu ni ditsi carolino. Tungkosl amag bata, adiksyon at pagpapabaya. Ito ang modelo ko sa paggaw ng direktang sinema, paggamit ng verite at malalilman na uinterkasyon sa mga totoong isyu ng mag totoong tao. kita ito mula sa una hanggang sa pinakahuli niyang pelikula. mula sa masakait sa mata na proyekto niya at output sa mowelfund hanggang sa riles at bunso. Matiyaga at ma apeksyon nag mg adokyu ni ditsi, hindi lang purong paggiging dokyu na kinakailangan dumistansya ang gumagawa ng pelikula s aginagawan niya ng pelikula. lumalampas na sa responisbildaid ng responsableng guamgaw ng pelikula ang ginawa at ginagawa ni ditsi carollino. Pero, yun na nga lag. Lahat ng dokyu ay nakalipas na. Nilalalk olang ni ditsi ang impormasyon na hindi binebenta o ayaw talagang ibenta ng coroprate na media. M,ay puso ang mag dokyu ni ditsi, pero walang aksyon.walang umagalaw. Meron boses. Isa lamang ito rehash ng inabot ng kasayayn ng adbokasiya.

Dokyu/documentary
Walang bago sa mga sarili kong dokyu.ag unanag gaw ko, kasam ko si jong. Rip-off sa batang trapo. Pero may inboasyon naman kahit paano. Ang problema kung paano pagkakasyahin ang saksaksakang ng dami na mga isyu sa maliit na dokyu. Yung katakottakot na mga raw footage ko sa tugtugan ni dong, sa mag malalaking concert kung summer, sa mga pang-araw-araw na gawain, mga rali, mga paraan ng paggawa etc.

Recto/priacygreenhills
Ito ang goldmine ng mag gustong manood ng mag luma at bagong mag pelikual. Lahat ng mahahanap anidto. Kung wala, maghintay ka lang ng isa hanggang dalwang linggo¸tiyak magkakaroon na. Walang hinahanap sa bangketa na hindi mahahanap, kung hindi ngayonm sa sususunod. Sigurado, may mapupulot ka isang libo’t isang aral sa pamimili at hidni pagpili.

Avenida/quipao
Ito ang tambayan ko, andito lahat ng kalseng tindahan. Ito ang bituka at puso ng maynila. Dito tumatagos ang lahat ng transaksyon. Mula sa mga tamabyan ng mga magnanakaw, nagbebenta ng thesis, aboprtsyuneist, nagtitinda ng hula at kapalaran, nagbeenta ng mga halamang gamot, mga taong walang magwa kudni magpalakadlakad. Mga taong angahhanap ng panandaliang aliw, mga taong naghahanp ng katubusan sa mundo, mga taong nagpapanata, mga taong walang magawa. Mga taong naghahap ng trabaho. Mga taong nagtatago at tumatakas sa mga pan-araw-araw na problema. Mga naghuhuntahan. Mga taong hayok sa buhay at kamatayan.

Norman wilwayco.khawbn dela cruz
Nanag tuluyan nang mawala sa eksena ang instant doodles, umentarda ang the brockas. Unang kong nakita ang poster nila sa fete dela musique. Kala kung sinong astig na banda, kung anong kalseng tugtuga, kung sinong halimaw na gumagawa ng eksena. Hidni ko napandood sa libsi, ang tgtugan nila. Nakita ko lang, umulan at nagbagsakn pa ng tolda sina lourd de veyra at buong nbanda niyang sago sa sobrang lakas ng ulan. Pero hidni ko sila napanood. Hidni ko sila napankinggan na tumugtog. Writer’s night, andun daw ang the vrockas. Hindi ko pa rin napanood. Andun si rox lee, aka akira brocka. Andun si khavn dela curz, aka bembokl brocka. Pero wala si tae borcka. Wala din si pugot borcka. Wala din si psycho brocka. Hidni ko na naman napanood ang bandang kung tawagin ay the brockas. Up faire, nakaline up ang the brockas. Tnixt ako ni akira brocka, pumunta daw ako. walang pases. Sa backstage ako dumaan, wala akong kakilala. Hindi ko kilala ang eksenang iyon. Malamang hindi din nial ako kilala. Wala akong pakialam. At anitiyak ko rin naman na wala din naman sila pakialama sa aken. Pumasok ako, sabi ko kasama ako sa bandang the brockas. Ako si kerouac brocka.

quark henares
isang pelikula lang ang napanood ko kay quark henares. Awal akong alam sa kanya. Ang alm ko lang anak siya ni atom henares at ni vicky belo. Siya ang may ari ng un tv at nu 107. Yun lang. Hidn ko alm kung sino si quark. Keka ang napanood kong pelikula. natuwa ako, nung hayskul ako. nagsususlat na ako. nung elemnatri, dyslexic pa ako. kaya hanggang pagbabasa nang baliktadbalikatd lang ang kaya kong gawin. Hidni pa ako nakakapgsulat noon. Pero nagdodorwing na ako ng kung ano-ano. Anime ang paborito ko at cartoon characters. Wala lang, pagakatapos magbasa ng mag amgasin at reader’s digest sa bahay, at sagutan ang krosword at wordpower. Nagdodrowing lang ako. pero nang hayskul, nagsusulat na ako. ng mag tula, sa dyaryo sa eskwelahan, sa klase. Maga papel ng kaklase ko ang paborito kong gawin, liban pa sa mga love letter nila. Ang badtrip lang noon, wala akong napasagot na babae sa mag pinagsususlatsulat ko. pero katakottakot nanag baae ang naloko sa mag sinususlat ko kapag iba ang guamagmit nito liban sa akin. Badtrip. Sa inis ko, guamwa ako ng una kong skrip. Gustong gumawa ng pelikulang tungkol sa inis, sa badtrip ko sa mga babae. Pero ayaw kong maging kawwa ang abbae. Gusto ko yung matapang. Yung killer. Yung hidni api. Yung astig. Pero basikali, love story pa rin. Kriminal ang karakter ko, pero maiinlab sa pulis. Naging mamatay tao siya dahil sa hindi inaasahang dahilan. Pinatay ng mag siga ang boypren niya. Ngayon, gusto niyang bumawe. Hidni ko pa alam ang tungkol sa mga film noir, violence,I tarantino at surrelism noon. Pero nagawa ko. ito ang mag trip kong sulatin, mga pychotic na mga karakter. Pakiramdam ko hidni ako nag-iisa.

quintin tarantino
paborito kong pelikula ang pulp fiction, kasunod lang ang natural born killers.

francis ford coppola/city of gods
all time favorite ko pa rin hanggang sa ngayon ang city of gods at ang serye ng godfather. Ito ang tumatawid s atradisyon ng mga malulupit na naratibong pelikulang sumusunod pa rins a kumbensyon. Hollywood at hindi haollywood. Amerika at brazil. Relasyon ng first world at third world na cinema. Banggaan ito ng kontradiksyon at talaban. Kung buhay pa si coppola at nabutan niya merrieles. Malamg magakkamayan ang dalwang ulupong na ioo. Bilang idol at tagahangga. Malamang, balikatd sa assumption na dapt maging idol si coppola dahil sa mas matnda siya sa dalwa, tingen ko luluhod si coppola kay merrieleles. Dahil mas nagawa ng city of gods na ipakita ang paggiging bayolente ng buhay sa mundo kaysa sa kalse ng bayolens sa serye ng godfather.

gerioge lucas, micahel moore,
liban sa mga indiana jones na mga pelikula, ang paborito ko kay george lucas ay yung mag starwars na gawa niya. Batangbatang Assisstant directro pa lang noon si michael moore, iwan ko kung kapangalan lang niya ito io siya talaga. Bowling for columbine ang una at pusibelng pinakanagustuhan kong tarabaho niya. Masyadong popular na ang farehnhiet 9/11 kaysa bowling. Tungkol sa pantasya ng amerika ang dalwang pelikualng ito. Isang ams realistiko, at isang mas futuristiko at mas pantastiko. Pero pareho lang tungkol sa pagnanasa ng amerika ang dalwnag pelikula. habang ang isa ay tungkol sa paglipat ni anakin skywalker sa darkside para tuparin ang sumpa ng the force at ng mag jedi, upang maging si darth vader. Tuwmaid si anakin sa propseso ng kabutihan hanggang sa paggiging masama. Sa paggiging jedi, nagsimual siyang apprentice, umupo sa council, naging master, hanggansg a anging sith, sa dulo naging si darth avder ang pinakaghalimaw na sith lord sa lahat. Samantal ang bowling for columbine ay pabalikatd na imbestigasyon sa pagkakaroon ng masker sa isang ahsykul, sa lugar ng columbine sa ohio. Mula sa dalwang hayskula na estudyante, hanggang sa makarating sa pinakamalaking pagawan ng mga baril sa mundo. Ang maerika, ang uniberso ay ang estados unidos ang produkto ng gera at nabubuhay na estado dahil sa gera. Ito ang batayan ng malaks na bansa., ang estadong nakadepnde sa simulation at hologram.

editing.dubbing
inobasyon ito ng amerika. Kung tutuusin wala naman talagang tardisyon at kasaysayan ang amerika. Ang amerika y halohalong kalamay lang ng mag mahihirap na bansa dati, kelan ang turning point. Nang lumya itos a skolonyalismong briton, nagsimula itong maghanpa ng sariling lengwgahe, sariling metapora, sariling sining, sariling kultura, sariling pisolospiya, sariling teknolohiya, sariling ideolohiya at sariling industriya. Nagtayo sial ng mga eskwelahan at malalaking unibersida para palaganpin ito. Kianilangan din nito na manakop ng ibapang lupain. Ang mga intelektwal pagkatapos ng iaklawnag digmaang pandaigdig, sa paggitan ng pwersang allied at pasista. Sa paggitan ng amerika at hapon. Ang mahaba at maikling gera, ang mabilsi at mabagal na digmaan. Ang aksundo na gianwa ng amerika ay kupkupoin ang mag inetlekwatl na papatakas a europa. Nagakroon sila ng sarisariling abse s amerika, sa mga unibersidad. Nagpalimabg at nagalbas ng kanya-kanayang etorya. Nabuo ang pragmatiks. Nabuo ang mga kilusan na intelektwal. Kasunod, gianwa at inembento nila ang pinakaepektibong instruimento ng gera, ang hollwywood. Kinuha nila ng mag makukuhan ila sa pransya, italya, germany at britanya. Gumaw sila ng teknolohiya na gagawa ng paraan para magakroon ng pagnanasa ang mag tao mismo na maging mag alipin at sumusko sa pasismo. Ang pinakamalaking estado at piankamalakas na gubyernosa mundo ay nasa mag utak ng mga taong nanood.

sikolohiyang pilipino
ang kritik at alternatibo sa banyagang kilusan ng psychologys a pilipinas. Kontra-galaw ito sa laganap na pagtatanim sa mga utak ng pilipino ng mga ugat ng pasismo at awtoridad.

pantayong pananaw
pilipinolohiya

ATHEISTA/ FICTIONISTA

Up atheits corcle
Tambay kami ni jong sa upac, habang nagdididskas ang mga atheist e tuloytuloy din ang mga banagayan namin jong tungkol sa mga teorya na nabasa namin tungkol sa rebolusyon at art. Pero una ako nakatambay sa tindahan ni mang manny noong frist year ako, kasamasama ko pa noon si noel, yung baliw na tatoo artrist na nakapuwestos a unang pinagtrabahuhan ko sa up. Sa shopping center, parlor nagtanong ako. trip lang kung meron nang typist,. Nakita ko kasi yung poster na naghahap sila ng typist at encoder. Bob ang pangalan kong binigay dun, kaya hanggang ngayon pag dumadan ako sa una kong pabrika, si bob pa rin ako. cool naman, nagtatayp ako ng kung anu-ano. Mga kaklase ko ang mga una kong customer, hanggangs a mga researcher na mga matatandang walng piangtandaan, mga tuitser at mga gumagawa ng appel na tinatamad magype. Iba-ibang klase. Dun kai nag-abot ni noel baliw, dun siya nagtatatoo tuwing sabado,. Nagpipiercing siya at tumugtog sa banda. Hindi ko masakyan ang truip niya pag minsan peor pinipilit ko.e me katropa siya dun, ang paliwanag ko sa kanya. Eng ako, droput sa feu. Hidni ako tagaprobinsya at taga balara lang atalga. Wala akong magulang at sinusportahan ko ang sarili ko. kaya mukhang naawa siya, dinala niya ako sa tidnahan na nasa tapat ng fakulti. Inuman agad ang naabutan ko. empoy at coke in fan ang chaser. Si omeng, isang propsesor at si sander, isang ma na estduyante sa cswcd ang una kong mga naging tropa sa tambyan. Simula noon, natuto na akong uminom, araw-araw hanggang sa ang lasa kos a tubig ay empoy na rin na may halong coke.

Si jong
Paborito naming tamabyan ang tidnahan ni mang manny, ang kumag na tindero na hidni mo maintindihan kung saan tumitingin. Mgaulang itong mama na ito,nagpapainom siya tapos kam na ang nagpapainom sa kanya pagkatapos, pag nalalsing na kami.bibili na kami nang bibili sa kanyang tidnahan. Parang amy magic. Pag nakita mo nang nasa paligid ang cool man niyang blue, alam nang magkakalasingan sa tamabyan. May magwawala, o may masgususka o may uuwi na lang at biglang mawawala. Cool naman si manny, usmsaky sa usapan kahit wal anaman siyang naiintindihan. May mag readymade siyang fiction sa lahat ng kanyang aksupa ang punto e bumili sa kanya. Hidden agenda na lang ang pagiinom ng alak at pangbabae nito. Magkakabrakada lang ang turingan namin ni jong, ksamasama namin sa pangabae s acubao, que ave at kungs aan saan ang kalbong ito. Tuloy tuloy lang sa pagkakaroon ng diskusyon at debate ang mag athiest hangagng sa makainuman namin itong mga ito, sina abstract, anna, ayn at irene. Nagadiskusyon at niyayang sumalis a upac.

Si michelle
Isa sa mga kabatch namin s aupac, wal na halso sumudno sa amin pagkatapos. May mag nagaaplly tapos din a tumutuloy. Pag may inman, andyan pag panahaon na para sa trabaho, tuald ng pagoorganisa ng taunang coffee ang god, di mo na makita. Ang pag-iinom ng alak at pagdidiuskusyon ang kumbinasyon ng upac. Dati talaga mga taga philo ang sumsasali dito.noong panahon na magaksama pa ang pihlosoc at uapc. Sa tamabyan nila didnaus ang inuman at mag debate tungkol sa hidni paniniwala sa diyos. Mas pilosopkal ang upac kaysa iab pang mag bagay. Nanag nagabot kami ng mag mas naunang mga athiesta, tuald nina abs, jarek at che mas tumindi pa ang tradisyon ng mga athiesta. Isang taga- fa, isang malikhaing pagsulat, isang nagpiphilo galing sa semenaryo at isang triple e. ibang kalse nag kumbinasyon ng batch namin,.salesaleggwang talaga nag batch namin pero ibang klae ang mga athiesm na pinangagalingan namin. Isang mas tungkol sa art, isang tungkol sa fiction at lietrary tehorya, isang mas philo at siang mas mekanikal at supistikadong makina ang palwianag sa sari-sariling atheism.

Si maki
Hidni ko makuha at mukhang di ko naman talaga naabutan ang discussion ni maki. Ang mukhang indian na loghair na taga triple e. adik sa mga android at makian ang mama, pero hidni din naman talaga nagakakalyo ang mag interes namin lalu na sa philo at hidni paniniwala sa diyos. Walang luagr ang paniniwal sa amin sa diyos s aiba-iabng rason. Para sa kanya, kung mekanikal ang mudno makin anag diyos, pero ginawa ng tao. tao pa rin ang dulo at simula ng mundo. Hidni ko maappreciate ito masyado liban sa magkaiba kami ng disiplina pero naappreciate ko yung mga kwestyon niya s apag-iarl ng diyso at sa pangangailangan nito. Mas lumawka ng ideya ko tungkol sa sciwence, dati kasio ok na sa akin ang magbasa lang ng kung ano anong libro liban sa mga text book, lalu na sa science. May alam ko konti sa chem, bio, eng, archi, phsyics pero wala sa piangaaraln sa triple e.

Abstracj
Ang founder ng upac, kala mo mekaniko lang sa kanto. Nakamaong na pantalon, tsinelas aty putting ts-shirt lang palagi. Pero pag nagdidiskus na at naglalapat ng mga jargon, puta ibang klase. Mula sa klasikal hanggang sa mga post-modern na mga pilosopiya ng tao, may masasbi siya at wala ito sa kanya. Lahat ay assumption lamang, kahit ang pag-aassume na assumption lahat ay asumption lahat. Lahat ay tentatibo depdnee kung sino ang nag-aasume. Walang sino man, tao ang makakapgsabi at makakapagdetermina ng katotohanan. Ang sarili kong paliwang sa assumption na ito, ang assumption ay kapangyarihan na meron tayo lahat. Kpag nagaassume tayo, gumagamit tayo ng kapangyrihan. Ngayon ang mag nagpapanday ng mga mga katotohanan ay mag bagong idolo, ay pagsesentralisa ng mga kapangyrihan, ang mag assumption pagpinagsamsama ay nagiging awtoridad. Ang assumption ay hindi na nanatiling assumption kundi mga inembento nanag katotohanan na inaasume na hindi pwedeng kwestyunin. Pero yun na nga ang amsasy sa atiesmo at assumption sni abs, binabalik natin ang awtoridad s amag assumption at nagrereclaim tayo ng kapangyarian na mag-assume.

Si ayn\Si irene Si ana
Maraming mag babae sa upac, ang mga musa ng atiesmo na palaging nakaitim. Itim na blouse, palda/pantalon, saptos shades, medyas at maging lipstick at make-up.sa unang tingen kala mo mga bampira na takot sa sinag ng araw. Pero kanya-kanay sa upca, waa namang mga oragansiasyon dito. Ito yung organisasyon na walang organisasyon, kaya masay. Hidni ka obligado para suundo, at wala namang nagpapasunod. Gumagawa kami ng para-paraan para bakahin ang popular na mga paniniwala hidni lang sa kontra ito sa aming sariling pagtingen. Bahista si ayn sa isa o dalwang banda, di ko na maalala. Ibang klase si ayn, bihira ko lang siyang marinig na magsalita. Siya namang kabaliktaran ni irene, ang babaeng may malaking dyopga perop mas malaking bunganga. Sa malayo pa lang, maririnig mo na agad na paparating siya sa tamabyan. Mabait naman siya at nakkaintindi ng mga schizo. Si ana naman, iba din. Di siya maingay pero hindi rin tahimik, nagsasalita naman siya at nakakusap kung kayokayo na lang. Pero di siya ganun kahilig at may appetite s amga debate at kumprontasyunal na mga diskurso. Pero, di ko sigurado kung paggiging romantik lang o ano. Ang trip nitong nakaitim na chick na ito ay magpayosiyosi lang habang naglalakadlakad at umupoupo sa vargas musem. Hidni naman atlaga malayo ang naabot namin sa kakaikotikot sa pasilyo ng vargas, pero marami naman kaming napapagsuapang mabababaw pero lumalalim.

Coffe and god
Minsan sa isang semestre nagakakroon ng coffee ang god, daily afafir at obligasyon ito ng upac pra amakaabots a mga kasalukuyan at mas kontemporaryong mga usapin. Malaki kasi ang tendensya ng mag athiest na maglunoy at malunod sa dekadenteng pagpipilosopiya at isipin na wala nang pakialam sa mundo sa dahil at argumento wala din naman talaga pakialam ang mundo sa amin. Pero, yun na nga. Kung kakayanain sa isang taon, minsan may nagssponsor ng kape, nagrerenta ng cm recto sa fc, nagiimbita ng mag tuitser, akademik at iba pang intelektwal. Nagaayos ng logistics, termos, tubig, kutsarang plastik at mga baso. Gumagwa ng mag konspeto, backdrop at kung anonanong burloloy at packageing. Mahalaga ang mag simbolo, pero sa diskusyon na ng mag papael, e isa-isa ding duudrugin ang mag simbolo at opaninimbolong ito. Walangbanal-banal sa mga athiest, di nga naman kami perpekto at walang maling ginagwa, di din naman lahat ng giangawa namin ay tama. Marming ideya, pero parang mag semilya na naguunahan sa mga pertilisadong mag itlog ng babae. Iilang lanag idey anag nagiging konkreto at panaginip na naggiging totoo.

Nietszche/Russel
Mahalagang-maahalagang makilala si neitzsche, di tulad nina russel etal. Hindi ito propa para kay nietzsche. Kahit amrami nanag postmod na nagsasbaing clihe na si nietzsche s apanahong. Kahit naman nung panahon niya ay hindi rin naman siya katanggaptanggap. Kahit ang binabasa at pinapakinggan niya wala sa bokabularyo ng mag kababayan niyang aleman. Hidni siya tinanggap sa kanyang sariling eksena, hindi binsa anag mg alibro niya at iba pang anisualt, walanmg nakinigs akanya. Pero ang mga sumunod na salinlahi, ang opumulot sa kanyang mg akalat at nagbasa. Marmai nga lang mag tao sa nagyon, ang kinukuha ang mag ideya ni n. para magmukha silang matalino, ang hihilig nilang kumuha ng mag apphriosm, quote at passage kay n. pero buaka ng ina, ang isa sa hindi nila siguro nabasa, one pays his teache rbadly by still remianing a pupil .a kaya wala naman talagang mag nietzswcheans, walang tagasunod si n. para sa mag nagsiisisp na alipin sila kaya naman nanatiili sial sa ganitong premise at nahihirapan gumalaw. Kaya imposible magkaroon ng mganietzscheans, ang meorn lang e yung mga nagbabasa at mga mali ang pagbasa kay n.

Hume, kant, hegel
Isa s alibangabangn ko ay ugatin kung sino ang ams nauna sa iyo. Tinitingnan ko agad sa mag libro kung ano mga librong binabsa ng mag biansbsa. Ko. mas inuuna ko pa ngang basahin ang listahan ng librong binabsa ng nagsulat kay sa kung ano ang idey asng nagsusulat mismo.natutuwa ako kung amrami na akong kakilala at nabasnag libro na kasama sa iblio. Kung wala e di mano-manong oldskul na pagbabasa. Tingnan ang mga argumento, pagrarason at lebneteng giaganamit ng nagbaasa. At magahnap ng iba pang mag clue kung sino ang binabasa talaga ng mag ulupong na ito,. Tapos pag nadiskubre na kung saan ni-ripoff halimbwa ang mag idey as alibro, pinapapalalaim ko pa. Hinahanap ko pa kung isno ang ang nakaimpluwensy sa mga nakaimpluwensysa sa impluwenysa sa binabsa ko. walnag hanggang paguuagt. Pero yun nga lang, may tamang daan, meron din naman short cut.

Fear and loathing.Hunter thompson
May karinderya sina jong at tatay s acubao dati, naalala ko nanag byukas pa ang suroudned by water. Nilalakad lang namin yun papaunta sa lugar ni jong. Aksidente lang annag dun ko naabutan yung is akong kamag-anak,. di ko na maalala kung pinsan ko o tiyuhin na taga- marinduke din. Dun siya nag-iinom mag-isa, alas dos pa lang hapon, nakalatag ana ang ilang bandehado ng tahong at isang case ng beer sa lamesa niya. Nababdtrip siya sa asawa niya, mukhang tinuturotot sioya nito at nababawasan ang a pagkalalaki niya dito.may malaking tv sina jong dun, kasi naman pag-araw lang naman talaga karinderya. Paggabi na., tamabyan na ng mga mangagagwa at mga babaeng naghahanap ng konting kabuhayan at sandaling aliw. Ktv at karaokehan ang lugar ng tatay ni jong sa cubao, dun kami nanonood ng mag dvd ni jong at mag pelikula na gaing sa kungs ansaan padala ng mag kontak sa ibang pbansa. Naalala ko, dun kami nanood ng bowling for columbine, dreams ni kurosawa at fear and loathing. Sa tatalo, hindi ako pamilyar kay hunter thompson, pero tuwang-tuwa ako sa pelikulang yun. Psyhcedelic ang experience, parng nagtitrip ka na hidni mo maintindihan, pero may istorya. Pero para masakyan mo ang nrataibo nito, kiankaialngan sabayn mo rin si gonzo at h. thiompsons a kani-kanilang trip. Sa iba-ibang lugar, iba-iba din ang trip nila. Depende sa trip. Depnde sa drug of choice nila, depdne sa lugar kung san sila abutan ng kabaliwan. Tsaka mo na lang maiintindihan si h. thompson ay si gonzo pa rin. Di ko na maalala kung sino si johny depp at benecio del torro. Kung sino si h. thompson at si gonzo.

Fight club
Iba din klase yung fear and loathing, kasi totoong tao si h. thompson pero imahinasyon lang niya at inbaldiong double si gonzo. Pero sa pelikulang hango sa nobela ni chuck palihniuk, di ako pamilyar sa kanya at maging sa kanyang trabaho. Si jack, ang karakter ni edwad norton at si tyler durden ang nilalaro at pinagtitripan ni bard pitt. Sinubukan kong maghanap uli ng kopya ng fear and loathing pero di ako makakita. Pero itong fight club, plaagi kong nakikita sa mga koleksyon ni brad opitt. Siguro nga kasi mas marming sikat at ams popualr na pelikula si brad pitt kaysa kina del torro at depp. Pero iba ding klaseng kabaliwan ang meron sa pelikualng ito, hinid k oalam kung gaano ka-kalayo o gaano kalapit ang kabaliwan nito sa libro. Magalkaiba ng medium ang dalawa, pero iisa ang pinagbabatayan. Ang utak ni palihniuk . mas maganda kung mapapanood niyo, o kung tapo sna e panuurin nyo na lang uli.

Kurosawa
Nito g huli ko na lang pinanood uli ang mga pelikula ni kurosawa. Hidni ko na maalala kung ano ang mas nauna kong mapanood na trabaho niya, kung dreams o seven samurai. Pero ang ams naalala ko yung pelikula niya tungko sa pagpapatwiakal at kuropsyon. Madilim ang pelikula, ang mag karakter totoo at pinaghandaan. Nagsimula s akaslaan at pagbibigay ng threatmay pagkadetikibdetektib yung pelikula, suspense at thrilelr. Unang-una misteryo, maraming mag ato na hidni mo kilala. Pero habang gumugulong ang pelikula isa-isa mo sila makikita sa mas maliwanag mas maikita mo ang kuneksyon nila mual sa unang bugso ng masuok at malabong uganayna nila sa isa’t isa sa simula. Totoo ang mag karaketr, ang mag problema nila at pagkalito at pagkataranata. Sino ang may pakana? Sino ang hahabulain? Saan magsisismula? Ano ang kuneksyon ng isa sa isa pa? Marmaing mag kaanungan na untiunting nabubuo habang tumatakbo ang oras. Masinsin ang pagkakatyos ni kurosawa sa pelikual. Hindi tuald ng mga bagong pelikula, basta marmaing karakter, hidni mo maintindihan ang relasyon nila sa isa’t isa at paintelekwatl, astig yung pelikula. pero hindi ang kay kurosawa, walang pretensyon ang mag pelikula niya at walang pagattangkang maging di maunawaan.

Reifenstahl
Sa film center ko napandood ang dokyu tungkol sa babaeng ito. S atotoo lang, ito ang pinakamahalagang dokyumentari na napanood ko. malaki ang peketop nun, kahit di naman siya ang gumawa ng dokyu e tungkol sanaman sa kanya at mag trabaho at buhay niya ang dokyu.edyo may kahabaan ang dokyu, peor di ka maiinep sa istorya ng dokyu, bagamat old school at tradisyunal at walang inobasyon ang dokyu sa sarili niyang anyo at proma, pero ang nilalaman naman ay sobra-sobvra pang amteryal na pwedneg maganak a sa iba pang dokyu, si reifenstahl bilang artista, si reifenstahl bilang direktor ng mga pelikula, si reifenstahl bilang propagandistang nazi, si reifenstahl bilang inobator ng pagdododkyu, si reifenstahl bilang exile at kriminal ng digmaan, si reifenstahl bilang letratista, si reifenstahl bilang underwater na filmmaker. Ibang klase tal;ga si reifenstahl. Kung hindi man iba ibang dokyu ito, ito ang mga parte ng mahaba at produktibong buhay niya. Ang malas at swerte nga lang niya ay sa sobrang haba ng buhay niya, nakalaimutan siya at pinilit na burahins a ksasyayan sa kauganyan niya kay hitler at goebells.

Herzog, verner
Hindi ko makklimutan ang istorya paano ko nadiskubre ang mga pelikula ni herzog. May istorya na kumalat, pagakatpso naming magtriop sa batasnes, duman kami ng bagyo at hinanap si kidlat tahimik. Wala siya, pero nakakwentuhan namin ang mag kaibigang niyang artists sina shnat at ang anak niyang si kabu. Ang alam kong sikat na filmmakaer at artists si kidlat. May nsagap akong istorya, na papaunta siya ng germany kung saan mag-aaral siya ng econ o business ad. Di ko sigurado, e naistranded daw yung barko. Aksidenteng andun si herzog ang sikat na direktor na aleman. Dun sila nagabot at paglapag ni eric de guia e nagbago ito ng isip at nagdeissyon magfilmmamking. Dun na rin ata isya nakapangasawa at nagakanak at nagkapamilay. Paguwi niya sa pians, tinuloy tuloy niya ang pagpepelikula at ang piankasikat na trabaho niya ay mababangong bangungot. Nakasalubong ko ang pangalan niya habang nagbaasa ng mga libro ni jameson na nagtatalakay sa mga bansang thrid world at relasyon nila sa ga frist wold na bansa, sa iba-ibang kalsneg paraan, isa ang opelikula at tinatlakay dito ang perfumed nigthmares ni kidlat.

Goethe institut
Yun ang pinuntahan ko sa guoethe, palagi ko kasi nadadaanan tyung building nial sa tapat ng gilmore, kapag papaunta at pauwi ako sa san juan. Aurora ang dan, kaya misna bumaba ao inalama ano bang meron sa gusaling yun.yun pala, may nakilala akong babaeng adiks a kababsa ng libro. Nirekumenda niya madaling pumitik at magnaakw ng libro sa goethee, magabyad lang ako ng membwership na isang daan, makakahiram ka na ng libro, makaganmit ng ineter ng libre, makakapakinig ng mag rekordsa t higits a lahat makakapanood ka ng libre. Palaging nanonood ako nun, tuwing myrekules at sabado. Buaks sial nanag sabado. Makikinig muna ako, maghahnp ng libropng mahiiram tapos manonood ako. pagsamksait na ang ulo ko, at wala nanag gumagamit ng inetrenet, ako naman. Madaming eprks sa halagang isang piso sa loob ng isang taon, tuwing may [pagakkataon. Ito ang paborto kong hangout.lahat ng kialngan ko, mual sa mga libro ni marx, freud, nietzchem, adorno, schopenahauer, wittgenstein, benjamin, fromm, jung,, dali, magritte, enggels, kahlo, brecht, reifenstahl, kafka, herzog, at walang hanggang assemblage ng libro at mga art books. Tang ina wal aka nanag hahanapin. Nagbubukas ito nang alas otso hanggang alas sais ng hapon. Lahat yun saloob ng ilang taon,. Inubos ko lahat ng pusibleng makuha, pero nung nakaraan e nagim,bentaryo na sila. Hanggang sa bawl nanag maginternet, magpahiram ng libro. Sa huli, bawl na rin makinig ng mga plaka at nung pumunta uli ako, hindi na rin pwedeng manood ng pelikula. nung nakaraan, sarado na ang goethee institust, naglipat na ata sila sa makati,

Sin dev/cathy
Masalimuot ang relasyon ng upac, ni manny, ako at ni jong kina dev at cathy.nagsimula ito nang lapitan ako ni deve, at sabihing magpapakamatay na raw siya. Nagtatanong siya kung ano ang pinakamabilsi at hidn masakit na paraan ng pagpapakamatay. Ni rape daw siya. Sabi ko iinom mo na lang yan./ palagi niyang kasamasam noon si cathy.kaeskwela ko si cathy sa isang subjek, naalala ko si tet maceda ang titser namin noon, huling peryod sa hapon sa br3124. Teorya ata o panitikan. Kilala ko si cathy kaysa kay dev. Isa o dalwang beses ko lang siya nakita, siya ang dahilan kung bakit ako nagsisitin sa klase ni jun cruz reyes. E mukhanag natatandaan niya ako, kaya snilapitan niya ako. yun, pinainom ko sa tamabyan ng upac, pinakilala ko sa magtao at kay manny. E saksakan ng manyaka, ang kalbong mama. Pianinom din nanag pianinom sina catchy at dev, palibasa magagnda at seksi at mukhang kamanyakmanyak talaga. Pero mas gusto ko si dev, hindi lang sa mga nabanggit kong rason, kung hindi mukhang malalim siyang tao at iba ang perosnaldid niya. Minsan lang yuin, kala ko matatapos na. Nanag mag sumundo, sial na ang nagyaya. Unti-unting nagabgo si dev.

Postmodern
Habang napapalapit sa akin si dev, nakita naman niya si maki. At nilayo naman ako ni cathy kay dev, habang minamanyakmanyak siya ni manye parang vacuum ang ilong ni manny, inuubos talaga ang amoy ni cathy. Pagpapauwi si cathy, papuntang midanano ave,. sa tandang sora na ako umuuwi kasi noon, palaging sumasaby na ako sa cab.nililibre ako palagi ni catchy. Kahit alm kong may boyfirend na siya, wala naman kami ginagawa. Habang tumatagal, palgi nanag umuuwi sina dev at cath nang nakainom. Marmaing nakilala sina dev sa tamabyan. Pi omicron ang frat na kasama namisn atamabyan, si lester noon, kapapkasal langs a girlfrined niyang nabuntis niya. Umuuwiuwi pa siya noon sa cavite o sa laguna. Peor nong nakita si deve, mas madalas na siya sa lamesa ng upac kaysa lamesa ni sa pi o. si clark naman, bitbit din namin sa tambayan, kaklase ko siya kay jcr, nagsisisitin din lang namn siya palagi. Kahit room mate nito nakisawsaw na rin.hanggang sa huli, kami na ni ctahy ang magkasma. Nagkikita lang kami ni dev sa inuman at kung ipapagawa siya sa kin.wal naman problema, ginagaw ko siya kahit anong ang pinapagaw. Niya. Medyo, napapdalas na, sa loob ng isang linggo nasa 3 hangang 5 beses kami kung maginuman,. Dun ako unang sumuka, sa kakainom., walng kain, kulang sa tulog. Bumabaha ng alak. Walang patid.

Probabailitry/si legalas at friends of upac
Hindi upac si adrian, dati nakikinigkinig lang ang kuamg. Ang haba ng buhok, nakatirintas at tahimik. Pagka may diskusyon, andyan lang yan sa likod, kala mo may hinihintay, yun pala diskusyon lang. Hidni din naman siya magsaslita. Kelan lang siya nagsabi, nung paubos na ang naggiging extinct na ang mga athiest, kung hidn dropout e nagtatrabaho na halso lahat. Makikinig lang ito nang makikinig, hanggang sa andun na rin sina dev at cath, kinukulit ni cath si adrian, yun. Napakingay pala ng kumag. Matanong an kupal at chem pa la ito na nagsusulat ng mag tula, nagigitara, at may banda pa. Madaming kayang gawin si adrian. Mahilig din magbasa t magaral libans a chem, gusto niyang magbasa ng lietratura. Hanggan sa nagsisistin sitin na siya liban sa mag diskusyon ng mag atheist kudni kahits a mga kalse namin sa kal. Andun na rin siya, binigyan ko sya at pianhiram ng mga lirbo at mga babsahin pang mag libro. Hidn nagtatagal, nakikipagdebate na si leegolas. Nagdidiskus na rin, ang nalal kong uan niyang diniskas ay tungkol sa probability. Syempre, kakaiba ang approach niya.scientific, tas nagnucler physics siya, chem at quantum mech. Tas nilalagay niya sa sa praktika sa ganitong lenggwahe.

Transencede/si pop at primitibo di mahigot
Isa si pop sa pinakamasipag na athiest, siguro tamad lang talaga ang mag naabutan kong mag atheist nanag kapanahunan ko. kahit tatatlo lang kami o dalwa lang kamis a tamabyan, basta handa ka makinig magdididskus siya ng kung anu-ano. Depden kung ano ang trip niya. Ang madalas at paborito niyang ipaliwanag ay yung tungkol sa pagtranscend at transcendece. Tapos didiretso niya ito pagkaatpos ilatag ang mag lebel ng laienation at transcendece ng tao,ang dulo nito ng lahat ay pagpapatiwakal. Suicide ang dulo ng trancedence. Bago ang suicide, daoat abutin niya ang piankamataas na lebel ng transcendecnce. Pero habang tuamtagal ay nagbabago na ang thesis si pop. papalayo nanang papalayao sa kanyang transcendence.

Assumptoin
Sa huli, ang utak at pasimuno naman talag ng up athiest circle ay si abstarct.

Locigo-postivists/Wittgenstien
Hindi ang isang ito nag pinakalantad kong secret source ko. panitikan ang area ko ng pag-aaral. Gustong-gusto kong guamwa ng mga istioya, at ang piankamalaking istorya sa lahat ay walang iba kundi ang bibiliya. Ang intersubjective conssensus na tingen ko ay impusible, ang bibliya mismo. Ito ang porpudtkto ng gustong mangyari ng lahat ng tao sa kanila. Lahat ng hindi tayo, ito ang diyso. Pero kung ginawa mo ang diyso na ginawa niya ang lahat, ano pa ang gagawin natin. Malanag wala na, ang bibilia ya testamento ng pagkakaroon ng ambisyon ng tao. pero nagamit ito ng mag mahihina upang hidn ibumaba ang tinegn nila s asarili nila.lahat ng ito ay laro sa lenggwahe. Ano mang paninimbolo at gamitin nating metapora at pagpapakahulugan. Sumsasalang ato sa slaro ng elnggwahe. Hindi naman kasi palaging nakapako sa iisang ibig sabihin ang mag salita. Hindi mo rin naman talaga kiankailangan ng ag ebindensy para patunayan ito. Ito ay obserbasyon ng mag nauna lang sa atin, pero pianpatunyan naman ito, bukod pa ng mag datos. Ng mga sirkumstanysa kahits a panga-arawaraw na buhay.

si sandra
ito ang unang una kong karakter sa unang una kong cute na istorya. Ito ang una at huli kong istorya tungkol sa atheist na batang makulit at nangungulit sa loob ng simabahn na pabilog. Wala lang, wal namang nagyayari. Tanong lang ng tanong ang bata sa kanyang mag magulang. Nanag walang marinig na sagot ang bata sa mual sa kanyang mga magualng nagwal ito at minasaker ng lahat ng tao sa simbahan.

william burroughs
ang sarap pagtripan ng mga nobelang istorya ni burroughs, hindi ko siya maintindihan at di ko makuha kung asan na at ano ang nagyari sa mag karaketr na bago pa madebelop at guamlaw ay namamatay na agd. Para silang mag fetsu na di pa nakakakita ng liwanag ay pinabalik na agad sa kadiliman agad. Malabo ang mag istorya ni burroughs, kala mo walang direksyon at walang nagayyari. Pero s atotoo lang, tingen ko lang e mayroon naman kaya lang kung di ka rin naman talag anagtitrip e hindi mo rin talaga amauunawan paano basahin si burroughs. Ilang gawa lang niya ang nabasa ko, yung nakaed lunch ang una, the tickect that exploded at soft machine ang mga sumundo. Epro ang paborito ko sa kanya, at piankamaikli niya tingen kong tarbaho niya ay nag the cat inside. Ito lang ang naintindihan ko sa lahat ng mga bnabsa kos a kanya,.

beat generation
ito ang mag mdoelo ko ng mag lost in the woods din ditos a pilipinas. Kahit pa sabihin ilang walag eksenang ganitsoa s apilipinas. At ang aksundo nilang argumentop e, wala naman tayos a first world samantalang wala din nman sa amerika ng ganitong eksena sa atin sa kanila. Nag labo, e di may eksena. At may kauganyan ang eksena dito sa kanila. E pareparehas lang naman tayong inaanaka ng mga kondisyon na nabubulok na, ang problema ang mag nagtatangakang guamwa ng mag buhay na eksena ay tinatwag itong kalokohan o masyadong pa-intelektwal at obscure o bohemian. Wala namang pakialam sina burroughs, ginsberg at keoruac nanag magtrip alang sila. Hidni din naman dapat silang iglorify, at ipangalandakan sila ang pinakamalupet na movements a mudno sa panitikan at pksasaysan nitohidni din naman, pero ang eictement at gulo at direktang pamumuhay ay nagagwa nila, kahits a biyahe lang.
Pwoerbopopks
Ito ang extreme na proma ng pagkakaroon ng fetish sa papael. Hindi ko na mapigilan, nagssasawa na talaga ko sa mga libro sa lib sa up, kahit sa goethee nabasa ko na lahat ng kelangan kong basaen, ayaw ko naman magbasa sa internet. Tiningnana ko yung pusisbildiad kung makahanap ako ng maglibro na wala sa lib, wal sa internet at wal din sa goethe. Sa mag booksale ako nagsimulang magkalakala ng mga ibang kalsneg libro, na bibihira lang. Ang punterya ko talag anoon una nakabili ngmga lirbong mura at kakaunti lang ang kopya s apilipians. Gustong magtayao ng infoshop ng mag libro na gusto kong basahin na hind iko makiat s amga pinupuntahan ko dati. Meron din naman, mga bagong ediyson lang at nakaplastik pa, kaso ang mamahal. Ako, ikakain ko na lang imbe sn a bumile ng mag bagong libro. Pero gusto rin naman makabasa ng mag libro, ang unanag -uan kong lirbong pinitak ay tungkols a alternative na mga pelikula at script ng mga experimental na mga pelikula. nasa anim na daan ang libro, bago pa kasi at isa lang ang kopya. Di tual dnoong iba, sa ceneterpoint yun una kong pitik. Kabadaongkabado pa ako noon, di mo maintindihan kung ilang mata ang nakakakita s aiyo. Pero napitik ko naman s amadling sabi, kung nahuli ako e di sana tungkol sa kapalpakan ang istopryang ito.

National
Pati ang mga teknolohiya ng pagbaantay at surveillance, unti-unti kong pinag-aralan. Akaya hindi ako sa mag lib tuamtambay, sa loob at labas ng up, kahit sa goethee madalang na ako pumunta. Sa mag booksale, nat’l at powerbooks o iba pang mag tindhan ng mag libro na bago at luma. [pinaga-aralan ko kung paano mapapataas ang probaldiad na hindi mahuli kung pipitik ka ng libro. Liban sa mga oversized na mga flyings aucer na mga salmin na makkikita din sa mag grocery at iba pang tindahan, meron din sa mag tidnahan ng libro, liban sa mag maliliit at mag tndhan na hindi naman sikat. May mag makina din sa tidnhan na tumutunog kung magpupuslit ka ng libro. gAnun din sa mag tidnhan ng mga cd at tape. Kahits a mainib yung nsa soc scie. Nakalimutan lang na icheck out ang mag libro, kahit hind inaman kasalan ng humihiram e nagmumukhang magnanakaw pa rin ang naghiram ng libro kahit ang may kasaln aya yung lirbarian.meron din mga surveilalnce na kamera sa mag mas malalaking tidnahan at mas popualr na bukstor. Ibang klase ang headrush bago, habang at pagtkatapso ng pagpitik ng libro. Theft ito, at hidni robbery na kiankaialngan mo pang magpaalm bago ka kumuha nang di mahuhuli,.

aeon.booksale
ito ang paboritongnakawn ng libro, mga bago
ang lirbo at makakapal. mGa tig isang libo at pumapatak hanggang pumapalo sa tatalong libro ang mga libro dito. Bukod mahal e bibihira lang ang meorn nito pihado. Iosa lang ang nagbaantay, may mag salalmin ana pabilog pero mukhang walang kamera. Walang makina na tumtutunog. Pagnagpuslit ka, kailangan lang buo nag loob mo at may readymade kang paluso kung sakaling mahuli. Dapt relax ka at mukhang walang gagawin na kablbalan.marami na rin kasi akong nakikitang nahuhuli, at kahit di mo sila katwal na nakikita at nahuuli na pumipitik ng libro e mapapansin mo na kakaiba talaga ang kilos nial. Nagmumukha kasi silang kahinahinala sa simula’t ismula pa lang,.

recto, isettan
crucial kasi yung tehcnique de;pdne sa mga tidnahan na nanakawn mo ng libro. Kung halimbawa sa mga tindahan tuald ng powerbooks at national, na may mag makina at marmaing abntay, di lang mag nakauniporme at mag katakottakot na mag surveillance. Kasi naman, ok lang gumastos ang mag tidnahan nito sa mag nagbabantay ng mag magnanakaw, e malaki naman ang kinikita nila sa negosyo at malaki ang malulugi sa kanila kung mauubusan sila ng libro sa kapipitik.natuwa ako sa mag punks na kahonkahon ang mga libro, sa kakapitik. Pero kasi naman, marami silang kasabwat sa operasyon. Samantalang iba-iba naman ang eksena kung ikaw lang ang mag-isang gumagawa nito.

radiation area
sa dating tandem, sa recto na ngayon e nilagyan na ng heganteng sosgo, tamabyan ito dati ng mag punks. Kahit naman nagyon, marami pa rin ang pumupuntang mag old skol. Nagiinoman ng gin sa tabing kalsda, nakikikulit sa mag nagdadaanan, naguusapusapa ta nagkukwentuhan tungkol sa eksena. Dito ako nagbabagsak dati ng mag fanzine na ginagaw namin ni jong.

mga punks
sa indymedia na ring ako nakkita ng mag punk, ito yung mga tao na di naliligo, gusgusin, dugyot, nakaitim, malalkai ang mag bag, nagsscav, naghihitch, tumatakas sa pagbaayad ng bahay,palipatlipat, hidni mapakli, at kunti lang kung magsaliat. Wal sila ibang giangw kudni ang magtrip, uminom at magdubie. Opumupunta sila sa mga tugtugan kung saansaan, ibang kals enag mga tugtugan nila, kala mo nagallrong mag bata lang at dui serysoso, mabibilsi at masiisgla ang mga tgtug, ang liriks dio mo maintindihan kung nagnganagawa o nagsisisgaw lang, maingay ang giatara at mabilsi ang palo ng drum. Wala lang, ang pianakpaborito ko sa lahat yung mag zine nila at sensibildaid nil;ang diy. Pero habang tuamtagal, nakukuha na ng sistema nag kanilang mag malikahing pagtalima at naggiging uso na ang paggiging punk. Ang punk dati ay di na punk ngayon.

sina mrak at terry
sa imc pilipinas na kami nagkitakita ng tandem na ito, kal mo magkakambal ito at palaging magkasama. Syempre nahiiya naman akpng magtanong. Kung ano ba talag aang relasyon nila sa isa’t isa. Mukhang di naman sila magkapatid, magpinsan o magkanmaganak. kAhit paano, tahimik si teri. Si mark, palatanong at saksakn ng kakulitan. Magkaibangmagkaiba ang kanilang mag personaldiad. Di ko maintindihan bakit sila magaksama. Nahihiya akong magtanong, di ko din naman talag sila kakilala. Si jong lang ang kuneksyloon ko sa kanila. Mukhang sa acc sila nagabaotabot, di naman ako sumasam sa mag meeting nila at pagpapafood not bombsa sa luneta, sa tamabyan ng mga anarko, punks at mag nagsskate.

stduenets for sustainability
nanag mabuo na ang editorial collective, naaso na ang mag papels at may prootype nanag site ang imc, marming sumudo na mga debate at problema. Tungkol sa pangalan, sa komposisyon ng kolektib at sa konsensus. Nagakroon ng imbitasyon ang ibang imc sa australia at idnonesia magakakroon ng meeting, para magakroon ng technology transfer at makapagdala ng mag gamit sa imc, pc, camera, tape recorder at kug anuano pang giangamit para makapgbalita. Pero totoo, naman. Si jong ang kumontak kaya kahit wlang konsensus, siya na ang opisyal na delagdo. Pero kinukuha na siya ng nanay niya sa japan. Angdesisyon kami ni jong, na ako na lang at si teri. Pero umapila sina mark, gusto niya si mark at si teri ang maging delgado. Agot kasi ng australia ang pamasahe at sila na rin ang salo pagdating namin dun. Pero sa huli, nagkaroon ng breakdown at hidn ina rin talaga natuloy ang byahe at etch tarnsfer.natuloy s I jong sa japan, nagpadespidida sa shangrila at nagpainom nang magdamag sa sarahas para maghabilin at magpaalam.
Sina amrk at si teri, andun pa rin, sina jay, kapatid ni jong at iba pang mag akamganak niya.

ocenai indymedia
hidn na natuloy si jong, o ako o sina mark at si teri sa australia. Ang usapan kasi, estudyante at may mga baalikan sa pilipians. symepre, kiankailangan kumuha ng visa para makaalis ng bansa papunta sa iba. Pero, ano naman ang babalikan ng mag punks e yun nga ang kiankabuhay nila ang paggalaw. Kung hindi sila magbabyahe mamatay sila, tingen ko e babalik lang sila sa mga peti burgis na pianggalingan nilang eksena. Hidni na rin naman nagaaral sina mark at si teri. Kaya di ko maintindihan, kahit walang konsensus o meron, ang mag batayan ay malianw. Hidni naman kami ni jong guamw ng mga requirement., epro may mag proseso na dapat daanan. Ang insiiisp lang namin dalwa ay paano maggiging madali ang mpagpunta. Kasi naman lahat naman ay makikinabang kahit sino ang gawing delgado. Totoo, hidn duman sa proseso, at di naman ito tatakpan ng kahit na sino. Ang punto, may mag proseso na kiankaialngan daanan pero may mag iba pang bagay na mas mahalagang ikunsidera.

pilipinas indymedia
pagkatapos, iba nanag mag debate ang nagsilabasan. Ang oryenatsyon namin sa imc ay a. pero di maiiwasan na lumabs paminsanmisna ang mag tendensiya namin, kaintindtindi itos a isang punto ng buhay namain ay nadagiut din namn kami ng kaliwa. Totoo, sa tingen ko hanggang sa ngayon e nas a kaliwa pa rin ang mga inetlektwal ng pilipinas, pero hidn I nagtatagal e anggiging dekadente. Mga matitinding klas eng intelektwal ang napupunta sa kaliwa pero ang problema, tumitigil ang paggiging inetelktwal nial pagandun na sila mismo sa pulang eksena. Pero nag mag punk, iba naman ang pianggagliangn kadalsan, purista s aeksena ng mag ito at ayaw na sumawsaw sa kahit na anong may kinalaman sa mga may bahdi ng pula. Ang labo, yun na nga ang punto. Hidn inaman namin maitatanggi sa nakalipas ay naging apret kami ng mas ogasnisadon at mas establisadong mag grupo na nagkataon nasa bandera ng pula at mag maoista. Nagakroon ng lehitimong inetres ang mga ra sa indymedia. Magandang propa ang imc at madaling makakuha ng simpatya sa mas mabilsi na panahon at mas malawk na area sa internet. Malaki ang makakabig na impluwesya ng mga ra sa pammagitan ng imc, umabot ito sa punto ng pagkuha ng imc pilipinas. Sila daw ang imc-pilipians. nakipagaway at nakipagdebate kami, paano naman yung gustong guamw ng sariling lokal na sangay ng imc. Wala na. Wal lang. Basta gusto nila. Makukuha nila. Hidn inaman pupuwede yun

marcel duchamp
putangina, halimaw ang mga urinal ni duchamp. Iro ang una kong exposure sa art. Balikatd, bago sa klasikal e sa avant agrad muna ako nagsimula. At nagaral naang pabaliktad. Tingen ko ito kasi ang nagpapgulong sa kasaysyan, ang pagpatay ng mga bago sa mga lumang porma. Pero ang ideya, gnaun p arin naman ang nagbaago lamang ay mga kuneksyon at pagdyajuxtapose. Ang pinakamalaking kumpletong trabaho ni duchamp ay yung tinatwag niyang bride stripped bare by her bachelors. Mas kialla ang trabahong ito na large glass. Nasa bubugog lahat ang elemento nito, pero ang plano, konsepto at ideya ay wala na sa bubog mismo. May buong libro ng mga preprasyon ng pinakamalaking trabaho ni duchamp. Ang chance machine at conrol machine at iba pang makian ay nas bubog pero ang pagandar nito ay nasa interbensyon ng mag tao mismo sa mga tarbaho na mukhang hindi naman maikukusnidera na art talaga sa kumbensyunal na paraan. Ang art ay binubuo ng dialektikal na pagtingen ng atist at mga konsumer nito, ang large glass ay bumabasag sa agwat ng dalwang elemento na itos a kumbensyunal na paraan ng pagtingen sa art. Kay duchamp, ang trabaho ay hidni natatapos sa isang plastik na proma, kundi tumutuloy at tumatgaos sa lahat ng pakiramdam ng tao sa knayang mag nakikita at umaandar sa utak.

john cage
ito na siguro ang pinakamarahas at pinakamaingay na musika sa lahat, at ang pinakamalaking kabalintunaan ay nanagyayari sa absulutong estado ng katahimikan. Sa loob ng apat na minuto at tatlumpong tatalong segundo. Binagsag ni j. cage angkatahimikan. Walang mariniring kundi katahimikan, hubad na katahimikan at kasaby nito ang tunog ng paligid. Walang mababasa sa pyesa ni tudor, ang pyanista ni j. cAge kudni mga rests. Lahat ay rests o pahinga, walang nota liban dito. Nabaliw ang mag tao annag tuald s apagtunganga sa mag urinal at ready-mades ni duchamp. Ibang gklase, marahas ang pagiiba ni j. cage sa direksyon ng mag tenga ng makikinig. Hidn ina lang sila mga pasibong tagapakinig at tagaskonsumo ng art. Sila din mismo ay may kapasidad sa paggawa nito, salamat sa eklektikong ipluwensya ni j. cage mula sa art, science, experimentations, zen, buddhism, oriental na mga pamahiin at europeong supistikasyon, at kung anu-ano pa. Maging ang paghahanp at pagkaklasipika ng mga kabuting liagw kung saan-saan. Ibang jkale ang trip ni cage, ang kanyang mag tula at mga istorya ay mukhang hidni naman talagang mag istorya at mag tual sa tarisyunal na paggamit ng mga ito.

merce cunigham
ito ang partner ni j. cage s akanyang mag kalokohan at kabaliwan. Kung trip ni cage na gumawa ng kung anu-anong mga tunog at obserbahan ang reaksyon ng mga tagapakinig sa pamamagitan ng paggiba mismo sa distingklsyon sa dalwa. Si merce cunniham naman, sa paggaalw at pagsasayaw. Naniniwala si m. cunnigham na hidni gianwa ng sayaw para sa tunog at musika. Ganun din namna ang tunog at musika ay hindi gianwa para sasabaayn ng paggalaw. Walang direktang kuneksyon ang dawla sa isa’t isa. Kung tumutugtog si j. cage ng mag tugtug na hidni tugtug. Sumasasayaw naman si m. cunningham ng mag sayw na hindi naman talaga sayaw. Mas paggalaw pa kaysa sa pagsayaw. Pagkilso na wala sa mga dating aktegorya.

flxus, dada
happeninsg at cabaret voltaire, ang dalwa sa pinakadekadente at walang kwentan nakontribyut ng dada sa fluxus. Noong una parang inuulit lamang ng mga fluxus ang mga gianwa ng mga dada noong mga uannag taon ng gera s aneutral na switzerland. Halohalong kalamay na sayaw, tula, bidyo, performace, pagkantam, musika, eksibisyon, inuman, paggiging bohemian, paintelektwal at eksena ang dada. Ganun din ang fluxus pagaktapso ng tradisyon. Kahit pa, hidni naniniwala ang mga dada sa tradisyon. Sinispsip ng mainstream na eksena sa art ang kontra lahat na ideya at praxis ng dada. Pinilit ng mga fluxus na ibahin ito at maibalaik ang esensya ng dada.

surealism
si andre breton ang diktador ng surreal na mundo,. Si dali ang depinisyon nito. At ang mga partidista sina eluard,magritte, miro, arp, man ray etal. Ang mag tyansa ng mga dada at demokratikong sentralismo ng partido komunista ang pulitikang nilalapat sa art, ay ang ideya ng surrealism. Banggang bangga ang pananginip at pagbaas anito sa pamamagitan ng mag teorya ni freud. Ang paggigng avant garde ay katumabw ng vanguardismo sa pulitikal na teorya ng pagrerebolusyon. Ito ang lahataing atake s alahat ng prente, sa are ng pulitika ginagwa ng mag sumunod kay marx at sa area ng unconscious at mag pangaip. Gnagawa ng mag alagd ni freud. Ang putaheng kinalabasan, o ang tynaka na lumabas at surrealismus.

marshall mcluhan
sa gitna ni marx at freud, si mcluhan. Ang imahinasyon na ginawa ng naunag daliwang opanats ay sinakonkreto sa proma ng pagkikrtik ng medya ni cluhan. Hanggang ngayon ay napapanhon si mcluhan. Ang gulong ay ekstensyon ng mga pa. Ang mga librop ay ekstensyon ng mata. Ang makian ay ekstensyon ng mga kamay. Ang mga linya at kable ng kuryente ay ekstensyon ng sentral nervous system ng utak ng tao. meknaikal at autonomisado ang skema, giangawng pasibo ng aksalukuyang proma at reinkarnasyon ng mga tekbolohiya,

james joyce/anais nin
nakakabalwi basahin ang finnegans wake at ulysses. Pero iba-ibang finnegans at u. ang nababsa ko pagakatpos. Hidni mo maiintindihan ang istorya at naratibo nityo kung hidni ka pamilayr s aiba pang mag tarabaho ni joyce at maginsga historikal at pulitikal na relaid ng lupang piangmulan at maginag iba pang lugar na naging tahanan kay joyce at sa kanyang pamilya. Iba pang usapin ang halimaw na paraan ng pagsususlat ni jj,. Putang-ina, sabog palagi ang utak kung di man tuklyan mabaliw sa mga technique ni jj. Pero kung gaano kakumplikado ang pagsususlat ni jj, e ganun namang kasimple ang paraan ng pagsususlat ni naais. Sa huli kasi, hidni naman tungkol sa mag technique ang pagbabasa kundi kung ano ang napulot mong istorya sa kagubatan ng mga tarbahong ito.

isntant dfoodl;es
si alvin ang drumemr. Si kim at emil ang giatra. Si brian ang bassist. Si jong ang akustik. Ako ang tagapakinig at fan. Isang beses ko lang naman talaga nnapanood ang bandang ito na tumugtog, muntikan pang hidni matuloy. Noong kasunod na tugtugan, mas matagal ap ang hinataya sa aktwal na tugtugan. Sa mkdo ang kitaan sa philcoa. Sa kalayaan ang tugtugan, anib ng up mountainers. Wala pala naman talagang gamit. Wala ding tugtugan na nagyari. Nalason pa ako ng tahong at beer. Kala ko ok, pero kinabuskan nagsususkasuka na ako at walang ganang kumain. Shidn innaman ako nilalagnat o ano pero masam syempr eang pakiramdam ko.masaya ng tugtugan ng istnta doodles, walng mag pyesa na pinaghahandaan,. Walng soudncheck. Walang ensayo. Walang wal ang lahat. Kung ano ang mapagtripan sa stage, yun na yun. Kanya-kanayng tugtugan tas senyasan na lang. Ang problema hindi moa malan kung paano tatampusin o kahit smulan ang kanta, ang punop a pakiramdaman lang at komunikasyon ng mg pandama. Nakakalaw ang rekasyon ng mag taong nakkikinig, hidn inila maipaliwanag kung anong kalseng tugtugan. Kahit ang mag pa-intelektwal sisususko ang ang paggiging inetlekwtal nila hwag lang ipaliwang ang tugtugang instant doodles.

si emil, palo baliw. chico beltran
pumunta kami ni jong sa burol ni emil. Ang spiritwal nma lider ng bandang hapi bday ay spirito na rin. Dating cpa, nagtarbahos a isa sa pinakamalaki at prestiggious na accounting firm. Hidni naging masaya. Nagdesiyon magipon at maga-aral sa fine arts sa unibersaid. Natapd ang pangarap na iyon. Nagpinta isya at tumgtug. Bihira kung kumain, makapl ang salmin at payat si emil. Bihira ko lang marinig magsalita. Isang beses ko rin lang siya nakita. Yun na pala nag huli. Nung huli, di na raw makainom o makakain. Sinususka na ng katwan niya ang lahat ng puamopasok dito, kahit ano. Pagpipinta at paggawa lang ng art ang buahy ni emil, amikling sandali ng kanyang buhay. kapapanalo lang niya sa gawad bdyo sa ccp nang mamatay siya. Buhay pa naman ata si paolo. Pero sa kwento, taga iabng planeta daw talag si paolo. Iba ang trip sa mag normal na kaeskwela niya sa fa. Hidn ilang jutes, alak at abbae ang iniisip ng propetag ito. Kahit mga bitak sa luap at sa kalsda y kinakastigo nito at tinatatanog at kiankausap. Nagssaliat amgisa at nanaghahbol ng mga tao. naglalakd sa kalsda may hawkhwak ana libro at palakol. Palagi siyang naglalakd. Hindi ko siya nakita. Nagalalkad pa siguro kungs aan. Iab naman ang kaso ni chico, pag-ibig ang naging lason ng kanyang buhay. kuamkain kain lang dati ng shwaram sa philcoa at guamagwa ng art. Uminom ng ammonia, nabutas ang leeg, lalamuan at tuyan. Nakaabot pa naman si chicho sa uspital pero, dun na rin naabutan ng kamatyan. Ang pag-ibig nga naman, nakamamatay./ si vic, ang sunog artist. Lahat ng trabaho niya sinusunog niya. Tanduay at gin ang trip namin noon. Nagbabaga palagi ang aming tenga kung di man nagpapantig sa init. Parang si van gogh si vicm, mahilig s ababe pero walng hiligs a kanya ang mga ito. Kahit bayaran mo ng renta parang diskumpyado pa. Natatkot sigurong maging art ni vic, baka masuog din.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.